Tekninen lautakunta, kokous 20.1.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 10 Ranta-asemakaavan laatiminen kiinteistölle 922-401-2-44

VESDno-2020-277

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Leena Lahtinen, aluearkkitehti, leena.lahtinen@urjala.fi

Perustelut

Kaavatoimikunta 1.12.2020 § 25

Vesilahden kunnan Keihosten kylän tilan Ylite, kiinteistötunnus 922-401-2-44, omistaja on ilmoittanut kunnalle aikeensa käynnistää ranta-asemakaavan laatiminen liitteenä olevasta aineistosta ilmenevälle alueelle Pyhäjärven ranta-alueella. Maanomistaja on ilmoittanut kuntaan ranta-asemakaavoituksen käynnistämisestä aloituskokouksessa 4.11.2020. 

Maanomistaja vastaa kaavoituksen kustannuksista. Ranta-asemakaavan laatimisesta peritään korvaus maanomistajalta kunnanvaltuuston 25.11.2013 § 79 hyväksymän Asemakaavan, ranta-asemakaavan ja yleiskaavan laatimisesta ja muuttamisesta sekä maankäyttöön liittyvistä lausunnoista perittävät korvaukset luokan 7. Ranta-asemakaavan käsittelymaksu mukaisesti.

Ranta-asemakaavan alueella on voimassa Vesilahden rantaosayleiskaava. Vesilahden rantaosayleiskaavassa kiinteistölle 922-401-2-44 on osoitettu kaksi loma-asunnon rakennuspaikkaa. 

Ranta-asemakaavan laatimisen tavoitteena on osoittaa kaksi omarantaista vakituisen asunnon rakennuspaikkaa ranta-alueelle siten, että rakentaminen sijoittuu pääosin kauemmaksi rannasta kuin mitä rantaosayleiskaavassa on osoitettu. Lisäksi tavoitteena on osoittaa rantasaunan paikka nykyisen saunan paikalle suunnittelualueen luoteisosaan ranta-alueelle sekä kolme muuta rakennuspaikkaa ranta-alueen ulkopuolelle. 

Maankäyttö- ja rakennuslain 74 §:n mukaan maanomistajalla on oikeus huolehtia ranta-asemakaavaa koskevan ehdotuksen laatimisesta omistamalleen ranta-alueelle. Sitä ennen maanomistajan on oltava yhteydessä kuntaan ja toimitettava kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Kunnalla on ollut alustava mahdollisuus esittää osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa koskevia huomautuksia ja täydennysehdotuksia MRA 34.1 § mukaisesti aloitusneuvottelussa. 
Pirkanmaan ELY- keskuksen, kunnan ja maanomistajan kesken on tarkoitus käydä lakisääteinen (MRL 66 §) kaavan aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu.
Maanomistajan toimesta kaavoitustehtävään on valittu kaavanlaatijaksi arkkitehti Johanna Närhi, A-Insinöörit Civil Oy. Maanomistaja on toimittanut liitteenä olevan 17.11.2020 päivätyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman kunnan kaavatoimikunnan ja edelleen kunnanhallituksen käsiteltäväksi ja nähtäville asetettavaksi. 
Kaavamuutoksen vireille tulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävillä olosta kuulutetaan Lempäälän-Vesilahden Sanomissa, kunnan virallisella ilmoitustaululla sekä nettisivuilla ja osallisia tiedotetaan kirjeitse.

Ehdotus

Esittelijä

Leena Lahtinen, aluearkkitehti, leena.lahtinen@urjala.fi

Puheenjohtaja:

Kaavatoimikunta keskustelee ranta-asemakaavasta.
Kaavatoimikunta ei näe estettä maanomistajan aikeelle käynnistää ranta-asemakaavan laatiminen mainitulle alueelle eikä sen vireille tuloon. 
Kaavatoimikunta esittää kunnanhallitukselle, että se

1)    päättää kuuluttaa Kauppilan ranta-asemakaavan vireilletulosta ja

2)    hyväksyy 17.11.2020 päivätyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja asettaa sen nähtäville osallisten kuulemiseksi (MRL 63§)

3)    toteaa että maanomistajan huolehtiessa maankäyttö-ja rakennuslain 74 §:n perusteella ranta-asemakaavan laatimisesta omistamalleen ranta-alueelle peritään hakijalta käsittelykustannuksena 3.000,00 euroa. Lisäksi peritään kuulutuksista ja muusta vuorovaikutuksesta aiheutuneet kulut. 
 

Päätös

Kaavatoimikunta keskusteli ranta-asemakaavasta ja se ei näe estettä maanomistajan aikeelle käynnistää ranta-asemakaavan laatiminen mainitulle alueelle eikä sen vireille tuloon. 
Kaavatoimikunta esittää kunnanhallitukselle, että se
1)    päättää kuuluttaa Kauppilan ranta-asemakaavan vireilletulosta ja
 
2)    hyväksyy 17.11.2020 päivätyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja asettaa sen nähtäville osallisten kuulemiseksi (MRL 63§) sekä

3)    toteaa että maanomistajan huolehtiessa maankäyttö-ja rakennuslain 74 §:n perusteella ranta-asemakaavan laatimisesta omistamalleen ranta-alueelle peritään hakijalta käsittelykustannuksena 3.000,00 euroa. Lisäksi peritään kuulutuksista ja muusta vuorovaikutuksesta aiheutuneet kulut. 
 

Perustelut

- - - - -

Ehdotus

Esittelijä

Tuomas Hirvonen, kunnanjohtaja, tuomas.hirvonen@vesilahti.fi

Kunnanhallitus päättää, että se

  1. päättää kuuluttaa Kauppilan ranta-asemakaavan vireilletulosta ja
  2. hyväksyy 17.11.2020 päivätyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja asettaa sen nähtäville osallisten kuulemiseksi (MRL 63§) sekä
  3. toteaa että maanomistajan huolehtiessa maankäyttö- ja rakennuslain 74 §:n perusteella ranta-asemakaavan laatimisesta omistamalleen ranta-alueelle peritään hakijalta käsittelykustannuksena 3 000,00 euroa. Lisäksi peritään kuulutuksista ja muusta vuorovaikutuksesta aiheutuneet kulut.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

  • Harri Vierikka, kunnaninsinööri, harri.vierikka@vesilahti.fi

Perustelut

Kunnanhallitus on hyväksynyt  07.12.2020 § 266 asettaa Kauppilan ranta-asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville kuulemista varten. Kaavatyöhön on ryhdytty yksityisen maanomistajan aloitteesta. Tehtävänä on laatia ranta-asemakaava kiinteistölle 922-401-2-44 Vesilahden Kauppilaan Keihosten kylään. MRL:n mukaan rantaasemakaava laaditaan pääosin loma-asutusta varten. Ranta-asemakaavan laatimisen tavoitteena on osoittaa kaksi omarantaista vakituisen asunnon rakennuspaikkaa ranta-alueelle siten, että rakentaminen sijoittuu pääosin kauemmaksi rannasta kuin mitä rantaosayleiskaavassa on osoitettu. Lisäksi tavoitteena on osoittaa rantasaunan paikka nykyisen saunan paikalle suunnittelualueen luoteisosaan ranta-alueelle sekä kolme muuta rakennuspaikkaa ranta-alueen ulkopuolelle.

Ehdotus

Esittelijä

  • Harri Vierikka, kunnaninsinööri, harri.vierikka@vesilahti.fi

Tekninen lautakunta päättää lausua seuraavaa:

Kaavoituksessa on syytä huomioida vesi- ja viemärijohtojen sijainti. Lähimmät vesihuoltolinjat sijaitsevat vesilahdentien, vanhatien ja nälkäniementie 33 kohdalla. Ranta-asemakaavan saattaminen kunnalliseen vesihuoltoon tulee olemaan hintava ratkaisu. Ennen kunnallistekniikansuunnittelua vesi- ja viemärijohtojen riittävyys tulee selvittää ja maaperän laatu selvittää.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta.

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136§)
  • virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50§ 2 mom)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22§)