Tekninen lautakunta, kokous 20.1.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 9 Virolaisen asemakaava-alueen korttelin 206 tontin 4 ja korttelin 200 tontin 12 asemakaavamuutos

VESDno-2020-96

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Leena Lahtinen, aluearkkitehti, leena.lahtinen@urjala.fi

Perustelut

Asemakaavamuutos on tullut vireille tontin 206/4 osalta kunnan ja tontin 200/12 osalta yksityisen maanomistajan aloitteesta. Asemakaavamuutoksen vireilletulosta on tehty päätös kunnanhallituksen kokouksessa 20.4.2020 § 87 ja julkaistu kuulutus 13.5.2020 sekä tiedotettu kirjeellä suunnittelualueisiin rajoittuvia maanomistajia ja asukkaita.

Alueella on voimassa Virolaisen alueen asemakaava, joka on hyväksytty kunnanvaltuustossa 13.11.2006 ja se on tullut voimaan 15.1.2007. Alueet ovat rakentamattomia peltomaita. Ympäristöön on rakentunut pientaloja ja yritystontteja. Suunnittelualueen pinta-ala on n. 1 hehtaari.

Heinätien päässä sijaitsevan korttelin 206 tontin 4 osalta tavoitteena on muuttaa rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten (AR) käyttö-tarkoitus erillispientalojen korttelialueeksi ja sijoittaa sille 5 kpl rakennus-paikkoja sekä uusi katualue. Jyskäntien päässä sijaitsevan korttelin 200 tontin 12 osalta tavoitteena on nykyisen pientalojen korttelialueen jakaminen ja kahden erillispientalon rakennuspaikan muodostaminen.

Asemakaavamuutoksesta on valmistunut aluearkkitehdin toimesta 11.6.2020 päivätty osallistumis- ja arviointisuunnitelma, joka on toimitettu kaavatoimikunnan ja edelleen kunnanhallituksen käsiteltäväksi.

 

Ehdotus

Esittelijä

Tuomas Hirvonen, kunnanjohtaja, tuomas.hirvonen@vesilahti.fi

Kunnanhallitus hyväksyy 11.6.2020 päivätyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja asettaa sen nähtäville osallisten kuulemiseksi (MRL 63§) kaavatoimikunnan 13.8.2020 §14 esityksen mukaisesti.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

Harri Vierikka, kunnaninsinööri, harri.vierikka@vesilahti.fi

Perustelut

Kunnanhallitus on päättänyt 24.8.2020 §166 asettaa julkisesti nähtäville Kirkonkylän korttelin 206 tontin 4 ja korttelin 200 tontin 12 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelman. Asemakaavamuutos koskee Kirkonkylän korttelin 206 tonttia 4 ja korttelin 200 tonttia 12, jotka sijaitsevat Virolaisen asemakaava-alueella, joka on tullut vireille kunnanhallituksen päätöksellä 20.4.2020 § 87. Vireilletulosta on julkaistu kuulutus 13.5.2020. Suunnittelualue jakautuu kahteen osaan, joista 206/4 sijaitsee Heinätien varrella ja 200/12 Jyskäntien päässä. Alueet ovat rakentumattomia. Alueen ympäristöön on rakentunut pientaloja ja yritystontteja. Alueen pinta-ala on n. 1 hehtaari. Heinätien päässä sijaitsevan korttelin 206 tontin 4 osalta tavoitteena on muuttaa rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten (AR) käyttötarkoitus erillispientalojen korttelialueeksi ja sijoittaa sille 5 kpl rakennuspaikkoja sekä uusi katualue. Jyskäntien päässä sijaitsevan korttelin 200 tontin 12 osalta tavoitteena on nykyisen pientalojen korttelialueen jakaminen ja kahden erillispientalon rakennuspaikan muodostaminen. Mahdolliset lausunnot osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta tulee antaa 23.10.2020 mennessä osoitteella Vesilahden kunta, kunnanhallitus, Lindinkuja 1, 37470 VESILAHTI tai sähköisesti vesilahdenkunta@vesilahti.fi.

Ehdotus

Esittelijä

Harri Vierikka, kunnaninsinööri, harri.vierikka@vesilahti.fi

Tekninen lautakunta päättää, että sillä ei ole tässä vaiheessa lausuttavaa asemakaava muutoksen osallistumis- ja arvinointisuunnitelmaan. 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

Leena Lahtinen, aluearkkitehti, leena.lahtinen@urjala.fi

Perustelut

Kaavatoimikunta 15.12.2020 Aluearkkitehti:

Asemakaavamuutos koskee Vesilahden kunnan rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelin 206 tonttia 4 ja asuinpientalojen korttelialueeksi osoitetun korttelin 200 tonttia 12.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on ollut nähtävänä kunnanvirastossa ja kunnan internet-sivuilla alkaen 16.9.2020 ja siitä edelleen koko suunnittelutyön ajan. Nähtävilläolosta tiedotettiin julkaisemalla kuulutus 16.9.2020 Lempäälän-Vesilahden sanomissa ja kunnan ilmoitustaululla ja internetsivuilla.

Tieto nähtävilläolosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma lähetettiin 7.9.2020 kaava-alueeseen rajoittuville ja kaava-alueelle sijoittuville osallisille sekä viranomaistahoille. Heiltä pyydettiin mahdollisia mielipiteitä 23.10.2020 mennessä. Mielipidepyynnöt lähetettiin seuraaville tahoille: Pirkanmaan liitto, Pirkanmaan Ely-keskus, Pirkanmaan maakuntamuseo, Elenia Oy, Pirkanmaan pelastuslaitos ja kunnan sivistys-, tekninen-, ja rakennus- ja ympäristölautakunta sekä elinvoimatoimikunta. Osallisilla oli mahdollisuus ilmaista mielipiteensä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta joko suullisesti tai kirjallisesti.

Lausunnot saapuivat seuraavilta tahoilta: Pirkanmaan Pelastuslaitos, Pirkanmaan maakuntamuseo. Tekninen lautakunta ja Elinvoimatoimikunta ilmoittivat, ettei niillä ole tässä vaiheessa lausuttavaa asemakaava muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. Pirkanmaan ELY-keskus ja Pirkanmaan liitto ilmoittivat, etteivät anna lausuntoa asiasta. Mielipide saapui AS Oy Heinätie 2:sta. Saapunut palaute on käsitelty ja kaavoittaja on laatinut niistä vastineraportin, joka on kaavaselostuksen liitteenä. 

Kaavan nimi on Virolaisen alueen asemakaavan muutos. 

Asemakaavalla kumoutuvat Vesilahden kunnan rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelin 206 tontti 4 ja asuinpientalojen korttelialueeksi osoitettu korttelin 200 tontti 12. Asemakaavan muutoksella muodostuvat Vesilahden kunnan Kirkonkylän korttelin 206 tontit 5-9 ja korttelin 200 tontit 22-23 sekä Natakujan katualue.

Asemakaavan muutosluonnos on alueella voimassaolevan Kirkonkylän osayleiskaavan muutos ja laajennus mukainen.

Asemakaavassa korttelin 200 tontit 22 ja 23 sekä korttelin 206 tontit 5-9 on osoitettu erillispientalojen korttelialueiksi (AO). Rakennuspaikkojen rajat ja numerointi on osoitettu ohjeellisena. Korttelin 200 rakennusoikeutta on osoitettu tehokkuusluvulla e=0,25 eli kerrosalan suhde rakennuspaikan pinta-alaan. Korttelin 206 tonteille rakennusoikeutta on osoitettu 300 km2. Suurin sallittu kerrosluku on kaksi (II). Rakennusoikeutta muodostuu yhteensä 2731 kerrosneliömetriä seitsemälle erillispientalotontille ja tonttien pinta-ala on yhteensä 9801 neliömetriä.

Tonttikoot ja rakennusoikeudet :

kortteli tontti pinta-ala m2 rakennusoikeus km2
200 22 2124 531
200 23 2800 700
206 5 898 300
206 6 905 300
206 7 1031 300
206 8 936 300
206 9 1107 300


 

Kortteliin 206 tonteille 7,8,9 kulku on kaavassa osoitetun katualueen kautta, joka on nimetty Natakujaksi.Tonteille 5 ja 6 kulku on Heinätieltä. Korttelin 200 tonteille 22 ja 23 kulku on olemassaolevan Jyskäntienkautta. AO-kortteleissa on varattava kaksi autopaikkaa asuntoa kohti.
 
Julkisivujen ja lähiympäristön käsittelyssä on kiinnitettävä huomiota maisemallisiin seikkoihin. Rakentamisessa tulee noudattaa alueelle laadittuja, 14.5.2007 hyväksyttyjä Virolaisen alueen rakentamistapaohjeita AO-korttelien osalta.

Kaavanlaatija aluearkkitehti Leena Lahtinen on toimittanut 4.12.2020 päivätyn asemakaavan valmisteluaineiston ja kaavaluonnoksen kaavatoimikunnan ja edelleen kunnanhallituksen käsiteltäväksi.

 

Ehdotus

Esittelijä

Leena Lahtinen, aluearkkitehti, leena.lahtinen@urjala.fi

Kaavatoimikunta 15.12.2020 Aluearkkitehti:

Kaavatoimikunta keskustelee Virolaisen alueen asemakaavamuutoksen valmisteluaineistosta ja kaavaluonnoksesta.

Kaavatoimikunta ehdottaa kunnanhallitukselle, että  
1)    se merkitsee saadun tiedoksi saapuneet lausunnot ja mielipiteen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ja hyväksyy palautteeseen laaditun vastineluettelon sekä päivitetyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman.
2)    se päättää asettaa Virolaisen alueen asemakaavamuutoksen 4.12.2020 päivätyn valmisteluaineiston ja asemakaavaluonnoksen yleisesti nähtäville 30 päivän ajaksi varaten näin osallisille tilaisuuden mielipiteen esittämiseen.

Päätös

Kaavatoimikunta päättää ehdottaa kunnanhallitukselle, että

1) se merkitsee saadun tiedoksi saapuneet lausunnot ja mielipiteen osallistumis- ja arsiointisuunnitelmasta ja hyväksyy palautteeseen laaditun vastineluettelon sekä päivitetyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman.

 Lisäksi kaavatoimikunta päätti antaa aluearkkitehdille oikeuden tehdä teknisluontoisia korjauksia kaava-aineistoon.

2) se päättää asettaa Virolaisen alueen asemakaavamuutoksen 4.12.2020 päivätyn valmisteluaineiston ja asemakaavanluonnoksen yleisesti nähtäville 30 päivän ajaksi varaten näin osallisille tilaisuuden mielipiteen esittämiseen.

.

Perustelut

     

Ehdotus

Esittelijä

Tuomas Hirvonen, kunnanjohtaja, tuomas.hirvonen@vesilahti.fi

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää kaavatoimikunnan esityksen mukaisesti, että

  1. se merkitsee saadun tiedoksi saapuneet lausunnot ja mielipiteen osallistumis- ja arsiointisuunnitelmasta ja hyväksyy palautteeseen laaditun vastineluettelon sekä päivitetyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman. 
    Lisäksi kunnanhallitus päättää antaa aluearkkitehdille oikeuden tehdä teknisluontoisia korjauksia kaava-aineistoon.
  2. se päättää asettaa Virolaisen alueen asemakaavamuutoksen 4.12.2020 päivätyn valmisteluaineiston ja asemakaavanluonnoksen yleisesti nähtäville 30 päivän ajaksi varaten näin osallisille tilaisuuden mielipiteen esittämiseen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

  • Harri Vierikka, kunnaninsinööri, harri.vierikka@vesilahti.fi

Perustelut

Kunnanhallitus on kokouksessaan 21.12.2020 § 284 asettaa virolaisen asemakaavamuutoksen yleisesti nähtäville ja varata osallisille mahdollisuuden mielipiteen esittämiseen. 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Harri Vierikka, kunnaninsinööri, harri.vierikka@vesilahti.fi

Tekninen lautakunta keskustelee kaavasta kokouksessa ja antaa tarvittaessa mielipiteen

 

Päätös

Hyväksyttiin käsittelyn aikana tullut esitys

Kokouskäsittely

Käsittelyn aikana tekninen lautakunta päätti, että  sillä ei ole lausuttavaa kaavasta tässä vaiheessa.

Tiedoksi

Kunnanhallitus

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta.

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136§)
  • virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50§ 2 mom)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22§)