Tarkastuslautakunta, kokous 18.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 34 Tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelma tilikausille 2021-2024

VESDno-2021-380

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Kuntalain §:n 121 mukaisesti tarkastuslautakunta laatii työnsä perustaksi arviointisuunnitelman tilikausille 2021 - 2024. Arviointisuunnitelmaa voidaan valtuustokauden aikana päivittää, jos kunnan tilanne sitä vaatii.

Ehdotus

Arviointisuunnitelman lisäksi tarkastuslautakunta laatii tilikaudelle 2021 sisäisen työohjelman.

Päätös

Tarkastuslautakunta aloitti arvioinnin työohjelman laatimisen. Asian käsittelyä jatketaan seuraavassa kokouksessa.

Perustelut

Jatkoa edellisen kokouksen pykälään.

Ehdotus

Tarkastuslautakunta jatkaa arviointisuunnitelman laatimista.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta.

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136§)
  • virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50§ 2 mom)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22§)