Tekninen lautakunta, kokous 25.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 89 Tuulikallion vesiosuuskunnan liittäminen Vesilahden kunnan vesihuoltolaitokseen

VESDno-2020-212

Valmistelija

  • Harri Vierikka, kunnaninsinööri, harri.vierikka@vesilahti.fi

Perustelut

Tuulikallion vesiosuuskunta on lähestynyt kuntaa osuuskunnan liittämiseen Vesilahden kunnan vesihuoltolaitokseen liittyen. Vesiosuuskunnan liittämisesta Vesilahden kunnan vesihuoltolaitokseen on käyty neuvotteluita 3.9.2020 ja tämän pohjalta on tehty kauppakirjaluonnos. Tuulikallion vesihuolto-osuuskunta on kokouksessaan 8.9.2020 käsitellyt kauppakirjaluonnoksen. Kaupan kohteena on Tuulikallion vesihuolto-osuuskunnan omistama vesi- ja viemärijohtoverkostosta muodostuva omaisuus ja vesiosuuskunnan liittymissopimukset.  

Kauppahinnaksi on sovittu 1 euro ja Tuulikallion vesihuolto- osuuskunnalla ei ole Vesilahden kunnalle siirtyviä velkoja, eikä velvoitteita. Vesilahden kunnan vesihuoltolaitos ostaa kohteen ilman velkoja. Vesihuolto-osuuskunnalla ei myöskään ole saamisia kolmannilta osapuolilta. Tuulikallion vesihuolto-osuuskunta vastaa kaupanteon jälkeen mahdollisten kolmansien osapuolten ilmenevistä saamisista ja veloista. Vesiosuuskunta vastaa veloistaan, jos kaupanteon jälkeen ilmenee vesiosuuskunnalla maksamattomia velkoja. 

Kauppa purkaa Tuulikalliontien vesihuolto-osuuskunnan ja Vesilahden kunnan välisen vesihuoltosopimuksen. 

Kaupan on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2021 ja kaupan voimaan tulon jälkeen Vesilahden vesihuoltolaitos vastaa talous- ja jätevesien johtamisesta, verkostonhuolloista ja vesihuolto-osuuskunnan asiakkaista kulloinkin voimassa olevien taksojen mukaisesti. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Harri Vierikka, kunnaninsinööri, harri.vierikka@vesilahti.fi

Tekninen lautakunta päättää hyväksyä kauppakirjaluonnoksen, sekä esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle kauppakirjaluonnoksen hyväksymistä ja Tuulikallion vesiosuuskunnan liittämistä Vesilahden vesihuoltolaitokseeen. Lisäksi tekninen lautakunta ohjeistaa ja valtuuttaa Lempäälän veden tekemään päivitykset käyttösopimuksiin. 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Lempäälän Vesi Oy

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta.

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136§)
  • virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50§ 2 mom)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22§)