Tekninen lautakunta, kokous 15.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 53 Lausunto Kokkotien asemakaavamuutokseen (Tekla)

VESDno-2021-143

Valmistelija

  • Harri Vierikka, tekninen johtaja, harri.vierikka@vesilahti.fi

Perustelut

Kokkotien asemakaavan muutos on tullut vireille kunnanhallituksen päätöksellä 7.6.2021 § 98. Asemakaavamuutos alue sijaitsee Kokkotien ja Kesontien kulmauksessa. Asemakaavamuutos koskee Vesilahden Kirkonkylän korttelin 152 tonttia 3 sekä puistoaluetta. Asemakaavamuutoksen tavoitteena on erillispientalotontin (AO) käyttötarkoituksen muuttaminen rivitalotontiksi (AR). Tavoitteena on myös rakennusalan muuttaminen, kerrosmäärän pienentäminen ja rakennusoikeuden lisääminen. Asuintontin toimintoja on tavoitteena laajentaa viereiselle puistoalueelle.

Kunnanhallitus on päättänyt 9.8.2021 §143 asettaa julkisesti nähtäville Kokkotien asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelman. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävänä 2.9.2021 alkaen. Kunnanhallitus on pyytänyt tekniseltä lautakunnalta lausuntoa kaavoituksen alkuvaiheen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta.

Ehdotus

Esittelijä

  • Harri Vierikka, tekninen johtaja, harri.vierikka@vesilahti.fi

Tekninen laukunta päättää lausuntonaan huomauttaa, että kohteessa menee vesi- ja viemärijohtojen runkolinjat Kesontien ja Kokkontien toisella puolella rakennuspaikkaan nähden ja huleveden lähimmät liittymäkohdat sijaitsevat Huhtatien ja Kesontien risteyksessä noin 60m päässä. Kaavoituksessa on syytä ottaa huomioon huleveden putkisto. Hulevesiputket tullaan kaivamaan lähivuosina kesontien laitaan kohti kaustalantietä. Aluevarausta huleveden putkistoille on syytä harkita kaavaa tehtäessä. 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Kaavatoimikunta, kunnanhallitus

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta.

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136§)
  • virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50§ 2 mom)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22§)