Tarkastuslautakunta, kokous 24.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 26 Tilinpäätös 2021

VESDno-2022-4

Perustelut

Kuntalain 125 §:n mukaan tilintarkastajan on annettava valtuustolle kultakin tilikaudelta kertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Kertomuksessa on myös esitettävä, onko tilinpäätös hyväksyttävä ja voidaanko toimielimen jäsenelle ja asianomaisen toimielimen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle myöntää vastuuvapaus.

Tilintarkastaja esittää tilintarkastuskertomuksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2021.

Ehdotus

Tarkastuslautakunta

  • merkitsee tilintarkastuskertomuksen tiedoksi ja saattaa sen edelleen valtuustolle tiedoksi,
  • esittää valtuustolle, että tilinpäätös tilikaudelta 1.1.-31.12.2021 hyväksytään ja tilivelvollisille toimielinten jäsenille ja viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta.

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136§)
  • virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50§ 2 mom)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22§)