Tekninen lautakunta, kokous 9.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 42 Haltian tilan peltovuokrat

VESDno-2021-158

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Harri Vierikka, kunnaninsinööri, harri.vierikka@vesilahti.fi

Perustelut


Vesilahden kunnan hallintosäännön mukaan tekninen lautakunta päättää kunnan omistamien viljely- ja virkistyskäyttöön tarkoitettujen maa-alueiden vuokralle antamisesta ja ottamisesta, noudattaen niitä ohjeita, joita kunnanhallitus mahdollisesti on antanut. Kurjen ja Haltian tilan pellonvuokrasopimus on vanhentuntut ja tätä varten pellonvuokrasopimus on päivitettävä.

Pellonvuokrasopimus on päivitetty yhdessä asianajajan ja Kurjen ja Haltian tilan toimesta. Sopimus pitää sisällään kiinteistötunnuksen 922-436-4-85 sisältävien tilojen saarikko, suopalsta, pikku-uite, iso-uite 1 ja iso-uite 2 peruslohkoja kokonaisalaltaan 3,86 ha. Lohkot ovat kokonaisuudessaan peltotukien ulkopuolella ja koostuvat useista pienistä palasista joihin on hankalakulkuiset maastot ja ovat haastavia viljellä. Vuokrasopimuksen on tarkoitus olla 30.04.2027 saakka. Päivitetty sopimus on pykälän oheismateriaalina. 
 

Ehdotus

Esittelijä

Harri Vierikka, kunnaninsinööri, harri.vierikka@vesilahti.fi

Tekninen lautakunta päättää hyväksyä Kurjen ja Haltian pellonvuokrasopimuksen ja antaa kunnaninsinöörille oikeuden allekirjoittaa sopimus.

Lisäksi tekninen lautakunta antaa oikeuden kunnaninsinöörille tehdä tarvittaessa teknisiä korjauksia mm. vuokra-alueiden pinta-aloihin. 

Päätös

Tekninen lautakunta päättää yksimielisesti palauttaan pykälän valmisteluun. Sopimus valmistellaan vuoden mittaisena ja kilpailutetaan sopimuskauden päätyttyä. 

Valmistelija

  • Harri Vierikka, kunnaninsinööri, harri.vierikka@vesilahti.fi

Perustelut

Tekninen lautakunta päätti kokouksessaan 12.5.2021 yksimielisesti palauttaan pykälän valmisteluun. Sopimus valmistellaan vuoden mittaisena ja kilpailutetaan sopimuskauden päätyttyä. Lisäksi lautakunta ohjeisti neuvottelemaan ja pyrkiimään korkemapaan vuokrahintaan.

Kunnaninsinööri on neuvotellut hinnasta ja vuokra-ajasta. Kurjen tila ilmoitti hinnasta, että jos hintaa nostetaan he eivät vuokraa peltoa enää, vaan jättävät pellon vuokraamisen jollekin muulle. Vuoden sopimukseksi vuokraamisen samalla hintaa sopii Kurjen tilalle. Peltojen hoidon kannalta ja vähäisen tuottoarvon vuoksi, on järkevää pyrkiä hinnassa sopuun ja saada pellot vuokrattua. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Harri Vierikka, kunnaninsinööri, harri.vierikka@vesilahti.fi

Tekninen lautakunta päättää hyväksyä pellonvuokrasopimuksen 1.5.2021- 30.4.2022 väliseksi ajaksi ja antaa kunnaninsinöörille oikeudet allekirjoittaa sopimus. Ennen vuokra-ajan päättymistä peltojen vuokrat kilpailutetaan. 

Päätös

Tekninen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. Lisäksi tekninen lautakunta päätti antaa kunnaninsinöörille oikeuden tehdä tarvittaessa teknisiä korjauksia mm. vuokra-​alueiden pinta-​aloihin. 

Tiedoksi

Haltian tila / Ira Hellsten 

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen

Oikaisuvaatimusaika ja päätöksen tiedoksisaanti

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. 

Omalla vastuulla oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä niin, että se ehtii perille viimeistään oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Viraston aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-15.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on

Vesilahden tekninen lautakunta
Posti- ja käyntiosoite: Lindinkuja 1, 37470 Vesilahti
Sähköpostiosoite: vesilahdenkunta(at)vesilahti.fi    

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Myös sähköposti on ilmoitettava, jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköpostitse.