Tekninen lautakunta, kokous 13.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 61 Rakennus- ja ympäristölautakunnan lausuntopyyntö suunnittelutarveratkaisuun / tila Saunavainio, 922-436-3-14

VESDno-2021-315

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tarja Kujanpää, palvelusihteeri, tarja.kujanpaa@vesilahti.fi

Perustelut

Haetaan suunnittelutarveratkaisua jo vanhentuneen suunnitteluratkaisun lisäksi tilalle Saunavainio, 922-436-3-14 pinta-ala 7500m². Rakennus- ja ympäristölautakunta on myöntänyt kiinteistölle (922-436-3-11) suunnittellutarveratkaisulla  03.05.20211 §40 4kpl 2 asunnon taloja (yhteensä 8 asuntoa) sekä yhden saunarakennuksen. Tämän jälkeen kiinteistölle on rakennettu 7 taloa ja 8 asuntoa. Aiemmassa suunnittelutarveratkaisussa myönnetystä 1600k-m² on käyttämättä 279k-m².

Nyt haettavassa suunnittelutarveratkaisussa haetaan Saunavainio 5:een kaksi asuntoisen talon rakennusoikeutta, joka muodostaa Saunavainio 6:den kanssa kolme asuntoisen "paritalon". Tämä lisää alueen asuntoja 2 kpl, alkuperäisestä suunnittelutarveratkaisusta.

Hakija on kuullut naapurit, eikä heillä ole ollut huomautettavaa.

Ehdotus

Esittelijä

Veli Salmi, rakennustarkastaja, veli.salmi@vesilahti.fi

Vesilahden kunnan rakennus- ja ympäristölautakunta päättää myöntää ehdollisena erillisenä liitteenä olevan päätösesityksen (21-0153-SUU) mukaisen suunnittelutarveratkaisun.

Rakennus- ja ympäristölautakunta pyytää Tekniseltä lautakunnalta lausuntoa vesi- ja viemäriverkostojen rakentamisen ajankohdasta Kurjen tilalle.

Tämä ehdollinen suunnittelutarveratkaisu on voimassa kaksi vuotta päätöksen tultua lainvoimaiseksi. Tätä ehdollista suunnittelutarveratkaisua vastaavaa rakennuslupaa on haettava voimassaoloajan kuluessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

  • Harri Vierikka, tekninen johtaja, harri.vierikka@vesilahti.fi

Perustelut

Rakennus- ja ympäristölautakunta on kokouksessaan 21.9.2021 § 62 pyytänyt lausuntoa liittyen suunnittelutarveratkaisuun / tila Saunavainio, 922-436-3-14. 

Suunnittelutarveratkaisussa haetaan Saunavainio 5:een kaksi asuntoisen talon rakennusoikeutta, joka muodostaa Saunavainio 6:den kanssa kolme asuntoisen "paritalon". Tämä lisää alueen asuntoja 2 kpl, alkuperäisestä suunnittelutarveratkaisusta.

Rakennus- ja ympäristölautakunta on päättänyt suunnittelutarveratkaisusta seuraavaa: 

Päätösesitys: Rakennus- ja Ympäristölautakunta päättää maankäyttö- ja rakennuslain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten perusteella myöntää haetun luvan seuraavin ehdoin: 1. Hankkeeseen ryhtyvien on liityttävä kunnalliseen vesi- ja viemäriverkostoon ja heidän tulee rakentaa johtoverkko laitteineen omalla kustannuksellaan runkoverkkoon saakka. Vesihuollon rakentuminen alueelle kestää vielä alustavien arvioiden mukaan useamman vuoden. Kurjen tilan rakennuksien jätevesien puhdistuksesta huolehtiva kiinteistökohtainen jätevesijärjestelmä tulee mitoittaa ja kunnostaa kasvavan kulutuksen mukaisesti. Uudet jätevesijärjestelmää VESILAHDEN KUNTA PÄÄTÖSESITYS Rakennus- ja ympäristölautakunta Lupatunnus 21-0153-SUU § Sivu 1 koskevat suunnitelmat, jotka sisältävät jätevesijärjestelmän kokonaiskuormituksen (kaikki talot, jotka siihen liitetty/liitetään) tulee esittää rakennuslupavaiheessa hyväksyttäväksi. Rakennus- ja ympäristölautakunta pyytää Tekniseltä lautakunnalta lausuntoa vesi- ja viemäriverkostojen rakentamisen ajankohdasta Kurjen tilalle.

2. Rantaosayleiskaavaan merkitty lomarakennuspaikka jätetään rakentamattomaksi.

Vesi- ja viemärijohtojen suunnitelmat ovat pykälän liitteenä. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Harri Vierikka, tekninen johtaja, harri.vierikka@vesilahti.fi

Tekninen lautakunta päättää ohjeistaa teknistä johtajaa

  1. selvittämään vesi- ja viemäriverkoston rakentamisen kustannukset
  2. selvittämään mikä on Taitokaari Oy:n aikataulu savelanmetsähelmen asemakaavan rakentumisen kanssa. 
  3. tuomaan asian uudelleen käsiteltäväksi kun edellämainitut asiat on selvitetty.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta.

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136§)
  • virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50§ 2 mom)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22§)