Tekninen lautakunta, kokous 10.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 70 Lausunto Kauppilan ranta-asemakaavan ehdotuksesta (Tekla)

VESDno-2020-277

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Kauppilan ranta-asemakaavan luonnos oli nähtävillä valmisteluvaiheen kuulemista varten 22.4.-23.5.2021 välisen ajan. Ranta-asemakaavaa esiteltiin yleisötilaisuudessa Teamsin välityksellä 27.4.2021. Tilaisuuteen osallistui noin 8 henkilöä, joista pääosa oli lähialueen maanomistajia, asukkaita tai loma-asukkaita. Kaavaluonnoksesta saatiin nähtävilläolon aikana neljä lausuntoa ja viisi mielipidettä. Alustavasta kaavaehdotuksesta järjestettiin viranomaistyöneuvottelu 18.8.2021 Pirkanmaan ELY-keskuksen kanssa. Neuvottelun ja muun saadun palautteen perusteella kaava-aluetta päätettiin supistaa merkittävästi koskemaan vain kahta rantaosayleiskaavassa osoitettua uutta rantarakennuspaikkaa. Kaavaehdotus koskee vain noin kolmasosaa Keihosten kylän kiinteistöstä 922-401-2-44. 

Arkeologinen selvitys valmistui kaavaehdotuksen laadinnan aikana, tarkkuusinventointi tehtiin koko kiinteistön alueelle. Siinä ei löydetty kiinteistä muinaisjäännöksiä kaava-alueelta. Aiemmin laaditun luontoselvityksen perusteella suunnittelualueella ei ole erityisiä luontoarvoja. Selvityksessä alueelta rajattiin kuitenkin yksi arvokkaaksi elinympäristöksi luokiteltava kohde, jyrkänteen alta. Kyseiselle kohdalle ei esitetä rakentamista, vaan alue jää maa- ja metsätalousalueeksi.

Kaavaehdotus sisältää vain kaksi rantarakennuspaikkaa. Kaava-alue käsittää ehdotusvaiheessa vain rantarakennuspaikat ja luonnosvaiheen mukaisesti kiinteistön koko rantaviiva on mukana ranta-asemakaavassa. Lisäksi rakennusoikeuksia on pienennetty merkittävästi.

Asemakaava-alueen pinta-ala on noin 7,1 hehtaaria. Kaavassa osoitetaan yksi loma-asuntojen korttelialue (RA-1) ja kaksi rakennuspaikkaa. Rakennusoikeutta koko kaava-alueelle on osoitettu yhteensä 400 m2 (aluetehokkuus 0,6 % eli alle 1 %), josta 150 k-m2 rakennuspaikalle 1 ja 250 k-m2 rakennuspaikalle 2. Rakennuspaikan 2 päärakennus on sijoitettu kauemmaksi rantaviivasta, koska rakennusoikeus on suurempi kuin mitä rakennusjärjestys sallii. Rakennusoikeudet on osoitettu kerrosalaneliömetreinä rakennusalakohtaisesti. Korttelialueen rakentamisen tehokkuus on 0.01 (1,3 %). Suurin sallittu kerrosluku on päärakennusten osalta kaksi (II), tontilla 1 olevan rantasaunan osalta yksi (I), tontilla 2 olevan rantasaunan osalta yksi ja puoli kellarikerrosta (½k I). Lisäksi rantarakennuspaikoille saa rakentaa venevajat, niille erikseen osoitetuille rakennusaloille (vv). 

Ranta-asemakaava-alueesta noin 56 % osoitetaan maa- ja metsätalousalueeksi. Ehdotusvaiheessa M-alueella ollut rantasaunan rakennusoikeus on poistettu, koska kyläläisten käytössä olleelle rantasaunalle ei ole löydetty rakennuslupaa. 

Loma-asumisen korttelialueeksi (RA-1) osoitetaan yhteensä noin 44 % kokonaispinta-alasta. Toinen rakennuspaikoista on 5135 m2 ja isompi 2,6 hehtaaria. Rakennuspaikkakohtainen tehokkuusluku on pienemmällä rakennuspaikalla 2,9 % ja isommalla rakennuspaikalla 1 %. Kaava-alueen todellisen rantaviivan pituus on noin 328 metriä ja muunnetun rantaviivan pituus on noin 320 metriä. Rakennuspaikan 1 rantaviivan pituus on 60 m ja rakennuspaikan 2 rantaviivan pituus on noin 100 m. Vapaata rantaa jää 167 m (51 % rantaviivan kokonaispituudesta).  Kaavan mitoitustiedot on esitetty kaavaselostuksessa.
Rantapuuston säilyttäminen auttaa rantaan sijoittuvien rakennusten sopeuttamisessa ympäristöön. Kaavassa on annettu yleismääräyksiä koskien rantapuuston säilyttämistä, rantaviivan ruoppausta, piha-alueita, rakennettavuutta ja rakentamistapaa. Ylemmille korkeusasemille sijoittuva rakentaminen sijoittuu avoimeen rantamaisemaan, mikä asettaa erityisiä vaatimuksia tulevan rakentamisen laadulle, varsinkin materiaalivalintojen, ulkovärityksen ja rakennusten massoittelun osalta. 

Kaavaa koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma on päivitetty vastaamaan muuttunutta tilannetta. Kaavaselostusta on täydennetty monin paikoin ja muutettu vastaamaan kaavaehdotuksen mukaista aluerajausta. Kaavaselostuksessa on esitetty ranta-asemakaavan suhde MRL 39 §:n mukaisiin yleiskaavan sisältövaatimuksiin, koska ranta-asemakaavan poikkeaa korttelialueen rajauksen osalta rantaosayleiskaavasta. Lisäksi on tutkittu rantaosayleiskaavan toteutumattomat loma-asuntojen rakennuspaikat lähiympäristössä Narvan ja Kirkonkylän väliltä. Tarkastellut paikat ovat yli 17 ha kokoisia tiloja. Tarkastelluilla tiloilla on vielä toteuttamattomia rantaosayleiskaavan mukaisia rakennuspaikkoja 10 kpl tämän ranta-asemakaava-alueen ulkopuolella. Näistä maisemallisesti samanlaisissa olosuhteissa on ainoastaan yksi rakennuspaikka Alhonselän etelärannalla. Rantaosayleiskaavasta vähäisesti poikkeava rakennuspaikan rajaus ei aiheuta haitallisia vaikutuksia ympäristöön, eikä vaikeuta rantaosayleiskaavan toteuttamista tai vaaranna maanomistajien tasapuolista kohtelua.
Ranta-asemakaavalla muodostuu Keihosten kylän loma-asuntojen korttelialuetta ja maa- ja metsätalousaluetta.

Kaavan laatija A-Insinöörit Civil Oy on toimittanut 22.9.2021 päivätyn Kauppilan ranta-asemakaavan ehdotuksen kunnanhallituksen käsiteltäväksi.

Ehdotus

Esittelijä

Tuomas Hirvonen, kunnanjohtaja, tuomas.hirvonen@vesilahti.fi

Kunnanhallitus päättää, että 

  1. se hyväksyy päivitetyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman, merkitsee tiedoksi saadun luonnosvaiheen lausunnot ja mielipiteet sekä hyväksyy palauteraportin, jossa on esitetty niihin laaditut vastineet sekä toimenpiteet. 
  2. se päättää asettaa yleisesti nähtäville Keihosten kylän Kauppilan ranta-asemakaavaehdotuksen 22.9.2021 päivätyn aineiston 30 päivän ajaksi varaten näin osallisille tilaisuuden muistutusten ja lausuntojen esittämiseen (MRL65§, MRA 27§).

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

  • Harri Vierikka, tekninen johtaja, harri.vierikka@vesilahti.fi

Perustelut

Kunnanhallitus on kokouksessaan 18.10.2021 § 197 asettaa yleisesti nähtäville Keihosten kylän Kauppilan ranta-asemakaavaehdotuksen 22.9.2021 päivätyn aineiston 30 päivän ajaksi varaten näin osallisille tilaisuuden muistutusten ja lausuntojen esittämiseen (MRL65§, MRA 27§).

Kaavaehdotus sisältää vain kaksi rantarakennuspaikkaa. Kaava-alue käsittää ehdotusvaiheessa vain rantarakennuspaikat ja luonnosvaiheen mukaisesti kiinteistön koko rantaviiva on mukana ranta-asemakaavassa. Lisäksi rakennusoikeuksia on pienennetty merkittävästi.

Ehdotus

Esittelijä

  • Harri Vierikka, tekninen johtaja, harri.vierikka@vesilahti.fi

Tekninen lautakunta päättää, että sillä ei ole lausuttavaa Kauppilan ranta-asemakaavaehdotukseen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Kaavoitus

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta.

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136§)
  • virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50§ 2 mom)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22§)