Tekninen lautakunta, kokous 25.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 84 Vesihuollon operointisopimus

VESDno-2020-256

Valmistelija

 • Harri Vierikka, kunnaninsinööri, harri.vierikka@vesilahti.fi

Perustelut

TEKNINEN LAUTAKUNTA 5.2.2018 / § 5                   

Vesilahden kuntaan tuleva vesi sekä jätevedet hoitaa Lempäälän vesi. Nyt vesi- ja viemärilaitoksen sekä Lempäälän veden välistä yhteistoimintaa ollaan kehittämässä siten, että Lempäälän vesi vuokraisi Vesilahden koko verkoston ja tulisi vastaamaan vesi- ja jätevesiverkoston sekä pumppaamoiden käytöstä ja kunnossapidosta vesi- ja viemärilaitoksen toiminta-alueella. Lempäälän vesi vastaisi myös asiakaspalvelusta, laskutuksesta sekä liittymäpalveluista.

Vesilahden kunta omistaisi edelleen verkoston ja pumppaamot laitteinen ja vastaisi uusien kohteiden rakentamisesta ja saneerausinvestoinneista. Vesilahden kuntaan tulevilla liittymämaksuilla sekä verkoston vuokratuloilla voidaan ylläpitää ja rakentaa uutta verkostoa.  Liite 1. operointisopimus, liite 2, vastuunjakotaulukko ja liite 3, sopeutumisjakson tehtävät).

Esitys/Kehitysjohtaja

Tekninen lautakunta tutustuu sopimukseen päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle operointisopimuksen mukaisten toimintojen käynnistämisen.

Yritysvaikutusten arviointi

Toimintasuunnitelma sisältää toimenpiteitä, jotka ovat yritysvaikutuksiltaan osin positiivisia ja osin neutraaleja.

Päätös

Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti päätösesityksen mukaisesti edellyttäen, että

 1. neuvottelut yhden henkilötyövuoden siirtämisestä Vesilahden kunnasta Lempäälän Vedelle
 2. määritellään toimintaraja runkolinjasta vesimittariin saakka.
 3. Lempäälän veden ja Vesilahden kunnan välisestä hintakertoimesta neuvotellaan määrävälein ja mihin suureisiin kerroin sidotaan?

- - - - -

KHAL § 38/ 12.2.18        

Liitteet:

 • liite n:o 1/ § 38 Operointisopimus
 • liite n:o 2/ § 38 Vastuunjakotaulukko
 • liite n:o 3/ § 38 Sopeutumisjakson tehtävät

Lempäälän ja Vesilahden kunnat selvittivät syksyn 2016 - kevään 2017 aikana Lempäälän vesi- ja liikelaitoksen ja Vesilahden vesihuoltolaitoksen alueellisen vesihuoltoyhtiön perustamista. Perusteellisen selvityksen jälkeen hanketta ei viety eteenpäin ja se yhtiömuodossa ei toteutunut. Yhtiövaihtoehdon jälkeen on vesi- ja viemärilaitos yhteistyön kehittämistä selvitetty Vesilahden kunnan ja Lempäälän veden (Lempäälän kunnan) kanssa.

Teknisen lautakunnan esityksen jälkeen kunnanhallitus kokouksessaan 13.11.2017 / 294 nimesi vesihuoltoyhteistyön neuvottelijoiksi Vesilahden kunnasta kunnanhallituksen puheenjohtajan Pertti Uusi-Erkkilän, kunnanhallituksen jäsen Harri Tapanaisen, teknisen lautakunnan puheenjohtajan Valto Sorvan, kehitysjohtaja Ismo Korhosen ja kunnanjohtaja Erkki Paloniemen. Nimetty ryhmä on käynyt muutaman neuvottelun Lempäälän ao. edustajien ja konsulttina toimineen Pöyry Oy:n kanssa.

Mikäli kunnanhallituksessa hyväksytään valtuustolle menevä ehdotus operointisopimukseksi, on 26.3.2018 pidettävässä valtuuston kokouksessa asiantuntijana taustoittamassa Pöyry Oy:n johtaja (vesi- ja jätehuollon suunnittelu) Reijo Kuivamäki.

Ehdotus/Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se hyväksyisi teknisen lautakunnan ehdotuksen vesi- ja viemärilaitoksen operointisopimukseksi Lempäälän veden kanssa.

Päätös                            

Puheenjohtaja avasi keskustelun asiasta. Keskustelun kuluessa Kristiina Pispala teki seuraavan ehdotuksen:

Vesi- ja viemärilaitoksen operointisopimusta Lempäälän veden kanssa ei hyväksytä tässä vaiheessa, vaan se lähetetään käsittelyyn tarkennettavaksi.

Miia Rajala ja Tapani Pietilä kannattivat Pispalan ehdotusta.

Kunnanjohtaja teki muutetun päätösehdotuksen:

Asia jätetään pöydälle lisäselvityksiä varten.

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan muutetun päätösehdotuksen.

 - - - - -

TEKNINEN LAUTAKUNTA / 6.3.2018 / § 13

Kunnanhallitus palautti operointisopimuksen uudelleenkäsittelyyn tekniseen lautakuntaan ja pyysi lisäselvityksiä.

Esitys/ Kehitysjohtaja

Tekninen lautakunta tutustuu liitteenä olevaan materiaaliin, jossa on täsmennetty operointisopimuksen kohtia yllä mainittujen asioiden osalta (Liite1) ja päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle operointisopimuksen mukaisten toimintojen käynnistämisen liitteen 1 mukaisilla lisäyksillä. Liitteessä 2 on Lempäälän veden johtokunnan päätös yhteistyön jatkamisesta.

Yritysvaikutusten arviointi

Toimintasuunnitelma sisältää toimenpiteitä, jotka ovat yritysvaikutuksiltaan osin positiivisia ja osin neutraaleja.

Päätös   

Tekninen lautakunta päätti esittää yksimielisesti kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle operointisopimuksen hyväksymistä alla olevilla lisäyksillä.

 • Omaisuusluettelo lisätään sopimukseen
 • Neuvottelu yhden henkilötyövuoden siirtämisestä Lempäälän vedelle aloitetaan
 • Lempäälän veden ja Vesilahden kunnan välisestä hintakertoimesta neuvotellaan määrävälein ja siitä mihin suureisiin kerroin sidotaan
 • Sopeutumisjakson jälkeen lopullinen sopimusteksti vahvistetaan molempien osapuolien toimesta sopimusosapuolten päätöksentekoelimissä.

Liitteenä selvitys kunnanhallituksessa tulleisiin kysymyksiin (Liite 1).

- - - - -

KHAL § 58/ 12.3.18       

Liitteet:

 • liite n:o 1/ § 58 Operointisopimus
 • liite n:o 2/ § 58 Vastuunjakotaulukko
 • liite n:o 3/ § 58 Sopeutumisjakson tehtävät
 • liite n:o 4/ § 58 Selvitys kunnanhallituksessa tulleisiin kysymyksiin

Ehdotus/ Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus esittää edelleen valtuustolle että se hyväksyy teknisen lautakunnan ehdotuksen ja liitteenä ilmenevine operointisopimuksineen ja saattaa samalla valtuustolle tiedoksi selvityksen kunnanhallituksessa tulleisiin kysymyksiin (liite n:o 4/ § 58).

Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että kunnanjohtaja ja hallintojohtaja oikeutetaan tekemään sopimukseen teknisluonteisia tarkistuksia.

Kokouksessa kunnanjohtaja täydensi ehdotustaan kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle operointisopimukseen sisällytettäväksi seuraavaa:

 • erilliskirjanpito Vesilahden vesi- ja viemärilaitoksen kustannuksista puolivuosittain ja tarvittaessa erikseen pyydettäessä
 • sopijaosapuolet valitsevat yhteistyöryhmään 1 - 2 luottamushenkilöä / sopijaosapuoli myöhemmin yhteisesti erikseen päätettävällä tavalla.

Päätös                            

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Lisäksi valtuustolle toimitetaan toteutuneet liittymismaksutulot viimeiseltä viideltä vuodelta.

- - - - -

KVAL § 15/ 26.3.18       

Liitteet:

 • liite n:o 1/ § 15 Operointisopimus
 • liite n:o 2/ § 15 Vastuunjakotaulukko
 • liite n:o 3/ § 15 Sopeutumisjakson tehtävät
 • liite n:o 4/ § 15 Selvitys kunnanhallituksessa tulleisiin kysymyksiin

Ehdotus/ Kunnanhallitus:

Kunnanvaltuusto päättää, että se hyväksyy teknisen lautakunnan ehdotuksen ja liitteenä ilmenevine operointisopimuksineen ja saattaa samalla valtuustolle tiedoksi selvityksen kunnanhallituksessa tulleisiin kysymyksiin (liite n:o 4/ § 15). Operointisopimukseen sisällytetään

 • erilliskirjanpito Vesilahden vesi- ja viemärilaitoksen kustannuksista puolivuosittain ja tarvittaessa erikseen pyydettäessä
 • sopijaosapuolet valitsevat yhteistyöryhmään 1 - 2 luottamushenkilöä / sopijaosapuoli myöhemmin yhteisesti erikseen päätettävällä tavalla.

Lisäksi kunnanvaltuusto päättää, että kunnanjohtaja ja hallintojohtaja oikeutetaan tekemään sopimukseen teknisluonteisia tarkistuksia.

Päätös                           

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

- - - - -

Tekninen lautakunta 25.11.2020/ §84

Tekninen lautakunta, kunnanhallitus ja valtuusto ovat käsitelleen vesihuollon operointisumuksen hyväksymistä. Päätöksissä on maininta, että sopeutumisjakson jälkeen lopullinen sopimusteksti vahvistetaan molempien osapuolien toimesta sopimusosapuolten päätöksentekoelimissä. Sopeutumisjakso alkaa olemaan lopussa ja tästä johtuen lopullinen sopimusteksti vahvistetaan Vesilahden päätöksenteossa. Sopimukseen on kirjattuna, että sopimus tulee voimaan aikaisintaan 1.1.2019 tai sen jälkeen kun osapuolten hyväksymistä koskevat päätökset ovat saaneet lainvoiman ja sopimus on allekirjoitettu. Sopimus on allekirjoitettu 21.12.2018 Vesilahden kunnan ja Lempäälän Vesi Oy:n toimesta.

Ehdotus

Esittelijä

 • Harri Vierikka, kunnaninsinööri, harri.vierikka@vesilahti.fi

Tekninen lautakunta päätää hyväksyä operointisopimuksen ja esittää sitä edelleen kunnanhalllitukselle ja valtuustolle hyväksyttäväksi.

Päätös

Tekninen lautakunta päätti päätösesityksen mukaisesti ja lisäsi käsittelyn aikana tulleen lautakunnan yksimielisen lisäyksen operointisopoimuksen kohtaan 7.

Kokouskäsittely

Käsittelyn aikana tekninen lautakunta päätti esittää yksimielisesti operointisopimuksen kohdan 7 hintakertoimien tarkastusvälin muuttamista määritellystä 3-5 vuodesta siten, että tarkennetaan hintakertoimien tarkastamisen tarkastuväliksi 2 vuotta.

Tiedoksi

Lempäälän vesi

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta.

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee

 • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136§)
 • virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50§ 2 mom)
 • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22§)