Tekninen lautakunta, kokous 12.4.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 33 Kiinteistöstrategian luominen

VESDno-2023-134

Valmistelija

 • Roope Kyrkkö, tekninen palvelupäällikkö, roope.kyrkko@vesilahti.fi

Perustelut

Vesilahden kunnan talousarviossa vuodelle 2023 on määritelty strategiseksi toimenpiteeksi kiinteistöstrategian luominen kunnan kiinteistöistä. Strategian tavoitteena on määritellä kiinteistötarpeet tuleville vuosille sekä kiinteistökannan hallinnan ja ylläpidon tehostaminen. 

Tekniset palvelut on kartoittanut yhteistyökonsulttia strategian laatimiseksi ja pyytänyt tarjouksen FinProma Oy:lta. FinProma on erikoistunut kuntien ja seurakuntien strategiseen kiinteistöjohtamiseen sekä rakennuttamiseen ja ollut mukana useiden kuntien strategiatyössä. 

FinProma Oy on antanut tarjouksen yhteistyöehdotelmana, jossa laskutus tapahtuu toteutuneiden tuntien mukaisesti. Työ toteutetaan tuntiraamilla, ja työlle annettu tuntimääräarvio on 70-110 tuntia. 

Kokonaisvaltainen ja realistinen kiinteistöstrategia tukee kuntastrategiaa ja sen avulla voidaan varmistaa, että kiinteistöomaisuus palvelee kunnan tarpeita mahdollisimman hyvin ja taloudellisesti kestävällä tavalla.

Kiinteistöstrategian tavoitteena on: 

 1. Kiinteistökannan hallinnan ja ylläpidon tehostaminen: strategian avulla kunnan kiinteistöjen ylläpitoa ja hallintaa voidaan parantaa ja tehostaa. Tämä voi auttaa säästämään kustannuksia ja parantamaan kiinteistöjen laatua ja käyttöikää.
 2. Tulevaisuuden tarpeiden ennakointi: strategian avulla kunnan kiinteistöjen tulevaisuuden tarpeita voidaan arvioida ja ennakoida. Tämä voi auttaa varmistamaan, että kiinteistöjä käytetään mahdollisimman tehokkaasti ja että ne vastaavat tulevaisuuden tarpeisiin.
 3. Kestävän kehityksen huomioiminen: strategian avulla kunnan kiinteistökantaa voidaan kehittää kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Tämä voi auttaa vähentämään kiinteistöjen ympäristövaikutuksia ja parantamaan niiden energiatehokkuutta.
 4. Kiinteistöjen käytön optimointi:strategian avulla kunnan kiinteistöjä voidaan käyttää mahdollisimman tehokkaasti ja optimoida niiden käyttöä. Tämä voi auttaa säästämään kustannuksia ja parantamaan kiinteistöjen käyttöastetta.

 

Kiinteistöstrategiassa huomioidaan ainakin seuraavat asiat:

 1. Kiinteistökannan nykytila: strategian laadinnassa tulisi selvittää kunnan kiinteistökannan nykytila, jotta voidaan arvioida, mitä toimenpiteitä tarvitaan sen kehittämiseksi.
 2. Kiinteistöjen käyttötarpeet ja käyttöaste: strategiassa tulisi huomioida kunnan kiinteistöjen käyttötarpeet ja käyttöaste, jotta voidaan arvioida, miten niitä voidaan käyttää mahdollisimman tehokkaasti.
 3. Toimintaympäristön muutokset: strategiassa tulisi huomioida toimintaympäristö ja sen mahdolliset muutokset, mm. väestöennusteet.
 4. Kustannukset ja rahoitus: strategiassa tulisi huomioida kunnan kiinteistöjen ylläpidon ja kehittämisen kustannukset sekä mahdollisuudet rahoittaa ne.
 5. Kestävä kehitys: strategiassa tulisi huomioida kunnan kiinteistöjen kestävän kehityksen tavoitteet ja miten niitä voidaan edistää kiinteistöjen hallinnassa ja ylläpidossa
 6. Yhteistyö ja vuorovaikutus: strategiassa tulisi huomioida kiinteistöjen hallinnassa ja ylläpidossa tarvittava yhteistyö ja vuorovaikutus eri sidosryhmien kanssa, kuten kiinteistöjen käyttäjien, asukkaiden ja muiden viranomaisten kanssa. Näin varmistetaan, että kiinteistöstrategia on toteutettavissa ja että kaikki asianosaiset voivat osallistua sen kehittämiseen ja toteuttamiseen.

Ehdotus

Esittelijä

 • Roope Kyrkkö, tekninen palvelupäällikkö, roope.kyrkko@vesilahti.fi

Tekninen lautakunta päättää, että:

 1. Se käynnistää strategiatyön yllä kirjattujen tavotteiden mukaisesti.
 2. Strategiatyössä hyödynnetään eri toimialojen edustajia sekä päättäjiä. Tekninen lautakunta järjestää työpajan touko-kesäkuussa, johon kutsutaan sivistyslautakunta, elinvoimatoimikunta sekä toimialojen edustajat.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.