Tekninen lautakunta, kokous 21.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 80 Virolaisen asemakaava-alueen korttelin 206 tontin 4 ja korttelin 200 tontin 12 asemakaavamuutos

VESDno-2020-96

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Leena Lahtinen, aluearkkitehti, leena.lahtinen@urjala.fi

Perustelut

Asemakaavamuutos on tullut vireille tontin 206/4 osalta kunnan ja tontin 200/12 osalta yksityisen maanomistajan aloitteesta. Asemakaavamuutoksen vireilletulosta on tehty päätös kunnanhallituksen kokouksessa 20.4.2020 § 87 ja julkaistu kuulutus 13.5.2020 sekä tiedotettu kirjeellä suunnittelualueisiin rajoittuvia maanomistajia ja asukkaita.

Alueella on voimassa Virolaisen alueen asemakaava, joka on hyväksytty kunnanvaltuustossa 13.11.2006 ja se on tullut voimaan 15.1.2007. Alueet ovat rakentamattomia peltomaita. Ympäristöön on rakentunut pientaloja ja yritystontteja. Suunnittelualueen pinta-ala on n. 1 hehtaari.

Heinätien päässä sijaitsevan korttelin 206 tontin 4 osalta tavoitteena on muuttaa rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten (AR) käyttö-tarkoitus erillispientalojen korttelialueeksi ja sijoittaa sille 5 kpl rakennus-paikkoja sekä uusi katualue. Jyskäntien päässä sijaitsevan korttelin 200 tontin 12 osalta tavoitteena on nykyisen pientalojen korttelialueen jakaminen ja kahden erillispientalon rakennuspaikan muodostaminen.

Asemakaavamuutoksesta on valmistunut aluearkkitehdin toimesta 11.6.2020 päivätty osallistumis- ja arviointisuunnitelma, joka on toimitettu kaavatoimikunnan ja edelleen kunnanhallituksen käsiteltäväksi.

 

Ehdotus

Esittelijä

Tuomas Hirvonen, kunnanjohtaja, tuomas.hirvonen@vesilahti.fi

Kunnanhallitus hyväksyy 11.6.2020 päivätyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja asettaa sen nähtäville osallisten kuulemiseksi (MRL 63§) kaavatoimikunnan 13.8.2020 §14 esityksen mukaisesti.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

  • Harri Vierikka, kunnaninsinööri, harri.vierikka@vesilahti.fi

Perustelut

Kunnanhallitus on päättänyt 24.8.2020 §166 asettaa julkisesti nähtäville Kirkonkylän korttelin 206 tontin 4 ja korttelin 200 tontin 12 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelman. Asemakaavamuutos koskee Kirkonkylän korttelin 206 tonttia 4 ja korttelin 200 tonttia 12, jotka sijaitsevat Virolaisen asemakaava-alueella, joka on tullut vireille kunnanhallituksen päätöksellä 20.4.2020 § 87. Vireilletulosta on julkaistu kuulutus 13.5.2020. Suunnittelualue jakautuu kahteen osaan, joista 206/4 sijaitsee Heinätien varrella ja 200/12 Jyskäntien päässä. Alueet ovat rakentumattomia. Alueen ympäristöön on rakentunut pientaloja ja yritystontteja. Alueen pinta-ala on n. 1 hehtaari. Heinätien päässä sijaitsevan korttelin 206 tontin 4 osalta tavoitteena on muuttaa rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten (AR) käyttötarkoitus erillispientalojen korttelialueeksi ja sijoittaa sille 5 kpl rakennuspaikkoja sekä uusi katualue. Jyskäntien päässä sijaitsevan korttelin 200 tontin 12 osalta tavoitteena on nykyisen pientalojen korttelialueen jakaminen ja kahden erillispientalon rakennuspaikan muodostaminen. Mahdolliset lausunnot osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta tulee antaa 23.10.2020 mennessä osoitteella Vesilahden kunta, kunnanhallitus, Lindinkuja 1, 37470 VESILAHTI tai sähköisesti vesilahdenkunta@vesilahti.fi.

Ehdotus

Esittelijä

  • Harri Vierikka, kunnaninsinööri, harri.vierikka@vesilahti.fi

Tekninen lautakunta päättää, että sillä ei ole tässä vaiheessa lausuttavaa asemakaava muutoksen osallistumis- ja arvinointisuunnitelmaan. 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Leena Lahtinen, aluearkkitehti

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta.

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136§)
  • virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50§ 2 mom)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22§)