Tekninen lautakunta, kokous 25.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 88 Lausuntopyyntö kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen jätetaksaesityksestä

VESDno-2020-225

Valmistelija

  • Harri Vierikka, kunnaninsinööri, harri.vierikka@vesilahti.fi

Perustelut

Asia
Alueellinen jätehuoltolautakunta pyytää toimialueensa kunnilta lausuntoa kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen taksasta 1.1.2021. 

Taksaesitys
Elinkeinoelämän jätehuolto on pääsääntöisesti jätelain mukaisesti jätteen haltijan järjestämisvastuulla. Kunta kuitenkin vastaa tietyin ehdoin toissijaisesti näiden jätteiden jätehuollosta. Jätelain 33 §:n mukainen toissijainen vastuu tarkoittaa sitä, että kunnilla on velvollisuus järjestää yrityksille ja muille yhteisöille jätehuoltopalveluja tilanteessa, jossa jätteen haltija tätä pyytää muun palvelutarjonnan puutteen vuoksi ja jäte laadultaan ja määrältään soveltuu kuljetettavaksi tai käsiteltäväksi kunnan jätehuoltojärjestelmässä. Toissijaisen vastuun nojalla tuotettavia jätehuoltopalveluja kutsutaan TSV-palveluiksi. TSV- jätetaksan rakenne ja merkittävimmät muutokset jätetaksaan TSV- jätetaksan mukaisilla jätemaksuilla katetaan kuntavastuullisen
TSV-jätehuollonjärjestämisen ja toteutuksen kaikki jätelain mukaiset kustannukset, jotka muodostuvat jätteen käsittelystä ja tiedotuksesta, neuvonnasta ja hallinnosta. Jätemaksuilla katetaan myös kaatopaikkojen käytöstä poistaminen ja jälkihoito sekä jätehuoltoviranomaisen toiminta. Jäteastioiden tyhjennysmaksut sisältävät lisäksi keräyksen ja kuljetuksen. TSV- jätetaksa on laadittu kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvalle jätekeskuksissa ja jäteasemilla vastaanotettaville jätteille, Tarastenjärven jätekeskuksessa vastaanotettavalle vaaralliselle jätteelle sekä jäteastioiden tyhjennyksille. Jätetaksaesityksen mukaisesti TSV- jätetaksan rakenne on sama kuin vuonna 2020. Ainoana uutena asiana TSV- jätetaksaan on tuotu Repsikkanoutopalvelun kuljetushinnat, joita ei ole aikaisemmin sisällytetty kuntavastuullisten jätehuoltopalvelujen jätetaksoihin.

Ehdotus

Esittelijä

  • Harri Vierikka, kunnaninsinööri, harri.vierikka@vesilahti.fi

Tekninen lautakunta päättää, että sillä ei ole lausuttavaa kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen taksasta.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Alueellinen jätehuoltolautakunta

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta.

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136§)
  • virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50§ 2 mom)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22§)