Sivistyslautakunta, kokous 9.5.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 31 Sivistyslautakunnan myöntämät avustukset 2023

VESDno-2023-65

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Olli Alamäki, vapaa-aikakoordinaattori, olli.alamaki@vesilahti.fi

Perustelut

Sivistyslautakunta on hyväksynyt kokouksessaan 8.12.2020 / § 96 liikunta-, nuoriso- ja kulttuuritoimen toiminta- ja kohdeavustusten jakoperusteet ja ohjeet. 

Sivistyslautakunnan myöntämät toiminta- ja kohdeavustukset jaetaan kerran vuodessa. Vuonna 2023 avustukset ovat olleet haettavissa 1. – 28.2.2023. Avustuksista on informoitu kunnan nettisivuilla, paikallislehdessä, joulukuussa 2022 järjestetyssä osallisuusfoorumissa sekä avustusinfovideolla. Lisäksi avustuksista on lähetetty tiedotteet ja ohjeet sähköpostilla jokaiselle kunnan sähköpostilistoilla olevalle avustushakukelpoiselle toimijalle. Vuoden 2023 avustusten hakuaika päättyi 28.2.2023.

Toiminta-avustushakemuksia tuli yhteensä kahdeksantoista (18) kappaletta, joista neljä (4) kappaletta nuorisotoimintaan, kuusi (6) kappaletta liikuntatoimintaan ja kahdeksan (8) kappaletta kulttuuritoimintaan. Kulttuurin kohdeavustushakemuksia tuli yhteensä viisi (5) kappaletta. Kaikki hakijat olivat hakukelpoisia ja hakemukset sisälsivät kaikki vaaditut selvitykset sekä liitteet. Avustushakemukset ja avustusten jakoperusteet ovat oheismateriaalina.

Sivistyslautakunnan myöntämiin toiminta- ja kohdeavustuksiin on talousarviossa vuonna 2023 varattu yhteensä 27 000 euroa, joista nuorisotoiminnan avustuksiin 3 000 euroa, liikuntatoiminnan avustuksiin 12 000 euroa ja kulttuurin toiminta- ja kohdeavustuksiin 12 000 euroa. Avustuksia haettiin yhteensä 37 000 euroa, joista nuorisotoimintaan 7 800 euroa, liikuntatoimintaan 13 200 euroa ja kulttuurin toiminta- ja kohdeavustuksiin 16 000 euroa. 

Avustuksia hakeneet tahot, vuonna 2022 myönnetyt avustukset, vuonna 2023 haetut avustussummat sekä esitykset vuonna 2023 jaettavista avustuksista on listattu alla oleviin taulukoihin.

Nuorison toiminta-avustukset:

Toiminta-avustuksen hakija Avustus 2022 Anomus 2023 Esitys 2023
Mannerheimin lastensuojeluliitto, Vesilahden paikallisyhdistys 500 € 800 € 800 €
Rämsöön Kyläkerho ry 600 € 1000 € 1000 €
Vesilahden-Tottijärven 4H ry 500 € 5000 € 800 €
Vesilahden Visa ry ei hakenut 1000 € 0 €
Yhteensä   7 800 € 2 600€

 

Liikunnan toiminta-avustukset:

Toiminta-avustuksen hakija Avustus 2022 Anomus 2023 Esitys 2023
Mannerheimin lastensuojeluliitto, Vesilahden paikallisyhdistys 800 € 800 €

800 €

Onkemäen kyläkerho ry 600 € 500 € 500 €
Rämsöön Urheilijat ry 350 € 600 € 400 €
Vesilahden Luonto ja Latu ry 1 000 € 1000 € 1000 €
Vesilahden Tennis ry 800 € 800 € 800 €
Vesilahden Visa ry 7 550 € 9 500 € 8 900 €
Yhteensä   13 200 € 12 400 €

 

Kulttuurin toiminta- ja kohdeavustukset:

Toiminta-avustuksen hakija Avustus 2022 Anomus 2023 Esitys 2023
Lempäälän-Vesilahden Matkailuoppaat ry ei hakenut 300 € 300 €
Mannerheimin lastensuojeluliitto, Vesilahden paikallisyhdistys 1 500 € 1 500 € 1 500 €
Onkemäen koulun ystävät ry ei hakenut 1 200 € 1 000 €
Rämsöön Kyläkerho ry 1 500 € 1 500 € 1 500 €
Vanhan tanssimusiikin perinneyhdistys ry 500 € 500 € 500 €
Vesilahden Museoyhdistys ry 1 000 € 1 000 € 1 000 €
Vesilahden seudun sukututkimusseura ry 1 200 € 1 200 € 1 200 €
Vesilahden Taideyhdistys ry 600 € 600 € 600 €
Yhteensä   7 800 € 7 600 €

 

Kohdeavustuksen hakija Avustus 2022 Anomus 2023 Esitys 2023
MLL ei hakenut 500 € 500 €
Narvan soittokunta ("tähti" nuorisoseura) 900 € 1 200 € 1 000 €
Vapaussodan ja itsenäisyyden Lempäälän seudun perinneyhdistys ry  ei hakenut 300 € 300 €
Vesilahden Nuorisoseura ry ei hakenut 5 000€ 1 600 €
Wesilahti seura ry 900 € 1 200 € 1 000 €
Yhteensä   8 200 € 4 400 €

 

Vesilahden Visan nuorison toiminta-avustushakemuksella haetaan avustusta liikuntatoimintaan, eikä avustusta voida näin ollen ehdottaa myönnettäväksi nuorison toiminta-avustuksena. Nuorison avustusmäärärahasta jakamatta jäävä 400 € ehdotetaan kuitenkin jaettavaksi liikunnan toiminta-avustusten joukossa Vesilahden Visalle. 

Ehdotus

Esittelijä

Marko Lahtinen, sivistysjohtaja, marko.lahtinen@vesilahti.fi

Sivistyslautakunta päättää myöntää vuoden 2023 toiminta- ja kohdeavustukset taulukoissa esitetyn mukaisesti. 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esteellisyys

Anneli Kesola, osallisuusjäävi. Liisa Luukkaala, osallisuusjäävi.

Valmistelija

  • Olli Alamäki, vapaa-aikakoordinaattori, olli.alamaki@vesilahti.fi

Perustelut

Sivistyslautakunta käsitteli vuonna 2023 jaettavia liikunta-, nuoriso- ja kulttuuripalveluiden toiminta- ja kohdeavustuksia kokouksessaan 11.4.2023 § 23. 

Päätöksestä tiedottamisen jälkeen on käynyt ilmi että Tarpian Suunta ry:n ja Vesilahden Valkohännät ry:n hakemukset eivät ole Suomi.fi -palvelussa olleen häiriön vuoksi saapuneet lainkaan kunnan järjestelmään käsiteltäväksi. 

Molemmat hakijat täyttävät kaikki avustuksen myöntamisen kriteerit mm. järjestämällä Vesilahdessa laadukasta ja laajan kohderyhmän tavoittavaa hyvinvointia ja terveytta edistävää ja liikunnallista toimintaa, josta huomattava osuus kohdistuu lapsiin ja nuoriin. Koska molemmat hakijat ovat lähettäneet hakemukset ohjeiden mukaisesti, ajallaan ja sisältäen kaikki pyydetyt liitteet sekä asiakirjat, on kohtuullista että hakemukset käsitellään jälkikäteen, sillä syynä hakemusten puuttumiselle oli kaikista osapuolista riippumaton järjestelmävika. 

Ylimääräiset avustuskulut kyetään kattamaan sekä liikunta- että nuorispalveluiden käyttötaloudesta esimerkiksi säästämällä vastaavat summat kalusto- ja materiaalihankinnoista ilman, että ne vaikuttaisivat liikunta- ja nuorisopalveluiden käyttätalouden kokonaisuuteen. 

Vuonna 2022 myönnetyt avustukset, vuonna 2023 haetut avustussummat sekä esitykset vuonna 2023 jaettavista avustuksista on listattu alla olevaan taulukkoon.

Toiminta-avustuksen hakija Avustus 2022 Anomus 2023 Esitys 2023
Tarpian Suunta ry 900 € 2000 € 900 €
Vesilahden Valkohännät ry 1200 € 1350 € 1300 €
Yhteensä   3350 € 2200 €

Ehdotus

Esittelijä

  • Marko Lahtinen, sivistysjohtaja, marko.lahtinen@vesilahti.fi

Sivistyslautakunta päättää myöntää Tarpian Suunta ry:lle liikuntapalveluiden toiminta-avustusta ja Vesilahden Valkohännät ry:lle nuorisopalveluiden toiminta-avustusta taulukon mukaisesti.  

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Hakijat

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen

Oikaisuvaatimusaika ja päätöksen tiedoksisaanti

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. 

Omalla vastuulla oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä niin, että se ehtii perille viimeistään oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Viraston aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-15.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: 

Vesilahden sivistyslautakunta 
Posti- ja käyntiosoite: Lindinkuja 1, 37470 Vesilahti
Sähköpostiosoite: vesilahdenkunta(at)vesilahti.fi    

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Myös sähköposti on ilmoitettava, jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköpostitse.