Tekninen lautakunta, kokous 21.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 81 Lammasniemen asemakaava

VESDno-2020-92

Valmistelija

 • Harri Vierikka, kunnaninsinööri, harri.vierikka@vesilahti.fi

Perustelut

TEKLA § 10/ 15.1.2020   

Vesilahden kunnanhallitus on 9.12.2019 § 299 päättänyt asettaa julkisesti nähtäville Lammasniemen asemakaavan ja asemakaavamuutoksen ehdotuksen. Kaava-aineisto pidetään nähtävillä 7.1.2020 - 14.2.2020 välisen ajan kunnanvirastolla, osoitteessa Lindinkuja 1, 37470 Vesilahti sekä kunnan verkkosivuilla (https://www.vesilahti.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaavoitus-ja-maankaytto/vireilla-olevat-kaavat/lammasniemen-asemakaava-ja-asemakaavan-muutos/).  Asemakaava ja asemakaavan muutosalue sijaitsee Vesilahden kunnan Kirkonkylässä sekä Sakoisten ja Kärkölän kylässä Rautialantien varressa. Alue rajautuu Pyhäjärveen pohjoisrajastaan, Kirkonkylän asemakaava-alueisiin itäosastaan sekä etelärajaltaan maa- ja metsätalousalueisiin. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 32 ha. Asemakaavoituksen tavoitteena on Vesilahden Kirkonkylän osayleiskaavan toteuttaminen ja osoittaa alueen toteutuneet asuinrakennuspaita nykyistä käyttöä vastaavina. Asemakaavassa Lammasniemi tullaan pääosin osoittamaan virkistysalueena ja varaudutaan alueen virkistystoimintojen kehittämiseen. Yleiskaavassa osoitettujen pientalovaltaisten asuntoaluevarausten (AP) toteuttamiskelpoisuus arvioidaan ja tarvittaessa selvitetään muita mahdollisia uusia asumiseen soveltuvia alueita. Kaavoituksessa huomioidaan julkisten palvelujen ja hallinnon alueella (PY) kunnan omistuksessa olevan päiväkotikorttelin poistuminen päiväkotikäytöstä ja selvitetään mahdollisuutta sijoittaa alueelle asumista.

Lausunnon määräaika on viimeistään 14.2.2020 mennessä.

Liitteet:

 • Liite 1/§ 10 Lammasniemen asemakaavan ja asemakaavamuutos ehdotus, kaavakartta määräyksineen, 11.11.2019
 • Liite 2/§ 10 Kaavaselostus, 11.11.2019
 • Liite 3/§ 10 Kaavaselostuksen liitteet, 11.11.2019
 • Liite 4/§ 10 Rakentamistapaohjeet, 11.11.2019
 • Liite 5/§ 10 Työneuvottelun 27.6.2019, ELY-keskus, muistio


Luonnosvaiheen palaute:

 • Liite 6/§ 10 Lammasniemipäivän muistio
 • Liite 7/§ 10 Luonnosvaiheen lausunnot
 • Liite 8/§ 10 Luonnosvaiheen mielipiteet


Pohjaselvitykset:

 • Liite 9/§ 10 Lammasniemi, maaperän haitta-ainetutkimus ja puhdis-tustarpeen arviointi, Ramboll 27.8.2019
 • Liite 10/§ 10 Rakennettavuusselvitys, Lammasniemen kaava-alue, Geopalvelu Oy 13.11.2019
 • Liite 11/§ 10 Havainnekuvat


Ehdotus, kunnaninsinööri:

Tekninen lautakunta päättää lausua asemakaavaehdotuksesta seuraavaa:

 1. Alueen ollessa pehmeää ja maarakenteiden tiedetään olevan haastavia rakentaa, kaavassa on syytä olla riittävät aluevaraukset kadulle, vesi- ja viemärijohdoille, sekä huleveden poisjohtamiseksi
 1. Lammasniementiellä sijaitsevan betonisen ojarummun/sillan kunto on selvitettävä ja mahdollisesti rumpu on syytä suurentaa ja saneerata kestävyyden takaamiseksi.
 1. Matonpesupaikalle on syytä harkita uutta paikkaa tulevaisuudessa


Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

- - -

KHAL § 114/ 25.5.2020

Liitteet:

 • liite 1/ § 114 Lammasniemen asemakaavan ja asemakaavamuutos ehdotus, kaavakartta määräyksineen, 4.5.2020
 • liite 2/ § 114 Kaavaselostus, 4.5.2020
 • liite 3/ § 114 Kaavaselostuksen liitteet, 4.5.2020
 • liite 4/ § 114 Rakentamistapaohjeet, 4.5.2020
 • liite 5/ § 114 Ehdotusvaiheen lausunnot
 • liite 6/ § 114 Ehdotusvaiheen mielipiteet


Ehdotus Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus

 1. merkitsee tiedoksi saadut lausunnot ja muistutukset 7.1.-14.2.2020 nähtävilläolleesta asemakaavan ehdotusvaiheen aineistosta sekä hyväksyy palauteraportin, jossa on esitetty niihin laaditut vastineet sekä toimenpiteet.
 2. päättää asettaa yleisesti nähtäville Lammasniemen asemakaava ja asemakaavamuutos ehdotuksen 4.5.2020 päivätyn aineiston 30 päivän ajaksi varaten näin osallisille tilaisuuden mielipiteen esittämiseen (MRL65§, MRA 27§).


Käsittely:

Käsittelyn aikana jäsen Rantala esitti, että kaavasta poistettaisiin kaavan läntiseen osan venehalli (LP-alue). Esitys raukesi kannattomana. Jäsen Rajala esitti, että kaavasta poistetaan kortteli 316 (AP-alue). Esitys raukesi kannattomana.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Jäsen Rajala jätti eriävän mielipiteen nyt nähtäville laitettuun asemakaava- ja asemakaavamuutosehdotuksen laadituista vastineesta ja toimenpiteistä.

- - - 

TEKLA § 81/ 21.10.2020

Kunnanhallitus on 25.5.2020 § 113 päättänyt asettaa uudelleen nähtäville Lammasniemen asemakaavan ja asemakaavamuutoksen ehdotuksen. Mahdolliset lausunnot on toimitettava viimeistään 20.7.2020 mennessä osoitteeseen Vesilahden kunta, kunnanhallitus, Lindinkuja 1, 37470 VESILAHTI tai sähköisesti vesilahdenkunta@vesilahti.fi. Teknisen lautakunnan kokousaikataulusta johtuen lautakunta ei ole ehtinyt käsitellä Lammasnimen asemaavan ja asemavaavamuutoksen ehdotusta. Asiasta on keskusteltu kaavoittajan kanssa ja sovittu, että teknisen lautakunnan lausunto otetaan vastaan vielä määräpäivän jälkeen. 

Saapuneiden lausuntojen ja muistutusten johdosta kaavaehdotusta tarkistettiin seuraavasti:

 • Korttelin 310 koskevaa /s-kaavamääräystä täydennettiin määräyksellä, että korttelia koskevista suunnitelmista tulee neuvotella museoviranomaisen kanssa.
 • Kaavaselostusta täydennettiin Hussun arkeologista kulttuuriperintöä koskevilla tiedoilla ja kohde otettiin huomioon hankkeen vaikutusten arvioinnissa.
 • Lisättiin kaavaselostuksen kohtaan Asemakaavan toteuttaminen, että Lammasniementien rummun/sillan kunto on selvitettävä ja mahdollisesti rumpu on syytä suurentaa ja saneerata kestävyyden takaamiseksi.
 • Lähivirkistysalueen (VL) laajuutta kasvatettiin Lammasniemessä siten, että kaavan edellytykset virkistystoimintojen säilyttämiselle ja kehittämiselle alueella paranevat.
 • Tarkistettiin korttelin 200 rajausta poistamalla yksi tontti siten, että Kurkiniityn niemen kärkiosa säilyy avoimena, mikä lisää järvelle avautuvia näkymiä, luo alueelle virkistyskäyttömahdollisuuksia ja parantaa venevalkaman käytettävyyttä.
 • Osoitettiin Kurkiniityntien päässä oleva venevalkamavaraus koskemaan kokonaisuudessaan kortteleita 200 ja 312.
 • Kaavaselostukseen lisättiin kaavan vaikutusten arvio koskien järvelle avautuvia näkymiä.
 • Tarkistettiin asemakaavaa siten, että jalankululle ja polkupyöräilylle varattu tie osoitetaan ohjeellisena osaksi katualuetta.
 • Tarkistettiin Lammasniemen kärjen pysäköintialueen laajuutta ja rajausta siten, että siitä aiheutuisi mahdollisimman vähän häiriötä lintutornille.


Lisäksi tarkistettiin Kurkiniityn korttelin 200 tontteja siten, että osoitettiin tontit omarantaisiksi. Tarkistuksen pohjaksi tarkasteltiin suhdetta maakuntakaavan yleismääräykseen, jonka mukaan taajamien rakentamattomat  anta-alueet tulee säilyttää pääsääntöisesti rakentamattomina ja varata yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa yleiseen virkistyskäyttöön. Perusteet omarantaisuudelle lisättiin kaavaselostuksen kohtaan Asemakaavan kuvaus ja perustelut. Korttelin 312 (AR-1) tonttien 1 ja 2 suurimmaksi sallituksi kerrosluvuksi tarkistettiin III, joka mahdollistaa pienemmän korttelitehokkuuden ja siten enemmän väljyyttä piha-alueille. Lisäksi korttelialueen keskelle olevalle leikki- ja oleskelualueeksi varatulle alueen osalle annettiin määräys alueen istuttamisesta, mikä tukee alueen toteutumista viihtyisänä korttelin yhteispihana. Kaavan hyväksyminen.

Ehdotus

Esittelijä

 • Harri Vierikka, kunnaninsinööri, harri.vierikka@vesilahti.fi

Tekninen lautakunta päättää, että lautakunnalla ei ole tässä vaiheessa lausuttavaa Lammasnimen asemaavan ja asemavaavamuutoksen ehdotuksesta.

Päätös

Hyväksyttiin käsittelyn aikana tehty muutosesitys.

Kokouskäsittely

Käsittelyn aikana kunnaninsinööri teki muutetun päätösehdotuksen:

Tekninen lautakunta päättää, että tässä vaiheessa olisi tärkeää huomioida ja lähteä selvittämään kunnallistekniikan rakentamisen mahdollisuutta ja hinta, sekä kunnallistekniikan kustannukset otetaisiin huomioon tonttien myyntihinnassa. 

Tiedoksi

Leena Lahtinen, aluearkkitehti. 

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta.

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee

 • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136§)
 • virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50§ 2 mom)
 • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22§)