Tekninen lautakunta, kokous 25.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 86 Lausuntopyyntö kunnan vastuulle kuuluvan sako- ja umpikaivolietteen jätetaksaesityksestä 1.1.2021 alkaen

VESDno-2020-227

Valmistelija

  • Harri Vierikka, kunnaninsinööri, harri.vierikka@vesilahti.fi

Perustelut

Asia

Alueellinen jätehuoltolautakunta pyytää Vesilahden kunnan lausuntoa sako- ja umpikaivolietteiden taksasta 1.1.2022 alkaen. 

Jätetaksaesitys

Sako- ja umpikaivolietteet ovat jätelain  646/2011) mukaista jätettä. Jätelain 32 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan kunnan on järjestettävä mm. vakinaisessa asunnossa, vapaa-ajan asunnossa, asuntolassa ja muussa asumisessa  syntyvän jätteen, mukaan lukien sako- ja umpikaivolietteen, jätehuolto. Jätelain 33 §:n mukaan kunnan on myös järjestettävä muun kuin 32 §:ssä tarkoitetun jätteen jätehuolto, jos jätteen haltija tätä pyytää muun palvelutarjonnan puutteen vuoksi ja jäte soveltuu laadultaan ja määrältään kunnan jätehuoltojärjestelmään.

Alueellisen jätehuoltolautakunnan toimialueella on käytössä kunnan järjestämä lietteenkuljetus. Poikkeuksena on Nokian kaupunki, jossa sako- ja umpikaivolietteiden kiinteistöittäinen kuljetus jatkuu kiinteistön haltijan järjestämänä. Jätehuoltolautakunta päättää kuntavastuullisen sako- ja umpikaivolietteen jätehuoltopalvelujen taksassa lietteen kuljetus- ja käsittelymaksuista siltä osin kuin ne  kuuluvat  kunnan jätehuoltojärjestelmään. Tämä taksaesitys koskee ainoastaan kunnan jätehuollon järjestämisvastuulle kuuluvia sako- ja umpikaivolietteitä. 

Jätetaksan rakenne 

Jätemaksu  koostuu lietteen kuljetuksesta, lietteen käsittelystä ja mahdollisista kiinteistökohtaisista lisämaksuista. Kuljetusmaksu sisältää keräys välineen lietetilan tyhjennyksen ja lietteen kuljetuksen  Purkupaikalle. Kuljetusmaksu määräytyy tyhjennetyn lietetilavuuden perusteella. 

Käsittelymaksu määräytyy tilavuusperusteisesti. Tilavuus laskutetaan poiskuljetettuna sako- ja umpikaivolietemääränä 0,5 m³:n tarkkuudella. Käsittelymaksu määräytyy kiinteistön sijaintikunnan jäteveden puhdistamon tai jätehuoltoviranomaisen hyväksymän muun vastaanottopaikan vastaanotto hinnoittelun perusteella. Pirkkalan osalta noudatetaan Tampereen Veden vastaanottohintaa, Vesilahden osalta Lempäälän Veden vastaanottohintaa ja Juupajoen osalta Oriveden jätevedenpuhdistamon vastaanottohintaa. 

Sako- ja umpikaivolietteiden kuljetusmaksut

Pirkanmaan Jätehuolto esittää lietteen kuljetusmaksuihin keskimääräistä noin 5 prosentin korotusta. Esitystä perustellaan sillä, että edellisten vuosien ennakoituja pienemmät kuljetusmäärät ovat aiheuttaneet sen, että lietteenkuljetustoiminta on ollut  sekä Pirkanmaan Jätehuolto Oy:lle että aliurakoinneista vastaaville kuljetusyrittäjille tappiollista. Toimialueella on vuodesta 2017 lähtien esiintynyt jätelain 36 §:n vastaista toimintaa ja en seurauksena lietekuljetusten määrä on ollut alhaisempi kuin pitäisi. Jätelain 36 §:n vastaisen toiminnan vuoksi Pirkanmaan Jätehuolto Oy:lle ja heidän urakoitsijoilleen on aiheutunut  Ylimääräisiä kustannuksia, joita ei ole täysimääräisesti huomioitu lietekuljetustaksassa aiempina vuosina. Urakkasopimusten mukaisia kuljetushintojen indeksikorotuksia ei myöskään ole  aiempina vuosina huomioitu taksassa. Kuljetusyrittäjien alikatteisen toiminnan sekä urakkasopimusten mukaisten indeksikorotusten vuoksi esitetty korotus on suurempi kuin muiden jätelajien kuljetussuoritteiden keskimääräiset hinnankorotukset. Keskimääräinen noin 5 prosentin hinnankorotusesitys kuljetushintoihin on Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n toimesta esitetty kustannusvastaavasti laskennallisiin tyhjennyshintoihin 0- 6 m³:n ja yli 6 m³:n säiliöille. Esityksen mukaan laskennallisesti suurempi hinnan korotustarve kohdistuu yli 6 m³:n säiliöille.  Tyhjennystoiminnasta aiheutuvien todellisten kustannusten perusteella yli 6 m3 säiliöiden yksikkökohtaiset kustannukset ovat suuremmat kuin pienempien säiliöiden. Tähän perustuen suurempaa yksikköhinnan korotusta esitetään yli 6 m3 kaivoille. 0- 6 m³ säiliöiden kuljetusmaksuun esitetään noin 3, 2 prosentin hinnan korotusta ja yli 6m³:n säiliöille noin 16,7 prosentin korotusta. Pirkanmaan Jätehuollon mukaan esimerkiksi vuonna 2019 noin 86 prosenttia kaikista tyhjennyksistä on kohdistunut 0- 6 m³ säiliöille ja noin 14 prosenttia yli 6 m³:n säiliöille. Esitetty muutos vaikuttaisi esimerkiksi säännöllisessä tyhjennyksessä olevien jätevesisäiliöiden tyhjennyshintaan siten, että 0- 6 m³ säiliön kuljetushinta (vuonna 2020, 73,19 € alv 0 %) nousisi  vuodelle 2021 noin 2,3 euroa ja yli 6 m³:n säiliön kuljetushinta (vuonna 2020, 85,69 € alv 0 %) noin 14,3 euroa. Esitettyjen korotusten jälkeen vuoden 2021 säännöllisessä tyhjennyksessä olevien jätevesikaivojen kuljetushinnat olisivat 0- 6 m³ säiliön osalta 75,51 € (alv 0 %) ja yli 6 m³:n säiliön osalta 99,97 € (alv 0 %). 

Kuljetusmaksu sisältää kohteen keräysvälineen lietetilan tyhjennyksen ja lietteen kuljetuksen purkupaikalle. Kuten vuoden 2020 jätetaksassa, myös ensi vuoden taksaesityksessä perushintaiseen tyhjennykseen sisältyy kiinteistöllä sijaitsevien  kaivojen tyhjennys ja kuljetus jatkokäsittelyyn. Kiinteistöllä sijaitsevien kaivojen enimmäismäärää ei ole rajoitettu ja kuormauspaikan etäisyys keräysvälineestä on määritelty enintään 30 metriksi vuoden 2020 taksan mukaisesti. Kuljetusmaksuihin sisältyy myös yleiskuluja, joilla katetaan kuljetusten tilaaminen ym. hallinnointi lietejätehuoltoon liittyen.

Säännöllinen tyhjennys, tilaus- , täsmä- ja päivystystyhjennys sekä lisätyöt. Säännöllisen tyhjennyksen määritelmää esitetään taksassa muutettavaksi. Aiemmin määritelmässä ollutta mainintaa asiakkaan kanssa erikseen sovittavasta tyhjennysohjelmasta esitetään poistettavaksi. Esitetyllä muutoksella tavoitellaan kesäajan ruuhkahuippujen tasaamista sekä sitä, että lietekaivot pystyttäisiin myös ruuhka- aikoina tyhjentämään jätetaksan mukaisten vasteaikojen puitteissa. Muutoksen myötä ensisijaisesti säännöllisessä tyhjennyksessä olevia kiireettömiä ja harvoin tyhjennettäviä (1- 2 krt/ vuosi) sakokaivojavoitaisiin siirtää tyhjennysohjelmasta sesonkiaikojen ruuhkaviikkojen ulkopuolelle. Mahdollisesta muutoksesta ilmoitettaisiin asiakkaalle etukäteen esimerkiksi kirjeitse. 


Täsmätyhjennyksen määritelmää ehdotetaan muutettavaksi. Vuoden 2020 jätetaksassa täsmätyhjennykseksi on luokiteltu mm. tilauksen vastaanottopäivää seuraavana arkipäivänä  apahtuvat tyhjennykset. Nyt taksaesityksessä esitetään, että tilauksen vastaanottopäivää seuraavana arkipäivänä tapahtuvat tyhjennykset luokiteltaisiin jatkossa päivystystyhjennyksiksi. täsmätyhjennyksiä olisivat jatkossa ne tyhjennykset, jotka suoritetaan asiakkaan toivomuksesta alle viiden arkipäivän kuluessa tilauksen vastaanottopäivästä tai asiakkaan määrittelemänä tiettynä arkipäivänä pois lukien tilauksen vastaanottopäivä sekä vastaanottopäivää seuraava arkipäivä. Muutosta perustellaan sillä, että seuraavan päivän ajojärjestely laaditaan viimeistään edellisenä päivänä. Tilauksen vastaanottopäivää seuraavalle arkipäivälle tilatut täsmätyhjennykset muuttavat kyseisen alueen suunnitellun ajojärjestelyn siirtäen yhden tai useamman tyhjennyksen toiseen ajankohtaan tai toiselle ajolistalle. Täsmätyhjennykset vaikuttavat myös tilaustyhjennysten organisoimiseen. Tilaustyhjennyksissä on paljon kohteita, joihin ilmoitetaan
etukäteen tyhjennysajankohta. Täsmätyhjennyksen siirtäessä asiakkaalle jo ilmoitettua tyhjennysajankohtaa, aiheuttaa se lisäkuormitusta asiakaspalvelussa. Jokaisessa kunnassa tai kunnan osa- alueella ei myöskään ajeta päivittäin, jolloin alueen ainoa kiireellinen täsmätyhjennys nostaa merkittävästi yhteen tyhjennykseen kohdistuvia kustannuksia.

Päivystystyhjennyksen määritelmää ehdotetaan muutettavaksi siten, että päivystystyhjennykseksi määritellään tilauksen vastaanottopäivä ja vastaanottopäivää seuraava arkipäivä. Muutosta perustellaan täsmätyhjennyksen määritelmän muutosesitykseen perustuen. Taksan tuntityön määritelmää esitetään selvennettäväksi kiinteistöllä mahdollisesti tehtävien huoltotöiden osalta. Määritelmään esitetään lisättäväksi maininta, että urakka- alueen kuljetusajoneuvosta poikkeavalla kalustolla suoritettavat huoltotyöt eivät sisälly taksaan. Muutoksen avulla asiakkaille pyritään tuomaan aiempaa selkeämmin esille, että tyhjennyksen yhteydessä tehtävät huoltotyöt, jotka vaativat urakka- alueen kuljetusajoneuvosta poikkeavaa kalustoa, eivät kuulu kuntavastuulliseen jätehuoltopalveluun. Urakoitsijan kalustosta riippuen asiakkaan on mahdollista saada huoltotyö tyhjennyksen yhteydessä, mutta huoltotyö on urakoitsijan omaa  yritystoimintaa, joka laskutetaan erikseen asiakkaalta. Vaihtoehtoisesti asiakas voi myös tilata huoltotyön valitsemaltaan toiselta toimijalta. Urakka- alueen kuljetuskalustona on imuauto ja yleisimmät huollot (huuhtelut, avaukset, pesut) edellyttävät imupaineautoa.

Kiinteistökohtaisia lisätöitä ei ole sisällytetty tyhjennyshintaan, koska ne eivät koske kaikkia kiinteistöjä. Kiinteistökohtaisiin lisiin esitettävähinnankorotus (noin 3, 5 %) perustuu urakkasopimuksen mukaiseen indeksin tarkastukseen.

Sako- ja umpikaivolietteiden käsittelymaksut.

Vuoden 2021 taksaehdotuksessa esitetyt lietteen käsittelykustannukset ovat kuntien vesilaitosten vastaanottohintojen mukaisia. Puhdistamoiden vastaanottohintojen muuttuessa taksassa asetetut  käsittelyhinnat muuttuvat vastaavasti. Niiden vaikutus otetaan huomioon vastaanottohintojen voimaantulopäivästä lukien.

Ehdotus

Esittelijä

  • Harri Vierikka, kunnaninsinööri, harri.vierikka@vesilahti.fi

Tekninen lautakunta päättää antaa seuraavan lausunnon. 

Sako- ja umpikaivolietteiden kuljetusmaksujen keskimääräinen noin 5 % korotus on kohtuullinen ja perusteltu. 

Säännöllisten tyhjennysten määritelmän muuttaminen on perusteltua kuljetusten ja toiminnan optimoimiseksi. Kirjeitse ilmoitettaessa tulee huomioida kirjeiden riittävän ajoissa lähettäminen ja pyrkiä välttämään asiakkaiden ylimääräistä tyhjennyksen tarvetta. 

Täsmätyhjennyksen määritelmän muuttaminen on järkevää ja perusteltua kuljetusten ja toiminnan suunnittelun optimoimiseksi. 

Taksaa on tarve tarkentaa siten, että taksasta käy selkeästi ilmi mitä urakka-alueen kuljetusajoneuvosta poikkeavalla kalustolla suoritettava työ pitää sisällään ja se, että kiinteistökohtaiset lisätyöt eivät sisälly tyhjennyshintaan, vaan ovat urakoitsijan erikseen suoritettavia töitä. Kiinteistökohtaisten lisien hinnan korotus on kohtuullinen.

Päätös

Tekninen lautakunta päättää käsittelyn aikana tulleen esityksestä poikkeavan teknisen lautakunnan esityksen mukaisesti. 

Kokouskäsittely

Käsittelyn aikana tekninen lautakunta päätti yksimielisesti esityksestä poikkeasvasti antaa Lempäälän yhdyskuntalautakunnan kanssa yhtenevän lausunnon:

Taksojen korotuksia ei voida perustella kilpailutetun toiminnan huonolla kannattavuudella. Tekninen lautakunta katsoo että urakoitsijan toiminta tulee ensisijaisesti sopeuttaa kysyntään ja kannattavuus saavuttaa paremmalla tuottavuudella.

Tiedoksi

Alueellinen jätehuoltolautakunta.

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta.

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136§)
  • virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50§ 2 mom)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22§)