Tekninen lautakunta, kokous 20.1.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 11 Metsämantereen asemakaava

VESDno-2020-69

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Leena Lahtinen, aluearkkitehti, leena.lahtinen@urjala.fi

Perustelut

Kaavatmk § 11/12.5.20    Kaavatoimikunta päätti ottaa kokouksen asialistalle ylimääräisenä asiana Metsämantereen asemakaavan, koska kaavan osallistumis- ja arviointi-suunnitelma on valmistunut 12.05.2020 ja asian käsittely on tarkoituksenmukaista tässä kokouksessa. 

Kunnanhallitus on tehnyt asemakaavan vireilletulosta päätöksen 04.05.2020 § 99. Kaava-alueen alustava rajaus koskee ainakin kiinteistöä Metsämantere (922-422-6-6) ja osaa tilasta Kotimetsä (922-422-1-144). Kaava-alue sijaitsee Kirkonkylästä kaakkoon kohti Lempäälää, Vesilahdentien ja Mantereentien risteyksen lounaispuolella, metsäalueella. Kaava-alueen pinta-ala on 27,5 ha.
Kaava-alueelle on tarkoituksena osoittaa tarvittavat aluevaraukset pientalovaltaiselle asumiselle, työpaikkatoiminnoille, lähivirkistysalueille, katuverkostoille sekä muille tarvittaville toiminnoille. Alueella on voimassa Koskenkylän ympäristön osayleiskaava.
Kaavan laatijaksi on kilpailutuksen jälkeen valittu kunnanjohtajan päätöksellä 5.5.2020 §26 Sweco Ympäristö Oy. 
Kaava-alueelta laaditaan tarvittavat selvityksen kaavan valmisteluvaiheessa. Kevään ja kesän 2020 aikana alueelta laaditaan luontoselvitys, tekijänä Pinja Mäkinen, Sweco Ympäristö Oy. Alueelta on tarpeen laatia pohjakartta kaavaehdotusvaiheeseen mennessä.
Asemakaavan laatija Timo Rysä, Sweco Ympäristö Oy, esitteli 12.5.2020 päivätyn kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman. 
Kaavatoimikunta keskusteli osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ja totesi, että aluerajausta tarkistetaan ja osallisia täydennetään.

Päätös:    Tehtyjen täydennysten jälkeen osallistumis-ja arviointisuunnitelman viedään kunnanhallituksen käsiteltäväksi ja kaavatoimikunta ehdottaa kunnanhallitukselle, että Kunnanhallitus hyväksyy 13.5.2020 päivätyn Metsämantereen asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja päättää asettaa sen yleisesti nähtäville osallisten kuulemiseksi. (MRL 63§)

liite 1 § 11 kunnanhallitukselle; Metsämantereen asemakaava, osallistumis- ja arviointisuunnitelma 13.5.2020

- - - - -

KHAL § 113/ 25.5.20    Liite 1/ § 113 Metsämantereen asemakaava, osallistumis- ja arviointisuunnitelma 13.5.2020

Ehdotus    Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus hyväksyy 13.5.2020 päivätyn Metsämantereen asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja päättää asettaa sen yleisesti nähtäville osallisten kuulemiseksi. (MRL 63§)

Päätös    Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

- - - - -
Kaavatmk § 16 /13.8.20    Aluearkkitehti:

Kunnanhallitus päätti 25.5.2020 § 113 asettaa julkisesti nähtäville Metsämantereen asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on ollut nähtävillä kunnan internetsivuilla ja kirjastossa aikavälillä 12.6.- 15.7.2020. OAS pidetään nähtävänä koko suunnittelutyön ajan Vesilahden kunnanvirastossa sekä kunnan internetsivuilla. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta on voinut halutessaan jättää mielipiteen 15.7.2020 mennessä. 
Nähtävilläolosta on tiedotettu julkaisemalla kuulutus Lempäälän-Vesilahden Sanomissa, kunnan ilmoitustaululla sekä internetsivuilla 10.6.2020. Osallisia, kaava-alueen ja siihen rajautuvien kiinteistöjen omistajia ja asukkaita, nähtävilläolosta on tiedotettu kirjeitse 3.6.2020. Nähtävilläolosta tiedotettiin ja lähetettiin lausuntopyynnöt 4.6.2020 seuraaville tahoille: kunnan tekninen-, rakennus- ja ympäristö-, sekä sivistyslautakunta, elinvoimatoimikunta ja Pirkanmaan ELY-keskus, Pirkanmaan liitto, Pirkanmaan Maakuntamuseo, Elenia ja Pirkanmaan pelastuslaitos, Lempäälän kunta.
Lausuntoja saapui neljä kappaletta. Lausunnot saapuivat kunnan elinvoimatoimikunnalta ja rakennus- ja ympäristölautakunnalta, Pirkanmaan liitosta ja Pirkanmaan maakuntamuseolta. Yksityishenkilöiden mielipiteitä saapui yksi.          Lausunnot ja mielipiteet liitteenä tiedoksi kaavatoimikunnalle.

Pohjakartan laatijaksi on tarjouskilpailun pohjalta valittu kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen jättänyt Mitta Oy. Kaava-alueen pohjakartan laatimiseksi mittaustyöt ovat olleet käynnissä alueella kesä-heinäkuussa. Pohjakartan valmistuttua se lähetetään tarkastettavaksi Lempäälän kuntaan kuntien yhteistyösopimuksen mukaisesti. 

Asemakaavatyön pohjaksi on tarpeen laatia pohjaselvityksiä. Alueelta on laadittu luontoselvitys, tekijänä Pinja Mäkinen, Sweco Ympäristö Oy, 17.6.2020, joka ohessa liitteenä. Pirkanmaan maakuntamuseon lausunnon pohjalta kaavoitettavalla alueella on tarpeen laatia arkeologinen inventointi lausunnossa esitetyllä tavalla.
Asemakaavan valmistelua ja luonnoksen suunnittelua on viety eteenpäin Sweco Ympäristö Oy:n toimesta. Kaavoitettavalta alueelta löytyneet muinaisjäännökset ja toisaalta arkeologisen inventoinnin tarve suunnittelutyön pohjaksi sekä muinaisjäännösalueiden tarkemman määrittelyn tarve on kuitenkin estänyt luonnoksen valmistumisen. Kaavan laatija Timo Rysä, Sweco Ympäristö Oy, antaa kokouksessa tilannekatsauksen luonnos- ja suunnittelutilanteesta.

Liitteet
1/§ 16 Metsämantereen asemakaava, Luontoselvitys, 17.6.2020, Sweco Ympäristö Oy
2/§ 16 OAS-vaiheessa saapuneet lausunnot ja mielipide

Ehdotus    Aluearkkitehti:

Kaavatoimikunta keskustelee saapuneista palautteista ja tarkentaa kaavan tavoitteita.
Kaavatoimikunta toteaa, että kaavan yleisötilaisuus on tarkoituksenmukaista järjestää luonnosvaiheen nähtävilläolon yhteydessä.
Kaavatoimikunta välittää edelleen kunnanhallituksen tiedoksi saapuneet lausunnot ja mielipiteen luonnosvaiheen käsittelyn yhteydessä.

Päätös:    Kaavatoimikunta päättää järjestää yleisötilaisuuden luonnosvaiheen nähtävilläoloaikana.

Kaavatoimikunta toteaa, että elinkeinotoimikunnan antama lausunto jätetään huomiotta jääviysperusteiden takia ja toimikunnalta pyydetään uusi lausunto osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. 

Kaavatoimikunta toteaa, että arkeologisen inventoinnin tulokset odotetaan ennen kaavatyön jatkamista.    

Kaavatoimikunta päättää välittää edelleen kunnanhallituksen tiedoksi saapuneet lausunnot ja mielipiteen luonnosvaiheen käsittelyn yhteydessä.

- - - - -

Kaavatmk 1.12.2020 § 24

Metsämantereen asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävänä edellä kaavatoimikunnan käsittelyssä 13.8.2020 § 16 esitetysti. Saapuneet lausunnot, myöskin elinvoimatoimikunnan 23.10.2020 antama, ja mielipiteet ovat ohessa liitteenä tiedoksi edelleen kunnanhallitukselle. Saapunutta palautetta on käsitelty työneuvotteluissa kaavan laatijan kanssa ja kaavan valmisteluaineistoa on laadittu huomioiden sitä. Kaavan laatija on laatinut vastineluettelon, jossa on esitetty kootusti palaute sekä siitä johtuneet toimenpiteet. Vastineluettelo on kaavaselostuksen liitteenä. 
Kunnan tilaamana alueelta on valmistunut pohjakartta Mitta Oy:n toimesta. Valmistuneen pohjakartan on tarkastanut ja hyväksynyt 16.9.2020 Lempäälän kunnan maanmittausinsinöörin Pirkko Saarinen kuntien solmiman sopimuksen mukaisesti.
Asemakaavoituksen pohjaselvitykseksi on valmistunut Vesilahti, Nokiniitynmäki, Arkeologinen tarkkuusinventointi, jonka on laatinut Kulttuuriympäristöpalvelut Heiskanen & Luoto Oy. Arkeologinen tarkkuusinventointi on liitetty kaava-aineistoon ja sen tuloksia on huomioitu kaavaa laadittaessa.
Asemakaavoituksesta on käyty neuvotteluja naapuritilan Uusitalo (922-422-4-17) maanomistajan ja kunnan edustajien välillä. Asemakaavoitusta on tarpeen laajentaa koskemaan myös noin 5,2 hehtaarin osaa tilasta 922-422-4-17, koska uusien asuinalueiden ja tiestön suunnittelu on tarkoituksenmukaista tehdä samanaikaisesti.
Kaavaluonnoksessa kaava-alueen rajaus koskee kiinteistöä Metsämantere 922-422-6-6, kiinteistön 922-422-4-17 palstaa nro 2, ja kiinteistöä Kotimetsä (922-422-1-144) poislukien Sulonpolun eteläpäähän sijoittuvaa erottamatonta määräalaa (922-422-1-144-M601). 
Kaava-alueen pohjois-, itä- ja eteläosille on osoitettu yhteensä 16 erillispientalojen korttelialuetta (AO) tonttitehokkuusluvulla e=0,20. Rakennusten suurin sallittu kerrosluku on II. Korttelialueille on osoitettu yhteensä 51 ohjeellisella tonttijaolla osoitettua kaavatonttia. Tonttikoko vaihtelee kortteleissa 1020 m2- 2830 m2 välillä. Keskeiset erillispientalojen korttelialueet sijoittuvat kaava-alueen pohjoisosalle sijoittuvaa mäkeä kehämäisesti kiertävien kokoojakatujen ja niihin liittyvien tonttikatujen varteen. Kaava-alueen eteläosalle on osoitettu kolmesta erillispientalojen korttelialueesta muodostuva kokonaisuus. Kaava-alueen itäosalle entuudestaan sijoittunut Sulonpolku on osoitettu katualueeksi. Sulonpolun varteen on osoitettu kolme isohkoa erillispientalotonttia täydentämään olemassa olevaa rakennetta. 
Kaava-alueen lounaisosalle on osoitettu asuinkortteleista eriytetty teollisuusrakennusten korttelialue, jolla ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia (TY). Teollisuusrakennusten korttelialueen tonttitehokkuusluvuksi on osoitettu e=0,60 ja rakennusten suurimmaksi sallituksi kerrosluvuksi II. Tontteja on korttelissa kahdeksan ja niiden koko vaihtelee välillä 4450m2- 18 464 m2. Teollisuusrakennusten korttelialueen keskelle osoitetun katualueen jatkeelta on osoitettu ohjeellinen ajoyhteys kaava-alueen rajalle. 
Kaava-alueelle osoitettujen korttelialueiden väliset alueet on osoitettu lähivirkistysalueiksi (VL). Lähivirkistysalueille on osoitettu ohjeellinen ulkoilureittiverkosto tonttikatujen päätteiltä. Kaava-alueen lähivirkistysalueille saa sijoittaa hulevesien hallintaan liittyviä rakenteita (hule-1). Kaava-alueen pohjoisosalle osoitettujen erillispientalojen korttelialueiden keskellä, mäen korkeimmalle osalle osoitetulle lähivirkistysalueelle on osoitettu alueen osa, jolla sijaitsee muinaismuistolailla rauhoitettu kiinteä muinaisjäännös (sm-1). Alueen kaivaminen, peittäminen, muuttaminen ja muu siihen kajoaminen on muinaismuistolain nojalla kielletty. Aluetta koskevista toimenpiteistä ja suunnitelmista on pyydettävä museoviranomaisen lausunto.
Kaavanlaatija arkkitehti Timo Rysä, Sweco Ympäristö Oy, on toimittanut 23.11.2020 päivätyn asemakaavan valmisteluaineiston ja kaavaluonnoksen kaavatoimikunnan ja edelleen kunnanhallituksen käsiteltäväksi.

Ehdotus

Esittelijä

Leena Lahtinen, aluearkkitehti, leena.lahtinen@urjala.fi

Aluearkkitehti:

Kaavatoimikunta keskustelee Metsämantereen asemakaavan valmisteluaineistosta ja kaavaluonnoksesta sekä yleisötilaisuuden järjestämisestä.

Kaavatoimikunta toteaa, ettei se näe estettä kaavoituksen aloitussopimuksen laatimiselle tilan Uusitalo (922-422-4-17) maanomistajan ja kunnan välillä sekä tilan osan kaavoituksen käynnistämiselle Metsämantereen asemakaavan yhteydessä.

Kaavatoimikunta edellyttää, että kaavan laatija täydentää kaavaselostusta ennen kunnanhallituksen käsittelyä.

Kaavatoimikunta ehdottaa kunnanhallitukselle, että  
1)    se merkitsee saadun tiedoksi saapuneet lausunnot ja mielipiteen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ja hyväksyy palautteeseen laaditun vastineluettelon sekä päivitetyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman.
2)    se päättää asettaa Metsämantereen asemakaavan 23.11.2020 päivätyn valmisteluaineiston ja asemakaavaluonnoksen yleisesti nähtäville 30 päivän ajaksi varaten näin osallisille tilaisuuden mielipiteen esittämiseen.

Päätös

Kaavatoimikunta keskusteli Metsämantereen asemakaavan valmisteluaineistosta ja kaavaluonnoksesta ja totesi että jatkosuunnittelussa tulee kiinnittää huomiota alueen jätehuollon järjestämiseen ja varautumiseen syväjätekeräykseen, kevyenliikenteen yhteyteen kohti Vesilahdentietä sekä alueen infrarakentamisen ja energiahuollon mahdollisuuksiin. Yleisötilaisuus pyritään toteuttamaan koronatilanne huomioiden tammikuun alussanluonnoksen nähtävilläoloaikana joko Teams-tilaisuutena tai ajanvarauksena kaavanlaatija tapaamisina.

Kaavatoimikunta totesi, ettei se näe estettä kaavoituksen aloitussopimuksen laatimiselle tilan Uusitalo (922-422-4-17) maanomistajan ja kunnan välillä sekä tilan osan kaavoituksen käynnistämiselle Metsämantereen asemakaavan yhteydessä.

Kaavatoimikunta edellytti, että kaavan laatija täydentää kaavaselostusta ennen kunnanhallituksen käsittelyä.

Kaavatoimikunta ehdottaa kunnanhallitukselle, että  
3)    se merkitsee saadun tiedoksi saapuneet lausunnot ja mielipiteen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ja hyväksyy palautteeseen laaditun vastineluettelon sekä päivitetyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman.
4)    se päättää asettaa Metsämantereen asemakaavan 23.11.2020 päivätyn valmisteluaineiston ja asemakaavaluonnoksen yleisesti nähtäville 30 päivän ajaksi varaten näin osallisille tilaisuuden mielipiteen esittämiseen.

Perustelut

- - - - -

Ehdotus

Esittelijä

Tuomas Hirvonen, kunnanjohtaja, tuomas.hirvonen@vesilahti.fi

Kunnanhallitus päättä, että

 1. se merkitsee saadun tiedoksi saapuneet lausunnot ja mielipiteen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ja hyväksyy palautteeseen laaditun vastineluettelon sekä päivitetyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman.
 2. se päättää asettaa Metsämantereen asemakaavan 23.11.2020 päivätyn valmisteluaineiston ja asemakaavaluonnoksen yleisesti nähtäville 30 päivän ajaksi varaten näin osallisille tilaisuuden mielipiteen esittämiseen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

 • Harri Vierikka, kunnaninsinööri, harri.vierikka@vesilahti.fi

Perustelut

Kunnanhallitus on 7.12.2020 § 264 päättänyt asettaa asemakaavaluonnoksen yleisesti nähtäville ja varata osallisille tilaisuuden mielipiteen esittämiseen. 

Ehdotus

Esittelijä

 • Harri Vierikka, kunnaninsinööri, harri.vierikka@vesilahti.fi

Tekninen lautakunta päättää esittää, että

 1. Kaavoituksessa on riittävästi huomioitava katualueiden riittävät leveydet lumen varastointia ja katurakenteita varten. Erityisesti Katu 3 loppupäädyn varaukset lumelle on syytä huomioida. 
 2. Katu 2 ja katu 4 liittävän jalankulun olisi hyvä olla riittävän leveys, että hätätilanteessa jalankulkua voi liikkua myös autolla (pelastuslaitos). Kadut voisi yhdistää jalankululle varatulla kadulle. 
 3. Kaavoituksessa on huomioitava aluevaraukset mahdollisille pumppaamoille, sähkökeskuksille ja jätteenkeräyksen yhteispisteelle. 
 4. Asemakaavan asuinalueelta on syytä huomioida jalankulun ja kevyenliikenteen tarve Vesilahden kirkonkylälle päin. 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Esteellisyys

 • Henri Marttila poistui tämän pykälän käsittelyn ajaksi ( intressijäävi )

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta.

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee

 • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136§)
 • virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50§ 2 mom)
 • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22§)