Tekninen lautakunta, kokous 20.1.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 6 Valtuustoaloite Narvan taajaman kevyen liikenteen väylät

VESDno-2021-10

Valmistelija

 • Harri Vierikka, kunnaninsinööri, harri.vierikka@vesilahti.fi

Perustelut

Tekla 26.2.2020/ §20

Valtuutettu Valto Sorva jätti 28.10.2019 valtuuston kokouksessa 13 valtuutetun allekirjoittaman valtuustoaloitteen koskien Narvan taajaman kevyen liikenteen väyliä. (liite nro 1/ § 20)

Vesilahden kuntastrategia vuosille 2016-2021 tukee turvallista ja viihtyisää asumista kunnassa. Lisäksi kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelma vuosille 2018-2030 painottaa kunnan roolia luoda hyvät edellytykset monipuoliseen liikuntaan sekä lisätä työ- ja koulumatkaliikuntaa. Narvan keskustassa ei ole kevyenliikenteen väyliä ja keskustassa kulkee Elyn:n hallinnoima tie. 2000- luvun alussa Narvan kyläyhdistys on aloittanut Tuulikalliontien reunan tekemistä kevyen liikenteen väyläksi. Vuonna 2005 oli valtakunnallinen pilottihanke, jossa Narvan kylätaajama oli yhtenä kohteena. Tarkoituksena parantaa maaseutukylien liikenneturvallisuutta. Aloitteessa on esitetty, että Vesilahden kunta lähtee neuvottelemaan ELY- keskuksen kanssa yhteishankkeesta Narvan taajamaan, Tuulikalliontien reunan, kevyenliikenteen väylän toteuttamiseksi. Lisäksi aloitteessa on Ketolantien ja Karholantien kevyenliikenteen väylien toteutuksen selvittäminen.

Ehdotus: Kunnaninsinööri:

Tekninen lautakunta päättää antaa tekniselle toimelle tehtäväksi neuvotella Ely- keskuksen kanssa Narvan kevyenliikenteen väylien toteuttamisesta. Lisäksi tekninen lautakunta päättää antaa tekniselle toimelle selvitettäväksi Vesilahden kunnan kevyenliikenteen väylien sijainnit, kunnot ja kehittämistarpeet koko kunnan alueelta vuoden 2020 loppuun mennessä. Tekninen lautakunta palaa asian käsittelyyn kevyenliikenteen väylien selvityksen jälkeen.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti

-----

Tekla 20.1.2021/ § 6

Tekniset palvelut ovat selvittäneet Vesilahden kunnan alueella sijaitsevien kevyenliikenteen väylien kuntoa, sijaintia ja kehittämistarpeita. Selvitystä käydään lautakunnassa lävitse. Lisäksi tekniset palvelut ovat neuvotelleet Narvan kevyenliikenteen väylien totettamisesta Pirkanmaan ELY- keskuksen kanssa ja saaneet seuraavan vastauksen: 

Narvan jkp-väylä ei ole meidän priorisoinnissa kovin korkealla. Lähtökohtaisesti, jos jkp-väylä ei sovi nykyiselle tiealueelle, täytyy tehdä tiesuunnitelma. Tästä tehdään suunnittelusopimus kunnan kanssa ja suunnitelman pohjalta sitten toteuttamissopimus, jolloin kustannusvastuu on pääasiassa kunnalla.  ELY-keskuksen tavoitteena on Narvan läpi kulkevan maantien lakkauttaminen. Jos lakkauttaminen maantienä on hankkeen yhteydessä mahdollinen, voi ELY-keskus osallistua suunnittelukustannuksiin ja mahdollinen toteutuskustannusjako sovitaan suunnittelun aikana. Maantien lakkauttaminen voidaan hoitaa tiensuunnitteluprosessilla. Asemakaavoitetulla alueella tie muuttuu sen jälkeen lähtökohtaisesti kaduksi (kunta tekee asemakaavan mukaiselle kadulle kadunpitopäätöksen) ja muilta osin yksityistieksi. ELY-keskuksen mahdollinen osallistuminen hankkeen kustannuksiin vaatii kuitenkin erikseen tehtävän päätöksen eli erillistä rahoitusta tämän tyyppisiin hankkeisiin ei ole olemassa.

Ehdotus

Esittelijä

 • Harri Vierikka, kunnaninsinööri, harri.vierikka@vesilahti.fi

Tekninen lautakunta keskustelee asiasta ja antaa tekniselle palveluille ohjeistuksen työn jatkoa varten. 

Päätös

Tekninen lautakunta päättää ohjeistaa teknisiä palveluita jatkamaan kevyenliikenteen selvitystä seuraavasti: 

 1. Koko kunnan kevyenliikenteen selvitystä jatketaan siten, että huomioidaan kaikki ikäpolvet.
 2. Selvitys tehdään kouluverkosto ensisijaisesti huomioiden siten, että kouluilta on turvalliset väylät  asuinalueille.
 3. Senioreille katsotaan yhtenevät reitit palveluiden äärelle.
 4. Riskialttiit risteysalueet käydään koko kunnan alueelta lävitse ja niistä tehdään parantamis ehdotukset. 
 5. ELY-keskuksen kanssa jatketaan neuvotteluita Narvan taajaman kevyenliikenteen väylästä.
 6. Kuntalaisten osallistuminen otetaan huomioon työn edetessä.

Kokouskäsittely

Käsittelyn aikana tekninen lautakunta päätti yksimielisesti, että: 

Tekninen lautakunta päättää ohjeistaa teknisiä palveluita jatkamaan kevyenliikenteen selvitystä seuraavasti: 

 1. Koko kunnan kevyenliikenteen selvitystä jatketaan siten, että huomioidaan kaikki ikäpolvet.
 2. Selvitys tehdään kouluverkosto ensisijaisesti huomioiden siten, että kouluilta on turvalliset väylät  asuinalueille.
 3. Senioreille katsotaan yhtenevät reitit palveluiden äärelle.
 4. Riskialttiit risteysalueet käydään koko kunnan alueelta lävitse ja niistä tehdään parantamis ehdotukset. 
 5. ELY-keskuksen kanssa jatketaan neuvotteluita Narvan taajaman kevyenliikenteen väylästä.
 6. Kuntalaisten osallistuminen otetaan huomioon työn edetessä.

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta.

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee

 • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136§)
 • virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50§ 2 mom)
 • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22§)