Tekninen lautakunta, kokous 13.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 60 Teknisten palveluiden talousarvio 2022 ja investointisuunnitelma

VESDno-2021-317

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Kati Paunonen, hallintojohtaja, kati.paunonen@vesilahti.fi

Perustelut

Talousarvion suunnitteluohje vuodelle 2022 on laadittu seuraavat asiat huomioiden:

 • suunnitteluohje perustuu voimassa oleviin veroprosentteihin ja nykyiseen kuntastrategiaan
 • vero- ja valtionosuustuloarviot perustuvat elokuussa 2021 julkaistuihin tietoihin ja tiedot voivat päivittyä suunnittelun edetessä
 • tiedossa olevaan henkilöstökulujen kasvuun mm. tulevien sopimuskorotusten kautta on varauduttu riittävillä varauksilla
 • koronakustannuksiin ei ole osoitettu vuodelle 2022 erillistä varausta vaan ne käsitellään tarvittaessa erikseen

Talousarvioprosessi käynnistyy kunnassa siten, että toimialat suunnittelevat vuoden 2022 taloutta syyskuun aikana. Talousarvion lautakuntakäsittelyt on aikataulutettu lokakuun alkuun 2021. Kunnanhallitus käsittelee talousarviota 1.11.2021 kokouksessa.  Kunnanvaltuusto päättää talousarviosta 13.12.2021 kokouksessaan.

Vesilahden hallintosäännön mukaan kunnanhallitus hyväksyy talousarvion suunnitteluohjeen. 

Ehdotus

Kunnanhallitus hyväksyy talousarvion suunnitteluohjeen vuodelle 2022.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

 • Harri Vierikka, tekninen johtaja, harri.vierikka@vesilahti.fi

Perustelut

Kunnanhallitus on kokouksessaan 13.09.2021 § 173 antanut talousarvion laadintaan suunnitteluohjeen. Kunnanhallituksen hyväksymää suunnitteluohjetta tulee noudattaa. 

Talousarvion laadinnan lähtökohtana on etteivät käyttömenot kasva. Palkkojen korotusvaraus kuitenkin huomioidaan. Väkiluvun ja lakisääteisten tehtävien kasvusta tai alenemisesta johtuvat tuottettavien palvelujen määrän lisäys tai vähennys tulee myös ottaa huomioon. Vertailua tulee tehdä suhteessa edellisen vuoden tilinpäätökseen ja kuluvan vuoden toteumaan.

Talousarvion laadinnassa on otettu huomioon osallistuvassa budjetoinnissa 2021 esiin nousseita asioita. Ympäristön viihtyvyys nousi yhtenä palautteissa ja siihen on budjetoinnissa 2022 varauduttu. Teknisen palveluiden palkkamenoihin on varattu kesäaikaiselle puutarhurille palkka ja palveluiden ostoihin, sekä rakennusmateriaaleihin on varattu rahaa ympäristön viihtyvyyden toimenpiteiden suorittamiseen. 

Investoinnit on katsottu yhdessä kaavoituksesta vastaavan ja tonttimyynnistä vastaavan kanssa. Investoinneissa on pyritty optimoimaan riittävä tonttivaranto myynnin näkökulmasta ja tulevien aluiden kaavoituksen kulku. Suurin yksikkäinen investointi Metsämantereen ja Kalalahden yritysalueen kunnallistekniikkaa. 

Teknisen toimen talousarvio, investointitaulukko ja talousarviolomakkeet lähetetään pykälän liitteenä. 

Ehdotus

Esittelijä

 • Harri Vierikka, tekninen johtaja, harri.vierikka@vesilahti.fi

Tekninen lautakunta päättää:

 1. Hyväksyä teknisen lautakunnan alaisten toimialueiden talousarvion 2022, investointisuunnitelman ja teknisen toimen ta-lomakkeet, sekä esittää ne edelleen hallitukselle ja valtuustolle hyväksyttäväksi.
 2.  Antaa tekniset johtajan tarvittaessa tehdä ta-lomakkeisiin korjauksia.
 3. Valtuuttaa teknisen johtajan tekemään talousarvioehdotukseen muutokset, mikäli kunnanhallitus niin edellyttää.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Kunnanhallitus

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen

Oikaisuvaatimusaika ja päätöksen tiedoksisaanti

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. 

Omalla vastuulla oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä niin, että se ehtii perille viimeistään oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Viraston aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-15.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on

Vesilahden tekninen lautakunta
Posti- ja käyntiosoite: Lindinkuja 1, 37470 Vesilahti
Sähköpostiosoite: vesilahdenkunta(at)vesilahti.fi    

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon haetaan oikaisua
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella oikaisua vaaditaan

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Myös sähköposti on ilmoitettava, jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköpostitse.