Tekninen lautakunta, kokous 25.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 85 Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:n liittymis- ja käyttösopimus

VESDno-2020-161

Valmistelija

  • Harri Vierikka, kunnaninsinööri, harri.vierikka@vesilahti.fi

Perustelut

Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy toteuttaa Tampereen Sulkavuoreen, kallion sisään, uusimpia puhdistustekniikoita hyödyntävä jätevedenpuhdistamo. Tavoitteena on, että Pyhäjärveen, ja siitä edelleen alapuoliseen vesistöön, päätyvä jätevesien aiheuttama vesistökuormitus pienenee, vaikka käsiteltävän jäteveden määrä kasvaa. Hanke onkin Pirkanmaan merkittävin yksittäinen ympäristöinvestointi. Lisäksi tavoitellaan kustannustehokkuutta vesihuoltolaitosten kautta asukkaiden ja elinkeinotoiminnan hyväksi.

Keskuspuhdistamon toteutus on usean kunnan yhteishanke. Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:n osakkaita ovat Tampereen ja Kangasalan kaupungit, Lempäälän, Pirkkalan ja Vesilahden kunnat sekä Ylöjärven kaupungin omistama Ylöjärven Vesi Oy.

Hanke koostuu kahdesta kokonaisuudesta: Sulkavuoreen rakennettavasta keskuspuhdistamosta sekä siirtolinjoista, joilla jätevedet johdetaan keskuspuhdistamolle. Keskuspuhdistamolle johdetaan jatkossa jätevedet nykyisiltä Viinikanlahden jätevedenpuhdistamolta (käsittelee nykyään valtaosan Tampereen jätevesistä ja Kangasalan jätevedet), Raholan puhdistamolta (käsittelee läntisen Tampereen jätevedet, Ylöjärven kantakaupunkialueen ja Pirkkalan jätevedet) ja Lempäälän (ml. Vesilahden jätevedet) jätevedenpuhdistamolta. Uuden jätevedenpuhdistamon valmistumisen yhteydessä nykyiset jätevedenpuhdistamot lopettavat toimintansa. Sulkavuoren keskuspuhdistamo alkaa toimia vuonna 2025 ja Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo alkaa puhdistaa Asiakasvesihuoltolaitostensa jätevesiä.

Liittymis- ja käyttösopimus

Liittymis- ja käyttösopimus on Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:n omistajien välisessä osakassopimuksessa (2017) mainittu liittymissopimus ja se tulee solmittavaksi Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:n ja Tampereen Vesi Liikelaitoksen, Ylöjärven Vesi Oy:n, Kangasalan Vesi –liikelaitoksen, Lempäälän Vesi Oy:n, Pirkkalan kunnan (vesihuoltolaitoksen) sekä Vesilahden kunnan (vesihuoltolaitoksen) välille.

Liittymis- ja käyttösopimuksen tarkoituksena on sopia Asiakasvesihuoltolaitosten osalta liittymiseen ja käyttöön kuuluvista asioista eli miten Asiakasvesihuoltolaitokset johtavat jätevesiään Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:n järjestelmään.

Liittymis- ja käyttösopimuksen valmistelu on tapahtunut yhteistyössä asiakkaina toimivien vesihuoltolaitosten ja Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:n välillä. Valmistelun tukena on toiminut Afry Oy (ent. Pöyry Oy). Valmistelutoimeksiannossa annettiin tehtäväksi mm. sopia palveluiden hinnoittelurakenteesta, hinnoittelun muodostumisperiaatteista ja hinnoista päättämisestä, vesimäärävarausten sallituista tuntivaihteluista ja periaatteista jäteveden laadun vaikutuksesta hinnoitteluun. Lisäksi toimeksiantoon kuului jätevesien mittaamisperiaatteista ja mittaamisen järjestämisestä sopiminen, teollisuusjätevesien ym. laaduntarkkailusta sopiminen sekä ehtojen sopiminen siitä, miten Tampereen Veden viemäriverkostoa voidaan käyttää muiden vesihuoltolaitosten osalta jätevesien johtamiseen Keskuspuhdistamon järjestelmään.

Edellä mainitusta toimeksiannosta on eriytetty viimeinen teema erikseen sovittavaksi.

Sopimuksen keskeinen sisältö

Kappaleessa 1. Sopimuksen tausta ja tarkoitus todetaan mm., että sopimuksen mukaisina vesihuoltolaitoksina voivat olla vain hankintayksiköt, jotka ovat osakassopimuksen mukaisten osakkaiden omistuksessa ja määräysvallassa. Kappaleessa todetaan myös, että yhteiseen jätevesien johtamis- ja käsittelyjärjestelmään liittyvä keskeinen sopimusjärjestelmä on osakassopimus, liittymis- ja käyttösopimus sekä asiakasvesihuoltolaitosten väliset verkostonkäyttösopimukset.

Kappaleessa 3. Jäteveden puhdistaminen todetaan mm., että Tampereen Sedun Keskuspuhdistamo Oy vastaa ja päättää puhdistamolietteen käsittelystä ja loppusijoituksesta.

Kappaleessa 4. Jäteveden johtaminen todetaan mm, että vastuu jätevesien johtamisjärjestelyistä sopimuksessa määriteltyyn mittauspisteeseen saakka on Asiakasvesihuoltolaitoksella. Järjestelmiin vastaanotetaan ainoastaan Asiakasvesihuoltolaitosten jätevesiä. Lisäksi rakennetaan ja ylläpidetään viemäreitä tähän käyttötarkoitukseen sekä tämän lisäksi luvun 5.4.1 mukaista sako- ja umpikaivolietteen sekä puhdistamolle kuljetettavien ja prosessien kannalta hyväksyttävien jätevesi- ja liete-erien vastaanottoa.

Kappaleessa 5. Kapasiteettivaraukset todetaan mm. Asiakasvesihuoltolaitoksille varatut, järjestelmiin toimitettavat jätevesivirtaaman vuosikeskiarvot, joiden perusteella maksut määräytyvät. Kapasiteettivarausten toteutumista seurataan vuosikeskiarvoina. Mikäli Asiakasvesihuoltolaitos ylittää kapasiteettivarauksensa kolmena vuotena viiden perättäisen vuoden tarkastelujaksolla, käynnistetään yhteistyöryhmässä neuvottelut kapasiteettivarausten uudelleenjärjestelemiseksi.

Kappaleessa 6. Jäteveden määrän ja laadun mittaaminen ja seuranta todetaan mm., että jätevesien määrää mitataan neljässä mittauspisteessä ja laatua havainnoidaan mittauspisteissä, joissa jätevesi johdetaan toisen Sopijapuolen viemäröintijärjestelmästä toisen Sopijapuolen viemäröintijärjestelmään. Laadun mittauspisteet ja tarkkailuohjelma ovat sopimuksen liitteinä.

Kappaleessa 7. Hinnoittelu todetaan mm., että Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy perii Asiakasvesihuoltolaitoksilta perusmaksua ja käyttömaksua. Perusmaksu jakautuu kapasiteettivarausten perusteella ja käyttömaksu perustuu johdetun jäteveden määrään kerrottuna yksikköhinnalla. Yksikköhinta on kaikille Asiakasvesihuoltolaitoksille sama. Kappaleessa sovitaan myös verkostoylivuodoista, lupiin liittyvistä kustannuksista ja vahingonkorvauksista.

Kappaleessa 8. Laskutus todetaan mm., että maksujen periminen alkaa, kun Asiakasvesihuoltolaitoksen jätevesiä on alettu johtamaan osittainkin Keskuspuhdistamolle.

kappaleessa 9. Toiminta poikkeustilanteissa 

Kappaleessa 10. Yhteistoiminta todetaan mm., että sopijapuolet perustavat yhteistyöryhmän valvomaan ja seuraamaan sopimuksen toteutumista. Kukin sopijapuoli nimeää yhteistyöryhmään teknisen sektorin vesihuollosta vastaavan edustajan. Yhteistyöryhmän puheenjohtajana toimii Tampereen Veden edustaja. Yhteistyöryhmä kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa.

Muissa kohdissa sovitaan mm. sopimuksen termeistä, sopimusehtojen muuttamisesta, sopimuksen siirtämisestä, sopimuksen voimassaolosta ja irtisanomisesta sekä erimielisyyksien ratkaisemisesta.

Liittymis- ja käyttösopimuksen allekirjoittaminen

Sopijaosapuolten tulee hyväksyä liittymis- ja käyttösopimus liitteineen toimivaltaisissa toimielimissään. Sopimus tulee voimaan, kun kaikki Sopijaosapuolet ovat sen allekirjoittaneet. Allekirjoitusajankohdan tavoitteena on vuodenvaihde 2020-2021. Sopimus on voimassa 31.12.2050 asti ja se jatkuu tämän jälkeen toistaiseksi, mikäli sitä ei irtisanota. Sopimuksen ensimmäinen mahdollinen irtisanomispäivä on 31.12.2040.

Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:n hallitus on 22.10.2020 osaltaan hyväksynyt liittymis- ja käyttösopimuksen Keskuspuhdistamon ja Asiakasvesihuoltolaitosten välille ja esittää, että Asiakasvesihuoltolaitokset käsittelevät ja hyväksyvät sopimusluonnoksen. Lisäksi Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:n hallitus esittää, että Asiakasvesihuoltolaitokset nimeävät edustajan sopimuksessa mainittuun yhteistyöryhmään.

Ehdotus

Esittelijä

  • Harri Vierikka, kunnaninsinööri, harri.vierikka@vesilahti.fi

Tekninen lautakunta päättää hyväksyä Tampereen seudun keskuspuhdistamo oy:n liittymis- ja käyttösopimuksen, sekä esittää sitä kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi. 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisäksi tekninen lautakunta toteaa Vesilahden osalta yhteistyöryhmän jäseneksi kunnaninsinöörin.

 


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta.

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136§)
  • virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50§ 2 mom)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22§)