Tekninen lautakunta, kokous 25.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 90 Anomus vesihuoltolinjojen kaivamiseen kiinteistöllä 922-425-11-153

VESDno-2020-272

Valmistelija

  • Harri Vierikka, kunnaninsinööri, harri.vierikka@vesilahti.fi

Perustelut

TEKLA § 47

Kiinteistön 922-425-11-153 omistaja on tehnyt tekniselle lautakunnalle avoimen anomukset vesi- ja viemärijohtojen kaivamisesta lähemmäksi kiinteistöä. Kiinteistölle on tulossa majoitustoimintaa ja tähän tarkoitukseen olisi tarvetta laatuvaatimukset täyttävälle talousvedelle. (Liite 1/ § 47)

Vesilahden kunnan vesihuoltolaitoksella ei ole toimitusehtoja joissa olisi erikseen määrätty kunnan ja liittyjän rajapinnat liittymiselle.

Etelän suunnasta lähimpään liittymispisteeseen on matkaa noin 200 metriä ja idän suunnasta on matkaa noin 170 metriä. (Liite 2/ § 47)

Ehdotus/ Kunnaninsinööri:

Päätösehdotus annetaan kokouksessa.

Käsittely: Käsittelyn aikana kunnaninsinööri teki päätösehdotuksen:

Kunta ei osallistu vesihuoltolinjojen kaivamiseen.

Päätös: Hyväksyttiin käsittelyn aikana tehty päätösehdotus

- - - - -

Tekninen lautakunta 25.11.2020/ § 90

Kiinteistön 922-425-11-153 omistaja on lähettänyt tekniselle lautakunnalle uuden anomuksen kunnan osallistumisesta vesihuoltolinjojen kaivamiseen. Rakennusvalvontaviranomainen ja ympäristöviranomainen ovat edellyttäneet liittymistä vesihuoltolaitokseen. Tekniset palvelut eivät ole liittymistä edellyttäneet, vaan hakijalle on ohjeistettu selvittämään jätevesijärjestelmän riittävyys ja varmistamaan muiden viranomaisten vaatimukset ja talousveden riittävän hyvä laatu. Hakija on hakemuksessaan painottanut terveydensuojelulain 10 § kohtaa, jonka mukaan asemakaava-alueilla kiinteistön omistaja tai haltija on velvollinen rakentamaan liittymisjohdon yleiseen vesijohtoon ja viemäriin, joka on enintään 20 metrin päässä tontin rajasta. Lisäksi kiinteistön omistaja on hakenut korvauksia turhista putkitöistä rakennuksessa ja kaivon suodattimista 3000 euroa. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Harri Vierikka, kunnaninsinööri, harri.vierikka@vesilahti.fi

Tekninen lautakunta päättää osallistua vesi- ja viemärijohtojen kaivamiseen kiinteistön 922-425-11-153 rajalle.

Päätös

Päätösehdotus ja käsittelyn aikana tullut lisäys hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Kokouskäsittely

Käsittelyn aikana tekninen lautakunta yksimielisesti päätti lisätä päätökseen, että lautakunta on korvaamatta anottua korvausta ja puoltaa vapautumista ympäristönsuojeluviranomaiselle vesijohtoon liittymisestä viiden vuoden määräajaksi putkitöiden ja kaivon suodattimien hankkimisen vuoksi.

Tiedoksi

Anomuksen tekijä

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen

Oikaisuvaatimusaika ja päätöksen tiedoksisaanti

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. 

Omalla vastuulla oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä niin, että se ehtii perille viimeistään oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Viraston aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-15.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on

Vesilahden tekninen lautakunta
Posti- ja käyntiosoite: Lindinkuja 1, 37470 Vesilahti
Sähköpostiosoite: vesilahdenkunta(at)vesilahti.fi    

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Myös sähköposti on ilmoitettava, jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköpostitse.