Tarkastuslautakunta, kokous 31.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 20 Tilinpäätös 1.1.-31.12.2020

VESDno-2021-58

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Merja Vihtiälä, talousjohtaja, merja.vihtiala@vesilahti.fi

Perustelut

Kunnanhallituksen on kuntalain 113 § mukaan laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi. Tilintarkastajien on tarkastettava tilin-päätös toukokuun loppuun mennessä. Kunnanhallituksen on saatettava tilinpäätös tilintarkastuksen jälkeen valtuuston käsiteltäväksi. Valtuuston on käsiteltävä tilinpäätös kesäkuun loppuun mennessä.

Kunnan tilinpäätöksen laatimisessa noudatetaan kuntalain sekä soveltuvin osin kirjanpitolain ja -asetuksen säännöksiä. Kunnan tilinpäätöksen sisältö määritellään kuntalaissa. Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kunnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahoituksesta sekä toiminnasta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja.

Vesilahden kunnanvaltuusto vahvisti 2.12.2019 §46 talousarvion vuodelle 2020. Talousarvion mukainen tilikauden tulos oli -862 000 euroa ja poistoeron vähennyksen jälkeinen tilikauden alijäämä -823 000 euroa. Kunnanvaltuusto hyväksyi samassa kokouksessa §47 Vesilahden kuntastrategian 2030.

Joulukuussa 2019 hyväksytyn talousarvion tehtäväalueiden tavoitteet oli johdettu aiemmasta kuntastrategiasta. Uuden strategian tultua voimaan tehtäväalueiden tavoitteet päivitettiin vastaamaan uutta kuntastrategiaa. Kunnanvaltuusto hyväksyi uuden strategian mukaiset tehtäväalueiden tavoitelomakkeet 6.4.2020 §7-§10 ja lomakkeet liitettiin osaksi kunnan vuoden 2020 talousarviokirjaa.

Kunnanvaltuusto hyväksyi vuonna 2020 käyttötalouden määrärahamuutoksia kolmessa kokouksessa. Talousarviomuutosten jälkeiseksi tilikauden tulokseksi muodostui 100 000 euroa ja poistoeron vähennyksen jälkeiseksi ylijäämäksi 139 000 euroa.

Kunnan tilikauden tulokseksi muodostui 1,6 miljoonaa euroa. Talousarviota parempaan toteumaan johtivat seuraavat tekijät: 

 • Ulkoiset tuotot ylittivät 164 000 euroa talousarvion. Ylitys on suurinta myyntituotoissa, joissa kotikuntakorvaustulot ylittivät talousarvion ja toisaalta myös vesi- ja jätevesimaksut toteutuivat yli budjetin. Vesi- ja viemärilaitoksella liittymismaksut muuttuivat kesken vuotta tuloutettaviksi  ja tätä ei ollut huomioitu budjettiin. Budjetti alittui maksutuotoissa, kun varhaiskasvatuksen ja ip-toiminnan maksuja jäi tulematta koronan vuoksi. 
 • Ulkoiset toimintakulut alittuivat 867 000 euroa muutettuun talousarvioon nähden. Alitus syntyi seuraavissa kuluissa: henkilöstökulut 297 000 euroa, palvelujen ostot 507 000 euroa ja aineet, tarvikkeet ja tavarat 138 000 euroa. Avustuksia annettiin 5 000 euroa yli budjetin ja muut toimintakulut ylittyivät 70 000 euroa. 
 • Joulukuussa tehtiin verotuloihin niitä alentava talousarviomuutos, mutta verotulot tuloutuivat lopulta 156 000 euroa yli muutetun talousarvion. 
 • Rahoituskulut eivät toteutuneet budjetoidulla tasolla ja lisäksi Pirkanmaan Jätehuolto Oy:ltä saatiin osinkotuotto, jota ei ollut budjetissa. 
 • Poistoista jäi toteutumatta 110 000 euroa. Poistojen toteumaan vaikuttaa sekä se, että vuonna 2019 ei valmistunut investointeja budjetin mukaisella tasolla ja toisaalta myös vuoden 2020 investointeihin tehtiin niitä alentavia talousarviomuutoksia.  

Kunnanvaltuuston 2.12.2019 §46 mukainen investointituottojen määrä oli 400 000 euroa ja investointikulujen määrä 2 294 749 euroa. Investointien netto oli 1 894 749 euroa. Investointeihin tehtiin vuoden aikana kolme talousarviomuutosta. Muutosten seurauksena muutetun talousarvion tuottojen määrä oli 130 000 euroa ja kulujen määrä 1 785 749 euroa. Vuonna 2020 investointimenojen toteuma oli 1 378 210 euroa. Vuoden 2020 suurimpia investointeja olivat maanhankinta, kunnan osuus siirtoviemäristä sekä Ämmänhaudanmäen ja Veikkolanrinteen kunnallistekniikka ja tiet. Investointimenot kasvoivat edelliseen vuoteen nähden 535 000 euroa. Investointimenojen toteuma oli 77 prosenttia ja tulojen 83 prosenttia muutettuun talousarvioon nähden.

Kunnanvaltuuston hyväksymä talousarvio sisälsi kunnan käytössä olleen 10 miljoonan euron suuruisen lyhytaikaisen kuntatodistuslainan muuttamisen pitkäaikaiseksi lainaksi ja lisäksi 2 miljoonan euron suuruisen lisälainanoton. Vuoden aikana verotulo- ja valtionosuusarviot vaihtelivat poikkeuksellisen paljon, mikä vaikeutti talouden ja rahoitustarpeen arviointia. Kunnanvaltuusto vahvisti 14.12.2020 §61 lyhytaikaisten lainojen määrän vähennykseksi 9,5 miljoonaa euroa ja pitkäaikaisten lainojen lisäyksen määräksi 7,5 miljoonaa euroa. Käytännössä siis pitkäaikaisen lainan tarve osoittautui vuoden aikana talousarvion 2020 laadintahetkeen nähden 4,5 miljoonaa alemmaksi. 

Ehdotus

Esittelijä

Tuomas Hirvonen, kunnanjohtaja, tuomas.hirvonen@vesilahti.fi

Kunnanhallitus päättää

 1. esittää valtuustolle tilikauden tuloksen, 

  1 565 322,29, käsittelyksi seuraavaa:

  • tuloutetaan tehtyjä poistoeroja 39 122,20 euroa

  • tilikauden ylijäämä 1 604 444,49 euroa siirretään tilikauden yli-/alijäämätilille.

 2. että talousjohtajalle ja hallintojohtajalle myönnetään valtuus tehdä tilinpäätökseen tilintarkastusvaiheessa esille tulevia teknisiä korjauksia
 3. allekirjoittaa tilinpäätöksen vuodelta 2020, jättää sen tilintarkastajalle tarkastettavaksi ja saattaa sen tarkastuslautakunnan käsittelyn jälkeen valtuuston käsiteltäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kokouskäsittely

Kunnanhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden Mika Seppäselle, Timo Haapaniemelle, Harri Vierikalle sekä Paula Paavilaiselle. He olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana.

Perustelut

Kuntalain 125 §:n mukaan tilintarkastajan on annettava valtuustolle kultakin tilikaudelta kertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Kertomuksessa on myös esitettävä, onko tilinpäätös hyväksyttävä ja voidaanko toimielimen jäsenelle ja asianomaisen toimielimen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle myöntää vastuuvapaus.

Tilintarkastaja esittää tilintarkastuskertomuksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2020.

Ehdotus

Tarkastuslautakunta

 • merkitsee tilintarkastuskertomuksen tiedoksi ja saattaa sen edelleen valtuustolle tiedoksi,
 • esittää valtuustolle, että tilinpäätös tilikaudelta 1.1.-31.12.2020 hyväksytään ja tilivelvollisille toimielinten jäsenille ja viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.