Tekninen lautakunta, kokous 15.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 49 Vesihuollon operointisopimuksen mukainen taksan tarkistus

VESDno-2020-256

Valmistelija

  • Harri Vierikka, tekninen johtaja, harri.vierikka@vesilahti.fi

Perustelut

Tekninen lautakunta, kunnanhallitus ja valtuusto ovat käsitelleen vesihuollon operointisumuksen hyväksymistä. Päätöksissä on maininta, että sopeutumisjakson jälkeen lopullinen sopimusteksti vahvistetaan molempien osapuolien toimesta sopimusosapuolten päätöksentekoelimissä.

Tekninen lautakunta on käsitellyt lopullisen operointisopimuksen sopimustekstin 25.11.2020 § 84, kunnahallitus 07.12.2020 § 257 ja valtuusto 14.12.2020 § 63. Tekninen lautakunta, kunnanhallitus ja valtuusto ovat hyväksyneet sopimuksen ja sopimuksen tarkastelujaksoksi on päätetty kahden vuoden määräaika.

Sopeutumisjakso on päättynyt ja Lempäälän Vesi Oy operoi Vesilahden kunnan vesihuoltolaitosta. Operointisopimuksessa on maininta myös Vesilahden vesihuoltolaitoksen taksoista ja vesihuoltolaitoksenjärjestelmien vuokrasta. Sopimuksen mukaan Lempäälän vesi maksaa 155 000 eroa vuodessa vuokraa vesihuoltolaitoksen järjestelmistä. Tällä Vesilahden on tarkoitus rahoittaa osa vesihuoltojärjestelmien uudis- ja saneerausinvestoinneista. Osa rahoitetaan liittymistuloilla. Vuokran suuruuden varmistamiseksi operointisopimuksessa on taksoista mainittu, että sopeutumiskauden jälkeen taksat määräytyvät sovittavalla kertoimella Lempäälän maksuista. Kertoimet määritellään sopeutumiskauden lopulla. Afry AB on valmistellus Vesilahden vesihuollon operointioperointisopimuksen jatkamisen taloudelliset tarkastelu. Afryn tekemä selvitys on pykälän liitteessä ja Afryn asiantuntija tulee kokoukseen käymään taloudellisen tarkastelun lävitse.

Ehdotus

Esittelijä

  • Harri Vierikka, tekninen johtaja, harri.vierikka@vesilahti.fi

Esitys annetaan kokouksessa.

Päätös

Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti palauttaa pykälän valmisteluun. Lisäksi tekninen lautakunta ohjeisti teknisiä palveluita tarkentamaan konsultille Vesilahden tulevia investointeja, ottamaan työssä mukaan perusmaksujen vertailut, sekä tuomaan lautakunnan tietoon Tampereen ja Pirkkalan sopimuksen välisen kertoimen. 

 

Kokouskäsittely

Käsittelyn aikana Marko Lounasranta esitti asian palauttaista valmisteluun 

Valto Sorva kannatti esitystä. 


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen

Oikaisuvaatimusaika ja päätöksen tiedoksisaanti

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. 

Omalla vastuulla oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä niin, että se ehtii perille viimeistään oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Viraston aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-15.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on

Vesilahden tekninen lautakunta
Posti- ja käyntiosoite: Lindinkuja 1, 37470 Vesilahti
Sähköpostiosoite: vesilahdenkunta(at)vesilahti.fi    

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Myös sähköposti on ilmoitettava, jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköpostitse.