Sivistyslautakunta, kokous 14.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 58 LISÄPYKÄLÄ: Sivistyslautakunnan osavuosiraportointi 1-6/2021 (lisäpykälä)

VESDno-2021-157

Valmistelija

  • Merja Vihtiälä, talousjohtaja, merja.vihtiala@vesilahti.fi
  • Marko Lahtinen, sivistysjohtaja, marko.lahtinen@vesilahti.fi

Perustelut

Vesilahden kunnan hallintosäännön 7. luvun 2 §:n mukaan toimielimet seuraavat talousarvion toteutumista säännöllisesti.

Vesilahden kunnanhallituksen 7.12.2021 §262 hyväksymien vuoden 2020 talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan aikaväliltä tammi-kesäkuu raportoidaan toimielimen hyväksymän tulosyksikön käyttösuunnitelman euromääräinen ja toiminnallinen toteutuminen. Seurantaraporteissa on arvioitava toiminnallisten tavoitteiden ja määrärahojen toteutuminen raportointiajankohtaan mennessä sekä esitettävä arvio loppuvuoden osalta tavoitteiden saavuttamisesta, määrärahojen toteutumisesta ja mihin toimenpiteisiin on ryhdytty mahdollisten määrärahaylitysten estämiseksi. Aikavälin toteuman ja muun käytettävissä olevan tiedon perusteella laaditaan ennakkoarvio koko vuoden toteumasta. Seurantaraportit tulee käsitellä relevantein osin myös lautakunnissa.

Varhaiskasvatuksen sekä esi- ja perusopetuksen talouden toteuma on alkuvuoden osalta varsin hyvässä tasapainossa. Esi- ja perusopetuksen osalta on syytä seurata henkilöstökulujen kertymää uuden lukuvuoden alkaessa. Varhaiskasvatuksessa on lisääntynyt lapsimäärä ja lakimuutokset henkilöstön mitoituksesta pakottaneet lisäämään henkilöstöä. Samaan aikaan asiakasmaksuihin liittyvä lakimuutos on vähentänyt varhaiskasvatuksen toimintatuottoja 26%. Lisäksi lastensuojelun muihin kuntiin sijoitettujen vesilahtelaisten lasten kulut ovat ennakoimattomasti lisääntyneet. Lisääntynyt lapsimäärä hieman kompensoi asikasmaksujen pienentymistä mutta varhaiskasvatuksen vähentyneet tulot ja lisääntyneet menot edellyttävät noin 50 000€ määrärahan lisäystä muutostalousarviossa.

Vapaa-ajan palveluissa ovat sekä tuotot että kulut ennakoituja suurempia. Henkilöstökulut ovat alkuvuoden aikana olleet noin 20 000€ ennakoitua suuremmat ja loppuvuoden aikana on huolehdittava, että toimintakate on tilikauden päättyessä tasapainossa.

Toiminnalliset tavoitteet ja informatiiviset tunnusluvut ovat pääosin tavoitteiden mukaisia. Tunnuslukuja arvioidessa on syytä huomioida koronapandemian tuomat haasteet erityisesti vapaa-ajan palveluiden tuottamisessa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Marko Lahtinen, sivistysjohtaja, marko.lahtinen@vesilahti.fi

Sivistyslautakunta päättää merkitä tietoonsa osavuosiraportoinnin 1-6/2021 ja talousarvion lomakkeiden toteuman 1-6/2021.

Päätös

Sivistyslautakunta päättää merkitä tietoonsa osavuosiraportoinnin 1-6/2021.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta.

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136§)
  • virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50§ 2 mom)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22§)