Tekninen lautakunta, kokous 15.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 50 Teknisten palveluiden vastine vuoden 2020 arviointikertomukseen

VESDno-2020-191

Valmistelija

  • Harri Vierikka, tekninen johtaja, harri.vierikka@vesilahti.fi

Perustelut

Kunnanvaltuusto on kokouksessaan KVAL §28 / 21.6.2021 käsitellyt tarkastuslautakunnan laatiman arviointikertomuksen vuodelta 2020 ja lähettää sen edelleen kunnanhallituksen ja muiden toimielinten käsiteltäväksi.

Alla olevassa selostetekstissä on tarkastuslautakunnan huomiot teknisten palveluiden osalta. 

Valtuustokauden alussa teknistä toimea veti kehitysjohtaja muun toimen ohella. Toimenkuva oli ilmeisen laaja, eikä yhteistyö lautakunnankaan kanssa toiminut parhaalla mahdollisella tavalla. Virkaan valittiin myöhemmin kaksi henkilöä, jotka eivät olleet pitkään tehtävässään. Kunnan rakennusmestari ja tekninen sihteeri hoitivat oman toimen ohella lautakunnan valmistelutehtäviä kunnes nykyinen kunnaninsinööri astui virkaan.

Sittemmin teknisen toimen johtaminen on normalisoitunut ja lautakunta on päässyt osallistumaan tarkoitetulla tavalla toimintaan. Lautakunnassa olevaa paikallista ja joidenkin alojen erikoisosaamista on hyödynnetty, joka hyödyllisyyden lisäksi tekee lautakunnassa toimimisesta mielekkäämpää. Lautakunnan jäsenten osaamista tulisi ehkä kartoittaa tästä näkökulmasta tarkemmin. Talouden ymmärrys ja hallinta on hyvällä tasolla ja työntekijöiden työnohjaus toimii paremmin kuin vuosiin.

Sähkö- putki- ilmanvaihtotöiden puitesopimukset on tehty. Maanrakennustöiden toteuttamisissa ilmeni ylimääräisiä töitä sekä Ämmänhaudanmäen louhinnassa, sekä Veikkolanrinteen kunnallistekniikan yhteydessä. Nämä on käytävä kokonaisuudessaan läpi ja tutkittava olisivatko vastaavat ongelmat tulevaisuudessa vältettävissä tai miten niistä aiheutuvia lisäkustannuksia pystyy rajoittamaan mahdollisimman pieniksi.

Ehdotus

Esittelijä

  • Harri Vierikka, tekninen johtaja, harri.vierikka@vesilahti.fi

Tekninen lautakunta päättää merkitä tietoonsa arviointikertomuksen 2020 ja antaa kunnanhallitukselle ja edelleen tarkstuslautakunnalle selvityksenä, että lautakunta on huomioinut ja ottanut huomioon toiminnassaan kunnallistekniikan suunnittelun tarkkuuden lisätöiden välttämiseksi.

Lisäksi kunnallistekniikan urakoiden kilpailutuksessa on pisteytyksen kautta annettu painoarvoa myös yksikköhintaluettelon hinnoille, jotka vaikuttavat lisäkustannusten suuruuteen.  

 

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta.

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136§)
  • virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50§ 2 mom)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22§)