Tekninen lautakunta, kokous 12.4.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 34 Ympäristön viihtyvyyden parantaminen

VESDno-2023-135

Valmistelija

 • Roope Kyrkkö, tekninen palvelupäällikkö, roope.kyrkko@vesilahti.fi

Perustelut

Vesilahden kunnan talousarviossa vuodelle 2023 strategiseksi toimenpiteeksi on määritelty ympäristön viihtyvyyteen panostaminen luomalla asuinalueista viihtyisiä ja parantamalla leikkipaikkoja ja yleisiä alueita jokaista ikäluokkaa palvelevaksi.

Tekniset palvelut on laatinut yhteistyössä Destia Oy:n kanssa yleissuunnitelman VL-alueiden parantamiseksi. Yleissuunnitelman kohteet on valittu vuoden 2021 kuntalaiskyselyn pohjalta.

Yleissuunnitelmassa työt on jaksotettu vuosille 2022-2025 seuraavasti:

Kirkonkylä:

 • Virolaisen alueen leikkikenttä 2022 (Toteutettu)
 • Kesonkulman pelto / kukkaniitty 2022 (Toteutettu)
 • Ämmänhaudanmäen uusi leikkikenttä 2023
 • Uimarannan ympäristö 2023
 • Pekanpolun kävelytien varret 2023
 • Palvelukeskusalueen viheralueet 2023
 • Vihniäntien leikkikenttä ja VL-alue 2023 (Osittain toteutettu 2022)
 • Skeittiparkin ja Pappilan puiston ympäristö 2023
 • Vesilahdentien meluvalli 2023
 • Rautialantien varsi 2023
 • Rautialantien varren VL-alueet 2024
 • Suomelan alueen VL-alueet ja ympäristö 2024

Narva

 • Uimarannan ympäristö 2023
 • Narvan tori 2023
 • Latomaantien varsi 2023
 • Parkkarintie-Rasintie välin VL- / ranta-alueet 2024
 • Karholannokan VL-alueet ja polut 2024-2025

Koskenkylä

 • Matonpesupaikan ympäristö 2023
 • Kalsinraitin VL-alue 2023


Yleissuunnitelmien lisäksi Narvan tori alueesta on laadittu tarkempi suunnitelma ja havainnekuvat alueen kehittämiseksi.

Ehdotus

Esittelijä

 • Roope Kyrkkö, tekninen palvelupäällikkö, roope.kyrkko@vesilahti.fi

Tekninen lautakunta merkitsee suunnitelmat tiedoksi ja päättää:

 1. Ohjeistaa teknisiä palveluita toteuttamaan työt suunnitelmien mukaisesti.
 2. Siirtää palvelukeskusalueen VL-alueiden suunnittelut työt odottamaan, kunnes alue on muilta osin rakentunut.
 3. Siirtää Vesilahdentien meluvallin suunnitellut työt odottamaan Vesilahti-Lempäälä pyörätien suunnitelmia.
 4. Ohjeistaa teknisiä palveluita huomioimaan suunnitelmavuosien työt talousarviota laadittaessa.
 5. Siirtää Rautialantien varren suunnitellut työt vuodelle 2024.

Päätös

Tehtiin tekninen muutos, korjattiin kohtaa kaksi ja luotiin kohta viisi.

2. Siirtää palvelukeskusalueen VL-alueiden suunnittelut työt odottamaan, kunnes alue on muilta osin rakentunut.

5. Siirtää Rautialantien varren suunnitellut työt vuodelle 2024.

Korjattu päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen

Oikaisuvaatimusaika ja päätöksen tiedoksisaanti

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. 

Omalla vastuulla oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä niin, että se ehtii perille viimeistään oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Viraston aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-15.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on

Vesilahden tekninen lautakunta
Posti- ja käyntiosoite: Lindinkuja 1, 37470 Vesilahti
Sähköpostiosoite: vesilahdenkunta(at)vesilahti.fi    

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon haetaan oikaisua
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella oikaisua vaaditaan

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Myös sähköposti on ilmoitettava, jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköpostitse.