Tekninen lautakunta, kokous 10.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 68 Läntisen Suomen vesihuoltostrategia 2050 ja toimenpideohjelma vuoteen 2030 saakka

VESDno-2021-383

Valmistelija

 • Harri Vierikka, tekninen johtaja, harri.vierikka@vesilahti.fi

Perustelut

Pirkanmaan ELY-keskus pyytää lausuntoa koskien uutta Läntisen Suomen vesihuoltostrategiaa sekä vuoteen 2030 saakka laadittua toimenpideohjelmaa. Läntisen Suomen ELY-keskukset ovat yhdessä alueen vesihuoltotoimijoiden ja muiden sidosryhmien kanssa laatineet laajan koko vesihuoltokenttää koskevan vesihuoltostrategian. Strategian tavoitevuotena on vuosi 2050. Strategiassa laadittiin visio ja tavoitetilat, joihin vesihuollon kehittämisessä pyritään viimeistään vuoteen 2050 mennessä.

Keväällä 2021 pidettyjen sidosryhmätilaisuuksien pohjalta valittiin kuusi painopistealuetta, joiden pohjalta aloitettiin työstämään strategian tavoitteeseen tähtääviä toimenpiteitä. painopistealueet ovat 

 1. Resurssit
 2. Vesihuolto-omaisuus
 3. Toimintavarmuus
 4. Osaaminen
 5. Terveys ja ympäristönsuojelu
 6. Energiaviisaus ja resurssitehokkuus

Nyt laaditussa strategian ensimmäisessä toimenpideohjelmassa on keskitytty seuraavan noin kymmenen vuoden sisällä toteutettavaksi suunniteltuihin toimenpiteisiin. Jokaiselle toimenpiteelle on nimetty päävastuutahot, kohderyhmä sekä tavoiteaikataulu. Toimenpideohjelmassa toimenpiteet jaoteltiin kahdeksan erilaisen keinovalikoiman alle. Toimenpiteitä esiteltiin syksyn sidosryhmätilaisuudessa ja ohjelmaa muokattiin saadun palautteen perusteella.

Ely- keskuksen toiveena on, että lausuntoa antaessa pohditaan ja arvioidaan toimenpiteitä erityisesti oman toiminnan kannalta. Ely-keskus toivoo myös, että lausunnoissa kiinnitetään huomiota toimenpideohjelmassa esitettyihin toimenpiteiden päävastuutahoihin sekä tavoiteajankohtiin.

Ehdotus

Esittelijä

 • Harri Vierikka, tekninen johtaja, harri.vierikka@vesilahti.fi

Tekninen lautakunta päättää, että sillä ei ole lausuttavaa Läntisen Suomen vesihuoltostrategiaan, sekä toimenpideohjelmaan.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kokouskäsittely

Kati Ajoksenmäki saapui pykälän käsittelyn aikana.

Tiedoksi

Pirkanmaan ELY-keskus (kirjaamo.pirkanmaa@ely-keskus.fi)

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta.

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee

 • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136§)
 • virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50§ 2 mom)
 • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22§)