Tekninen lautakunta, kokous 20.1.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 8 Kalsinpellon ja Kiiskinpellon asemakaava-alueen kunnallistekniikka

VESDno-2020-168

Valmistelija

  • Harri Vierikka, kunnaninsinööri, harri.vierikka@vesilahti.fi

Perustelut

Tekniset palvelut on tilannut Kiisken ja Kalsinpellon asemakaava- alueen kunnallistekniikan suunnittelun Sweco Infra & Rail Oy:ltä. Kunnallistekniikan suunnitelmat on valmistuneet vuoden 2020 lopussa. Asemakaava-alueelta on myyty tontti ja tontille ollaan rakentamassa vuoden 2021 aikana. Talousarvion investointiosassa asemakaava-alueelle on varattuna määrärahat.

Ehdotus

Esittelijä

  • Harri Vierikka, kunnaninsinööri, harri.vierikka@vesilahti.fi

Tekninen lautakunta päättää 

  1. hyväksyä Kiisken ja Kalsin asemakaava-alueen kunnallistekniikan suunnitelmat
  2. asettaa suunnitelmat nähtäville
  3. antaa teknisille palveluille tehtäväksi kunnallistekniikan kilpailuttamisen.

Päätös

Tekninen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

Lisäksi tekninen lautakunta päätti sisällyttää urakkaan kanaalilouhintaa 45 m2/m3. Louhinnan kustannukset laskutetaan / hyvitetään toteutuneiden määrien mukaan. 

Kokouskäsittely

Käsittelyn aikana tekninen lautakunta päätti sisällyttää urakkaan kanaalilouhintaa 45 m2/m3. Louhinnan kustannukset laskutetaan / hyvitetään toteutuneiden määrien mukaan. 


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen

Oikaisuvaatimusaika ja päätöksen tiedoksisaanti

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. 

Omalla vastuulla oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä niin, että se ehtii perille viimeistään oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Viraston aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-15.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on

Vesilahden tekninen lautakunta
Posti- ja käyntiosoite: Lindinkuja 1, 37470 Vesilahti
Sähköpostiosoite: vesilahdenkunta(at)vesilahti.fi    

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Myös sähköposti on ilmoitettava, jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköpostitse.