Tarkastuslautakunta, kokous 17.4.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 16 Henkilöstöraportti 2022

VESDno-2023-111

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Susanna Hokkanen, hallintojohtaja, susanna.hokkanen@vesilahti.fi

Perustelut

Vesilahden kunnassa on laadittu henkilöstöraportti vuodesta 2008 lähtien. Henkilöstöraportti antaa tietoja henkilöstön määrästä ja rakenteesta, henkilöstökustannuksista, henkilöstön ikääntymisestä, poissaoloista ja työhyvinvoinnista.

Tietolähteinä on kunnan oman henkilöstönohjausjärjestelmän lisäksi Kunnallisen työmarkkinalaitoksen, Tilastokeskuksen ja Kuntien eläkevakuutuksen tilastoja ja tiedotteita, osin myös muita tietolähteitä. Kertomuksessa tiedot esitetään koko kunnan tasolla, osastoittain tai ammattiryhmittäin ja keskeiset tunnusluvut esitetään mahdollisuuksien mukaan erikseen miehistä ja naisista tasa-arvolainsäädännön mukaisesti.

Henkilöstöraportti laaditaan, jotta raportin tietoja käytettäisiin hyödyksi suunniteltaessa tai arvioitaessa henkilöstöön liittyviä toimenpiteitä. Erityisesti raportista tulisi olla perustietoa henkilöstövoimavarojen suunnittelun pohjaksi sekä henkilöstövoimavarojen ennakointiin.

Henkilöstöraportti 2022 on käsitelty kunnan Tyhy-ryhmässä henkilöstön edustajien kanssa.

Ehdotus

Esittelijä

Tuomas Hirvonen, kunnanjohtaja, tuomas.hirvonen@vesilahti.fi

Kunnanhallitus päättää merkitä henkilöstöraportin 2022 tietoonsa saaduksi sekä saattaa henkilöstöraportin tarkastuslautakunnalle ja kunnanvaltuustolle tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

  • Susanna Hokkanen, hallintojohtaja, susanna.hokkanen@vesilahti.fi

Perustelut

Hallintojohtaja Susanna Hokkanen on kutsuttu antamaan selvitys kunnan henkilöstöasioista, taloushallinnon palveluiden järjestämisestä ja muista ajankohtaisista asioista.

Ehdotus

Saatu selvitys merkitään tiedoksi.

Päätös

 Merkittiin tiedoksi.

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta.

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136§)
  • virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50§ 2 mom)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22§)