Tekninen lautakunta, kokous 21.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 79 Anomus kunnan osallistumisesta vesihuoltolinjojen rakentamiseen

VESDno-2020-175

Valmistelija

  • Harri Vierikka, kunnaninsinööri, harri.vierikka@vesilahti.fi

Perustelut

Kiinteistön 922-418-1-27 omistaja on tehnyt tekniselle lautakunnalle avoimen anomukset vesi- ja viemärijohtojen kaivamisesta lähemmäksi kiinteistöä. Kiinteistölle on ollut ongelmia talousveden kaivon kanssa. Kaivo on kuivanut syyskuussa 2018, 2019 ja 2020. Hakijan mukaan uuden kaivon paikkaa on kartoitettu kiinteistöltä, mutta paikkaa ei ole löytynyt.  Vesilahden kunnan vesihuoltolaitoksella ei ole toimitusehtoja joissa olisi erikseen määrätty kunnan ja liittyjän rajapinnat liittymiselle. Etelän suunnasta lähimpään liittymispisteeseen on matkaa noin 200 metriä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Harri Vierikka, kunnaninsinööri, harri.vierikka@vesilahti.fi

Päätösehdotus annetaan kokouksessa.

Päätös

Tekninen lautakunta hyväksyi käsittelyn aikana tehdyn päätösesityksen.

Esteellisyys

  • Virpi Eskola

Kokouskäsittely

Käsittelyn aikana kunnaninsinööri teki päätösehdotuksen:

Tekninen lautakunta ei osallistu vesijohdon rakentamiskustannuksiin. 

Tiedoksi

Anomuksen tekijä 

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen

Oikaisuvaatimusaika ja päätöksen tiedoksisaanti

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. 

Omalla vastuulla oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä niin, että se ehtii perille viimeistään oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Viraston aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-15.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on

Vesilahden tekninen lautakunta
Posti- ja käyntiosoite: Lindinkuja 1, 37470 Vesilahti
Sähköpostiosoite: vesilahdenkunta(at)vesilahti.fi    

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Myös sähköposti on ilmoitettava, jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköpostitse.