Tekninen lautakunta, kokous 13.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 58 Kunta-alan energiatehokkuussopimus

VESDno-2021-345

Valmistelija

 • Harri Vierikka, tekninen johtaja, harri.vierikka@vesilahti.fi

Perustelut

Vesilahden kunta liittyi Hiilineutraaliit kunnat -verkostoon vuonna 2018. Tavoitteena on vähentää kasvihuonepäästöjä 80 %:ia vuoden 2007 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Päästöjen vähentämisen tavoitteena on hillitä ilmastonmuutosta eli ilmakehän lämpiämistä. Verkosto kokoaa ilmastonmuutoksen hillinnästä kiinnostuneet kunnat, asiantuntijat ja yritykset yhteen.
Kunta-alan energiatehokkuussopimus (KETS) on yksi tehokas keino vauhdittaa ilmastotavoitteisiin pääsemistä. KETS:iin liittyminen on myös yksi Hinku-verkostoon liittyneiltä kunnilta edellytettävä toimi. Vesilahden kunta on liittynyt hinkuun, mutta ei täytä hinku-kriteereitä ja ole liittynyt kunta-alan energiatehokkuussopimukseen. 

KETS:n toimeenpano kunnissa mahdollistaa paremman energia-asioiden hallinnan ja ymmärryksen kunnan energian kulutuksesta, energiajärjestelmistä ja energiatehokkuusinvestointien kannattavuudesta sekä muiden KETS-kuntien ja -verkoston tuen. Energiatehokkuustoimenpiteiden kartoittamisella ja toteuttamisella on mahdollista saavuttaa myös merkittäviä säästöjä energiakustannuksista. Lisäksi KETS:iin liittyneiden kuntien on mahdollista saada korkeampi energiatuki niin sanottuihin Motiva-mallisiin energiakatselmuksiin sekä havaittujen energiatehokkuustoimien toteuttamiseen.
 

Ehdotus

Esittelijä

 • Harri Vierikka, tekninen johtaja, harri.vierikka@vesilahti.fi

Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle

 1. Että Vesilahden kunta liittyy kunta-alan energiatehokkuussopimukseen
 2. Valtuuttaa teknisen johtajan ja teknisen työnjohtajan täydentämään liittymisdokumentin, toimintasuunnitelman, sopimuksen lähtötiedot liittymistä varten.
 3. Valtuuttaa kunnanjohtajan ja teknisen johtajan allekirjoittamaan kunta-alan energiatehokkuussopimus

Päätös

Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle

 1. Että Vesilahden kunta liittyy kunta-alan energiatehokkuussopimukseen
 2. Valtuuttaa teknisen johtajan ja teknisen työnjohtajan täydentämään liittymisdokumentin, toimintasuunnitelman, sopimuksen lähtötiedot liittymistä varten. 
 3. Valtuuttaa kunnanjohtajan ja teknisen johtajan allekirjoittamaan kunta-alan energiatehokkuussopimus

Lisäksi tekninen lautakunta päätti, että liittymisdokumentti ja toimintasuunnitelma tuodaan tekniselle lautakunnalle tiedoksi. 

Tiedoksi

Kunnanhallitus

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen

Oikaisuvaatimusaika ja päätöksen tiedoksisaanti

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. 

Omalla vastuulla oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä niin, että se ehtii perille viimeistään oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Viraston aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-15.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on

Vesilahden tekninen lautakunta
Posti- ja käyntiosoite: Lindinkuja 1, 37470 Vesilahti
Sähköpostiosoite: vesilahdenkunta(at)vesilahti.fi    

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon haetaan oikaisua
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella oikaisua vaaditaan

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Myös sähköposti on ilmoitettava, jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköpostitse.