Tekninen lautakunta, kokous 25.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 87 Lausuntopyyntö kuntavastuullisten jätehuoltopalvelujen jätetaksaesityksestä 1.1.2021 alkaen

VESDno-2020-226

Valmistelija

  • Harri Vierikka, kunnaninsinööri, harri.vierikka@vesilahti.fi

Perustelut

Asia
Alueellinen jätehuoltolautakunta pyytää toimialueensa kunnilta lausuntoa kunnan ensisijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen taksasta 1.1.2021.


Taksaesitys

Jätelain (646/2011) 78 §:n mukaan kunnan on perittävä järjestämästään jätehuollosta jätemaksua, jolla katetaan sille tehtävän hoitamisesta aiheutuvat kustannukset. Jätemaksuilla katetaan kaikki kustannukset, joita aiheutuu lakisääteisen kuntavastuullisen jätehuollon toteuttamisesta (esim. jätteiden kuljetus, käsittely ja hyötykäyttö, neuvonta, tiedotus ja valistus, jätehuollon kehittäminen ja investointeihin varautuminen). Jätemaksuilla katetaan myös lakisääteisten jätehuollon viranomaistehtävien hoitaminen. Jätelain luvussa 9 säädetään  jätemaksun ja sen perustana olevan jätetaksan laadinnasta. Jätetaksa on asiakirja, joka sisältää luettelon käytössä olevista jätemaksuista ja niiden laskentaperusteista yksikköhintoineen. Kunnassa on oltava voimassa oleva jätetaksa, jotta julkisoikeudellista jätemaksua voidaan periä. Jätetaksan mukaisten maksujen on vastattava kunnan tarjoamaa jätehuollon palvelutasoa ja mahdollisuuksien mukaan kannustettava jätteen määrän ja haitallisuuden vähentämiseen sekä etusijajärjestyksen mukaiseen jäte huoltoon. Jätetaksa  koskee  kunnan jätehuollon järjestämisvastuulle kuuluvia jätteitä, kuten asumisen ja julkisen hallinto- ja palvelutoiminnan jätteitä. Taksa ei koske saostus- ja umpikaivolietteitä sekä kunnan  toissijaiselle vastuulle kuuluvia jätteitä, joille on omat taksansa. Taksa ei myöskään koske Tampereen Vuoreksen putkikeräysjärjestelmää, jonka jätetaksa on edelleen valmisteltavana  jätehuoltolautakunnassa. Tampereen Vuoreksen putkikeräysjärjestelmän osalta noudatetaan edelleen jätehuoltolautakunnan 12.12.2018 § 48 hyväksymää kunnan ensisijaiselle vastuulle  kuuluvan jätteen jätetaksaa siihen saakka, kunnes putkikeräysjärjestelmän uusi jätetaksa on hyväksytty jätehuoltolautakunnassa. Jätetaksa päätetään ilman arvonlisäveroa. Esityksessä jätetaksaksi yksikköhinnoille esitetään myös arvonlisäverollinen yksikköhinta pyöristettynä likiarvona.

Jätetaksan rakenne

Jätetaksaesityksen mukaisesti jätetaksan rakenne on sama kuin vuonna 2020. Jätemaksu koostuu perusmaksuosuudesta sekä järjestetyn jätehuollon maksusta. Järjestetyn jätehuollon maksu on maksu jäteastioiden tyhjennyksistä tai aluejätepisteen käytöstä. Samoin kuin aikaisempina vuosina, perusmaksu sisältyy edelleen aluejätepisteiden käyttäjien vuosimaksuun sekä kiinteistöittäisessä jätehuoltopalvelussa sekajätteen keräysvälineen yksikköhintaan.

Jätemaksun perusmaksuosuutta esitetään korotettavaksi 5 %. Korotusesitys johtuu erityisesti kotitalouksien vaarallisten jätteiden jatkokäsittelyprosessin  kustannusten noususta (+10 %) sekä aluejätepisteiden ylläpitokustannusten noususta (+2 %). Lisäksi perusmaksulla katettavat jätehuoltoviranomaisen toiminnan kustannukset nousevat (+5,3% ) vuodelle 2021. Euromääräisesti mitattuna suurin korotustarve kohdistuu kotitalouksien vaarallisten jätteiden jatkokäsittelyprosessin kustannusten nousuun. Perusmaksuosuudeksi vuodelle 2021 esitetään vakinaiselle asuinkiinteistölle/huoneistolle 18,38 € (alv 0%) /vuosi ja vapaa- ajan asunnolle 9,72 € (alv 0 %) /vuosi. Samoin kuin vuonna 2020, jätemaksun  perusmaksuosuudella esitetään katettavaksi tiedotusta ja neuvontaa, kotitalouden vaarallisten jätteiden jätehuoltoa, jäteasemien ja aluejätepisteiden hoitoa sekä jätehuoltoviranomaisen  kustannuksia. Lisäksi biojätehuoltoa esitetään edelleen tuettavaksi jätetaksan sisäisesti siten, että osa biojätehuollon kustannuksista sisällytetään sekajätteen jätetaksan perusmaksuosuuteen.

Hyötyjätteiden jätemaksut

Kartongin, lasin ja metallin tyhjennyshintoja esitetään vuoden 2021 jätetaksassa korotettavaksi keskimäärin 4 % astiakoosta riippuen. Korotuksia perustellaan  kuljetusurakkakustannusten muutoksella ja indeksikorotuksilla. Kartonginkeräyksessä käytettävien rullakon ja paalintyhjennyshinnan esitetään säilyvän nykyisellään. Oriveden kartonginkeräyksen hintaa esitetään puolestaan laskettavaksi noin 16, 3-33, 0 % astiakoosta riippuen, koska hinnoittelun esitetään määräytyvän jatkossa Tampereen kaupunkiseudun  hinnoittelua vastaten.

Maksuttoman lasin ja metallin keräystä biojätteen erilliskeräyksessä mukana oleville kiinteistöille esitetään edelleen jatkettavaksi vuoden 2021 jätetaksassa.  muovipakkausten tyhjennyshintoihin esitetään 2, 5- 4, 0 % korotusta astiakoosta riippuen. Korotusta perustellaan yleiskustannusten muutoksilla ja urakkasopimusten mukaisilla  indeksikorotuksilla. Muovinkeräyksen laajentuminen pinta- astioilla toteutettavaksi on alkanut toimialueella 1.1.2020 jätehuoltolautakunnan (11.12.2019 § 63) hyväksymän suunnitelman  mukaisesti. Muovin ja kartongin keräysvälineen tyhjennyshinta on vuodesta 2020 lähtien sisältänyt jätehuoltomääräysten mukaisen jäteastian (240- 770 l). Astia toimitetaan muovin tai kartongin keräykseen liittyville uusille asiakkaille sekä jätteen kuljettajan tai asiakkaan ilmoitusten perusteella vanhan rikkoutuneen tai muutoin jätehuoltomääräysten vastaisen astian tilalle.  astiat toimitetaan kiinteistöille maksutta.

Aluejätepisteen käyttäjän vuosimaksut

Kiinteistöille, joilta ei noudeta säännöllisesti yhdyskuntajätteitä, on osoitettu sekajätteen vastaanottopaikaksi aluejätepiste, johon saa viedä kerralla kohtuullisen määrän normaalissa asumisessa syntyvää jätettä. Aluejätepisteitä käyttäviltä kiinteistöiltä peritään vuotuinen jätemaksu kiinteistön käyttötarkoituksen ja asuinhuoneistojen tai vapaa- ajan asuntojen lukumäärän mukaan. Aluejätepisteen käyttöön oikeuttava maksu on jokaisessa toimialueen kunnassa saman suuruinen. maksuja on entiseen tapaan kolme luokkaa: vakinaisen asuinkiinteistön/huoneiston, yksin asuvan sekä vapaa- ajan asunnon maksuluokat. Aluejätepisteen käyttäjän vuosimaksua esitetään  korotettavaksi 2 % vuodelle 2021. Aluejätepisteen käyttäjän vuosimaksun korotusesityksen taustalla ovat perusmaksuosuuden korotus sekä aluejätepisteiden kuljetuskustannusten kustannustason arvioitu nousu. Vakituisen asuinkiinteistön/huoneiston vuosimaksuksi esitetään 90,59 € (alv 0 %), yksin asuvan vuosimaksuksi 60,66 € (alv 0 %) ja vapaa- ajan asunnon  vuosimaksuksi 50,55 € (alv 0 %) vuodelle 2021.

Lisätöistä perittävät maksut

Jätehuoltopalveluihin liittyvistä lisätöistä perittäviin maksuihin esitetään pieniä korotuksia kaikkien lisätyöluokkien osalta. Muutosta perustellaan yleiskustannusten nousun mukaisella indeksikorotuksella.

Pientuojien maksut

Jäteasemilla ja jätekeskuksissa vastaanotettaviin kotitalouksien pientuojamaksuihin esitetään korotuksia sekajätekuormien osalta. Korotukset johtuvat sekajätteen käsittelyhinnan korotuksesta. Enintään 2 m3:n sekajätekuorman vastaanottohintaan esitetään 0,40 euron (alv 0 %) korotusta ja enintään 4 m3:n sekajätekuormaan 0,73 euron (alv 0 %)
korotusta. Uusiksi vastaanottohinnoiksi esitetään enintään 2 m3:n kuormalle 16,53 € (alv 0 %) ja 4 m3:n kuormalle 28,95 € (alv 0 %). Enintään 2 m3 ja myös enintään 4 m3 puujätekuormien vastaanottohintojen esitetään säilyvän nykyisellään. Pientuojamaksujen esitetään säilyvän saman suuruisina kuin vuonna 2020 sekajätteen minimimaksun sekä maa- aineksen ja betoni- ja tiilijätteen osalta. Kyllästetyn puun vastaanotto on aiemmin ollut maksutonta jätteentuojaa kohti kalenterikuukaudessa tuotuna enintään 1 m3 erä. Vuodelle 2021 vastaanottomaksuiksi ehdotetaan enintään 2 m3 kuormille 12,10 € (alv 0 %) ja enintään 4 m3 kuormille 24,19 € (alv 0 %). Ehdotusta perustellaan sillä, että kyllästetyn puun jatkokäsittelyprosessissa ja sen aiheuttamissa kustannuksissa on tapahtunut oleellisia muutoksia, jotka ovat lisänneet kyllästetyn puun vastaanotosta aiheutuneita kustannuksia. Aiemmasta käytännöstä poiketen jäteyhtiö joutuu jatkossa maksamaan käsittelymaksun kyllästetyn puun toimittamisesta  jatkojalostukseen sekä järjestämään omalla kustannuksellaan myös kuljetuksen.

Vuoden 2020 tapaan jäteasemilla ja jätekeskuksissa otetaan velvoituksetta erikseen lajiteltuna vastaan  kotitalouksien materiaalina hyötykäyttöön kelpaavaa jätettä kuten paperia, pahvia, kartonkia, metallia ja lasipakkauksia. Veloituksetta otetaan vastaan kotitalouksien vaarallisia jätteitä, lukuun ottamatta yli 200 litran eriä öljyjä tai muita nesteitä, ja kotitalouksien sähkö- ja elektroniikkalaitteita. Lisäksi jätekeskuksissa otetaan veloituksetta vastaan erikseen lajiteltuna maatuvia  puutarhajätteitä sekä risuja, oksia ja pieniä puunrunkoja enintään 2 m3:n eriä.

Uutena elementtinä taksaan on tuotu kotitalouksien painoperusteiset jätemaksut jätekeskuksissa. Jäteasemien ja  jätekeskusten asiakaskäyntien ja niissä tapahtuneiden väärinkäytösten perusteella uuden maksuluokan lisäämistä on pidetty tarpeellisena. Toisena uutena elementtinä taksaan on tuotu kuljetushinnat Repsikka- noutopalvelulle. Kotitalouksien painoperusteisten jätemaksujen maksuperusteet euroa/tonni yli 4 m3 kuormien osalta on esitetty §:ssä 49. Repsikkanoudon maksuperusteet on puolestaan esitetty §:ssä 50.

Jätetaksan ohjaavuus etusijajärjestyksen mukaiseen jätehuoltoon. Jätetaksalla pyritään jätelain 78 §:n mukaisesti kannustamaan etusijajärjestyksen mukaiseen jätehuoltoon. Ympäristöministeriön Jätelakioppaan mukaan eri jätelajien jätehuollosta perittäviä maksuja voidaan porrastaa niin, että kierrätettävistä jätteistä  eritään suhteessapienempää maksua kuin energiana hyödynnettävistä jätteistä. Jätemaksujen on kuitenkin kokonaisuudessaan katettava jätteen tuottajien aiheuttamat kustannukset. Biojätehuollon kustannuksia esitetään edelleen tuettavaksi jätetaksassa. Biojätehuollon tuki sisällytetään täysimääräisesti sekajätteen jätetaksan perusmaksuosuuteen. Biojätteen käsittelyhinnaksi esitetään 25,00 eur/t, joka sisältää laskennallista tukea 58,55 eur/t. Vuonna 2020 biojätteen käsittelyhinta on ollut 20,00 eur/t. Käsittelyhinnan korotusta perustellaan mm. uuden biolaitosinvestoinnin aiheuttamilla kohoavilla henkilöstö- , operointi- ja pääomakustannuksilla, joita ei vastaavassa määrin ole syntynyt biojätteen aumakompostoinnin yhteydessä.

Vuonna 2020 sekajätteen käsittelymaksu on ollut 81, 00 eur/t. Sekajätteen käsittelymaksuksi vuodelle 2021 esitetään 82, 00 eur/t. Korotusta perustellaan yleiskustannusten nousun ukaisella  ndeksikorotuksella. Maksuttoman lasin ja metallin keräystä säännönmukaisessa biojätteen erilliskeräyksessä oleville kiinteistöille esitetään edelleen jatkettavaksi vuoden 2021 jätetaksassa.  lasin ja metallin maksuton keräys katetaan kaikista terminaalitoiminnoista saaduilla kokonaistuotoilla, joten jätetaksan sisäistä subventiota ei näiden jätteiden osalta ole.  

Ehdotus

Esittelijä

  • Harri Vierikka, kunnaninsinööri, harri.vierikka@vesilahti.fi

Tekninen lautakunta päättää anta seuraavan lausunnon: 

Alueellisen jätehuoltolautakunnan ensisijäiselle vastuulle kuuluvan jätteen taksan korotukset ovat perusteltuja. Biojätehuollon tukeminen jätetaksan sisäisesti on tärkeää ja sen jatkaminen on tarpeellista. 

Päätös

Hyväksyttiin käsittelyn aikana tehty lautakunnan yksimielinen päätös:

  1. Biojätehuollon tukeminen jätetaksan sisäisesti on tärkeää ja sen jatkaminen on tarpeellista.
  2. Jäteaseman taksoihin ei tulisi tehdä korotuksia.

Kokouskäsittely

Tekninen lautakunta päätti käsittelyn aikana yksimielisesti poistaa päätösehdotuksesta kohdan ensisijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen taksan korotukset ovat perusteltuja ja lisätä seuraavan lausunnon päätökseen: Jäteaseman taksoihin ei tulisi tehdä korotuksia. 

Tiedoksi

Alueellinen jätehuoltolautakunta

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta.

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136§)
  • virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50§ 2 mom)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22§)