Tekninen lautakunta, kokous 13.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 62 Lausunto Hovinkulman asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

VESDno-2021-156

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Leena Lahtinen, aluearkkitehti, leena.lahtinen@urjala.fi

Perustelut

Asemakaavamuutoksen vireilletulosta on tehty päätös kunnanhallituksen kokouksessa 28.6.2021 § 111 ja julkaistu kuulutus kunnan ilmoitustaululla, internet-sivuilla sekä Lempäälän-Vesilahden Sanomissa 7.7.2021. Suunnittelualueella on voimassa Hovin asemakaava, joka on tullut voimaan 2.5.2003. Alue on osin yksityisessä omistuksessa ja osin kunnan omistuksessa. Asemakaavamuutos on tullut vireille yksityisen maanomistajan aloitteesta. Alueella sijaitsee Hovin ratsutila rakennuksineen ja rakennelmineen sekä metsää.

Asemakaavamuutos koskee Kirkonkylän korttelialuetta 187, joka on osoitettu maatilojen korttelialueeksi (AM-1/s) ja sen lounaispuolella olevaa maa- ja metsätalousaluetta (M-1) sekä yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien laitosten aluetta (ET). Kaavoitus koskee tiloja Kylä-Hovi, 922-413-1-61, sekä kunnan kiinteistöä 922-413-1-131. Asemakaavamuutoksen tavoitteena on muodostaa alueen eteläosaan maisemaan sopiva erillispientalojen alue.

Hovinkulman asemakaavan muutoksesta on valmistunut kaavan laatijan Helena Väisäsen, Arkkitehtitoimisto Helena Väisänen, toimesta 18.8.2021 päivätty osallistumis- ja arviointisuunnitelma, joka on toimitettu kunnanhallituksen käsiteltäväksi.

Ehdotus

Esittelijä

Tuomas Hirvonen, kunnanjohtaja, tuomas.hirvonen@vesilahti.fi

Kunnanhallitus hyväksyy 18.8.2021 päivätyn Hovinkulman asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja asettaa sen nähtäville osallisten kuulemiseksi (MRL 63§) suunnittelutyön ajaksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

  • Harri Vierikka, tekninen johtaja, harri.vierikka@vesilahti.fi

Perustelut

Hovinkulman asemakaavan muutos on tullut vireille kunnanhallituksen päätöksellä 28.6.2021 § 111. Asemakaavamuutos koskee Kirkonkylän Hovin asemakaava-aluetta, koskien sen Maa- ja metsätalousaluetta (M-1), Maatilojen talouskeskusten korttelialuetta (AM-1/s), sekä yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien laitosten aluetta (ET). Kaavamuutos koskee tiloja Kylä-Hovi, kiinteistötunnus 922-413-1- 61 sekä kunnan kiinteistöä 922-413-1-131. Alustava suunnittelualue on pinta-alaltaan n.5 hehtaaria. Asemakaavamuutoksen tavoitteena on muodostaa alueen eteläosaan, Vihniäntien pohjoispuolelle, maisemaan sopiva erillispientalojen alue.

Kunnanhallitus on päättänyt 30.8.2021 §164 asettaa julkisesti nähtäville Hovinkulman asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelman, johon tutustumalla saa lisätietoa kaavoituksesta. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävänä 16.9.2021 alkaen. Kunnanhallitus on pyytänyt tekniseltä lautakunnalta lausuntoa osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan 18.10.2021 mennessä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Harri Vierikka, tekninen johtaja, harri.vierikka@vesilahti.fi

Tekninen lautakunta päättää lausua Hovinkulman osallistumis- ja arvinointisuunnitelmasta seuraavasti: Kaavoituksessa olisi hyvä huomioida riittävän aikaisin varaukset tulevaisuuden palveluiden ratkaisuille. Aluevarauksia tarvitaan tulevaisuudessa postin OmaPosti- kioskin kaltaisille ratkaisuille ja asuinalueiden omavaraisuuden kasvattamiselle. Mahdollisen lähipalvelualueen osoittamista kaavaan on syytä harkita tulevaisuuden ratkaisuita varten. Myös Jätehuoltoa varten tarvitaan tulevaisuudessa riittävät aluevaraukset. Jätelain uudet vaatimukset jätteiden lajittelusta tulee lisäämään yhteisjätepisteiden suosiota, jolloin riittävän suuri ET- alueen varaus on syytä huomioida kaavaa laatiessa. 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Kunnanhallitus

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta.

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136§)
  • virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50§ 2 mom)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22§)