Tekninen lautakunta, kokous 21.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 78 Vesilahden kunnan tiealueiden ja kiinteistöjen talvikunnossapito

VESDno-2020-193

Valmistelija

 • Harri Vierikka, kunnaninsinööri, harri.vierikka@vesilahti.fi

Perustelut

Vesilahden kunnan tekninen toimi pyysi tarjoukset kunnan katujen, kevyenliikenteenväylien sekä kiinteistöjen piha-alueiden talvikunnossapidosta. Tarjouspyyntö julkaistiin Cloudia-kilpailutusjärjestelmässä sekä Hilma-hankintapaikassa 8.9.2020. Tarjoukset tuli jättää 30.9.2020 kello 10.00 mennessä. Valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus. Tarjoukset avattiin 2.10.2020. Tarjouksen jättivät Panu Höyssä, Suomen Huoneisto ja Teollisuusrakentajat Oy, Aapelin Pelit Oy sekä Markku Nuora. Tarjousten vertailutaulukko liitteenä. Talvikunnossapidon alueita on 3 kpl, Kirkonkylä, Narva ja Koskenkylä. Kukin kunnossapitoalue pitää sisällään kyseisen alueen katujen, kevyenliikenteenväylien, parkkipaikkojen, bussipysäkkien sekä kiinteistöjen piha-alueiden talvikunnossapidon toimenpiteet 1.11.-30.4. välisenä aikana vuosittain. Kullekin kunnossapitoalueelle valitaan yksi urakoitsija. Toimenpiteet suoritetaan katujen ja kiinteistöjen kunnossapitoluokittain liitteenä olevan talvikunnossapito-ohjeen mukaisesti. Urakka aika on kolmevuotinen (1.11.2020-30.4.2023) ja hankinta pitää sisällään mahdollisuuden optioiden käyttöön (1.11.2023-30.4.2024 ja 1.11.2024-30.4.2025).

Ehdotus

Esittelijä

 • Harri Vierikka, kunnaninsinööri, harri.vierikka@vesilahti.fi

Tekninen lautakunta päättää valita kunnan tiealueiden ja kiinteistöjen talvikunnossapidon urakoitsijoiksi vuosille 2020-2023 ja mahdollisille optiovuosille 2023-2024 ja 2024-2025 kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehneet urakoitsijat:

Kunnossapitoalue Kirkonkylä

Suomen Huoneisto ja Teollisuusrakentajat Oy

Kunnossapitoalue Narva

Markku Nuora

Kunnossapitoalue Koskenkylä   

Panu Höyssä

Lisäksi tekninen lautakunta päättää valtuuttaa kunnaninsinöörin allekirjoittamaan sopimukset ja päättämään optiovuosien käytöstä aina vuodeksi kerrallaan.

Päätös

Hyväksyttiin käsittelyn aikana tehty muutettu päätösehdotus.

Esteellisyys

 • Virpi Eskola

Kokouskäsittely

Käsittelyn aikana kunnaninsinööri teki muutetun päätösehdotuksen.

Tekninen lautakunta päättää

 • valita kunnan tiealueiden ja kiinteistöjen talvikunnossapidon urakoitsijoiksi vuosille 2020-2023 ja mahdollisille optiovuosille 2023-2024 ja 2024-2025 kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehneet urakoitsijat:

Kunnossapitoalue Kirkonkylä

Suomen Huoneisto ja Teollisuusrakentajat Oy

Kunnossapitoalue Narva

Markku Nuora

Kunnossapitoalue Koskenkylä   

Panu Höyssä

 • Lisäksi tekninen lautakunta päättää valtuuttaa kunnaninsinöörin allekirjoittamaan sopimukset ja päättämään kunkin kunnossapitoalueen optiovuosien käytöstä aina vuodeksi kerrallaan.
 • Päättää ohjeistaa kunnaninsinööriä tarkastamaan päiväkotien, koulujen ja kirjaston kunnossapitoluokkia siten, että päiväkodit ovat kp 1, yhtenäiskoulu 2 ja kirjasto 2.
 • Päättää ohjeistaa tarkistamaan riihikiukaantien talvikunnosapidon tarpeen.  

Tiedoksi

Tarjoajat

Muutoksenhaku

OIKAISUOHJE JA VALITUSOSOITUS

Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (hankintalaki) mukaan hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua (hankintaoikaisu). Asia voidaan myös saattaa valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 25 §:n mukaisen kynnysarvon [1].

I Oikaisuohje

Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi vaatia hankintalain mukaan hankintaoikaisua. Hankintaoikaisua voi vaatia hankintayksiköltä kirjallisesti tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). 

Asianosaisen on vaadittava hankintaoikaisua 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. 

Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan saaduksi tiedoksi sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin. 

Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Hankintaoikaisua koskevan vaatimuksen sisältö

Hankintaoikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Siihen on merkittävä tarvittavat yhteystiedot, kuten oikaisua vaativan ja kirjelmän laatijan nimi sekä postiosoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Hankintaoikaisua vaativan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava kirjelmä.

Hankintaoikaisuvaatimukseen on liitettävä: 

 • päätös, johon oikaisua haetaan joko kopiona tai alkuperäisenä
 • asiakirjat, joihin vedotaan
 • valtakirja, mikäli käytetään asiamiestä. 

Toimitusosoite

Hankintaoikaisuvaatimus toimitetaan hankintayksikölle.

Hankintayksikön yhteystiedot:

Vesilahden kunta
Lindinkuja 1
37470 Vesilahti
Puh. 03 5652 7500
vesilahdenkunta@vesilahti.fi

Hankintaoikaisuvaatimuksen vireilletulo ja käsittely eivät vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosainen voi hankintalain nojalla hakea muutosta valittamalla markkinaoikeuteen.

II Valitusosoitus markkinaoikeuteen

Tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee, voi saattaa asian markkinaoikeuden käsiteltäväksi tekemällä valituksen.

Markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella ei voida saattaa hankintayksikön sellaista päätöstä tai muuta ratkaisua, joka koskee:

 1. yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua;
 2. sitä, että hankintasopimusta ei jaeta osiin 75 §:n nojalla; tai
 3. sitä, että 93 §:ssä tarkoitetun kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena käytetään yksinomaan halvinta hintaa tai kustannuksia.

Hankintalain 146 §:n mukaan puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan tai dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksymistä koskevaan hankintayksikön ratkaisuun ei saa hakea valittamalla muutosta, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa. Lupa on myönnettävä, jos:

 1. asian käsittely on lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa asioissa tärkeää; tai
 2. siihen on painava, hankintayksikön menettelyyn liittyvä syy.

Jollei toisin säädetä, valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen. 

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, jos hankintayksikkö on tehnyt hankinta- tai käyttöoikeussopimuksen hankintalain 130 §:n 1 tai 3 kohdan nojalla noudattamatta odotusaikaa.

Valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä tapauksessa, että ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintapäätöksestä valitusosoituksineen ja hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut olennaisesti puutteellinen.

Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan saaduksi tiedoksi sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin. 

Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Valituksen sisältö

Valituksessa on ilmoitettava hankinta-asia, jota valitus koskee, sekä valittajan vaatimukset ja niiden perusteet. Puitejärjestelyyn perustuvan hankinnan tai dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksymistä koskevan hankintayksikön ratkaisun osalta valituskirjelmässä on esitettävä, minkä vuoksi käsittelylupa tulisi myöntää.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatija on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. 

Valitukseen on liitettävä alkuperäisenä tai jäljennöksenä päätös, johon haetaan muutosta, sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta. Valitukseen on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi. Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten lain oikeudenkäynnistä hallintoasioissa 32 §:ssä säädetään.

Valituksen toimittaminen

Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle. Valituksen tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen markkinaoikeuden virka-ajan päättymistä. Itse tiedoksisaantipäivää ei lasketa mukaan. 

Hakemuksen voi toimittaa markkinaoikeuden kansliaan henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen, lähetin välityksellä, postitse, telekopiona tai sähköpostin avulla kuten laissa sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa (13/2003) säädetään. Jos vireillepanon viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa markkinaoikeudelle ensiksi seuraavana arkipäivänä.

Valituskielto

Hankintalain 163 §:n mukaan markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan asiaan ei saa hakea muutosta kuntalain eikä lain oikeudenkäynnistä hallintoasioissa nojalla. 

Puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan tai dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksymistä koskevaan hankintayksikön ratkaisuun ei saa hakea muutosta valittamalla, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa hankintalain 146 §:n mukaisesti.

Muutoksenhausta ilmoittaminen hankintayksikölle

Hankintalain 148 §:n nojalla hankinta-asiaan muutosta hakevan on kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikölle viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikön kohdassa I mainittuun toimitusosoitteeseen. 

Oikeudenkäyntimaksu

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) 2§:n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua markkinaoikeudessa 2 050 euroa. Jos markkinaoikeudessa käsiteltävässä julkisia hankintoja koskevassa asiassa hankinnan arvo on vähintään 1 miljoona euroa, käsittelymaksu on 4 100 euroa. Jos hankinnan arvo on vähintään 10 miljoonaa euroa, käsittelymaksu on 6 140 euroa.

Mikäli asia poistetaan käsittelystä antamatta pääasiassa ratkaisua, asia jää tutkimatta tai se jää sillensä, peritään hankinta-asioissa oikeudenkäyntimaksu 500 euron suuruisena. Näin voi käydä esimerkiksi valituksen peruutuksen vuoksi.

Markkinaoikeuden yhteystiedot:

Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
00520 HELSINKI
puh. 029 564 3300
fax. 029 564 3314
sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi

[1] Kansallisen kynnysarvon suuruus on:

 • 60.000 € tavarat ja palvelut
 • 150.000 € rakennusurakat
 • 400.000 € sosiaali ja terveyspalvelut
 • 300.000 € muut erityiset palvelut
 • 500.000 € käyttöoikeussopimukset