Tekninen lautakunta, kokous 10.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 21 Teknisten palveluiden taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen 2020

VESDno-2021-58

Valmistelija

  • Harri Vierikka, kunnaninsinööri, harri.vierikka@vesilahti.fi

Perustelut

Osana kunnan tilinpäätöstä esitetään valtuuston asettamien taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen koskien vuotta 2020. Lautakuntien tulee käsitellä omien tehtäväalueidensa tavoitteiden toteutuminen. Teknisten palveluiden alaiset tehtäväalueet ovat tekninen hallinto, kiinteistötoimi, liikenneväylät ja yleiset alueet, palo- ja pelastustoimi ja vesihuoltolaitos.

Teknisten palveluiden talous toteutui budjetoitua paremmin kilpailutusten ja kunnanhallituksen 20.4.2020 § 82 päättämän hankintakiellon vuoksi. Kiinteistöpuolella työpalveluiden tekniikan muutos näkyi tuottojen ja kulujen laskuna. 

Vuonna 2020 investointimenojen toteuma oli 1 378 210 euroa. Vuoden 2020 suurimpia investointeja olivat maanhankinta, kunnan osuus siirtoviemäristä sekä Ämmänhaudanmäen ja Veikkolanrinteen kunnallistekniikka ja tiet. Investointimenot kasvoivat edelliseen vuoteen nähden 535 000 euroa.

Investointimenojen toteuma oli 77 prosenttia ja tulojen 83 prosenttia muutettuun talousarvioon nähden.

Ehdotus

Esittelijä

  • Harri Vierikka, kunnaninsinööri, harri.vierikka@vesilahti.fi

Tekninen lautakunta hyväksyy toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen, vesihuoltoksen eriytetyn tilinpäätöksen ja investointien toteuman, sekä antaa ne tiedoksi kunnanhallitukselle tilinpäätökseen liittämistä varten. Lisäksi tekninen lautakunta antaa talousjohtajalle oikeudet tehdä tarvittaessa teknisiä korjauksia.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta.

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136§)
  • virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50§ 2 mom)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22§)