Tekninen lautakunta, kokous 15.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 51 Teknisten palveluiden osavuosiraportointi 1-6/ 2021

VESDno-2021-157

Valmistelija

  • Harri Vierikka, tekninen johtaja, harri.vierikka@vesilahti.fi

Perustelut

Vesilahden kunnan hallintosäännön 7. luvun 2 §:n mukaan toimielimet seuraavat talousarvion toteutumista säännöllisesti.

Vesilahden kunnanhallituksen 7.12.2020 §262 hyväksymien vuoden 2020 talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan aikaväliltä tammi-kesäkuu raportoidaan toimielimen hyväksymän tulosyksikön käyttösuunnitelman euromääräinen ja toiminnallinen toteutuminen. Seurantaraporteissa on arvioitava toiminnallisten tavoitteiden ja määrärahojen toteutuminen raportointiajankohtaan mennessä sekä esitettävä arvio loppuvuoden osalta tavoitteiden saavuttamisesta, määrärahojen toteutumisesta ja mihin toimenpiteisiin on ryhdytty mahdollisten määrärahaylitysten estämiseksi. Osavuosiraportoinnissa esitetään myös investointien toteuma. Aikavälin toteuman ja muun käytettävissä olevan tiedon perusteella laaditaan ennakkoarvio koko vuoden toteumasta. Seurantaraportit tulee käsitellä myös lautakunnissa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Harri Vierikka, tekninen johtaja, harri.vierikka@vesilahti.fi

Tekninen lautakunta päättää merkitä tietoonsa osavuosiraportoinnin 1-6 / 2021, investointien toteuman ja talousarvion lomakkeiden toteuman 1-6 / 2021.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta.

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136§)
  • virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50§ 2 mom)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22§)