Sivistyslautakunta, kokous 12.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 63 Sivistyslautakunnan talousarvio 2022

VESDno-2021-317

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Kati Paunonen, hallintojohtaja, kati.paunonen@vesilahti.fi

Perustelut

Talousarvion suunnitteluohje vuodelle 2022 on laadittu seuraavat asiat huomioiden:

 • suunnitteluohje perustuu voimassa oleviin veroprosentteihin ja nykyiseen kuntastrategiaan
 • vero- ja valtionosuustuloarviot perustuvat elokuussa 2021 julkaistuihin tietoihin ja tiedot voivat päivittyä suunnittelun edetessä
 • tiedossa olevaan henkilöstökulujen kasvuun mm. tulevien sopimuskorotusten kautta on varauduttu riittävillä varauksilla
 • koronakustannuksiin ei ole osoitettu vuodelle 2022 erillistä varausta vaan ne käsitellään tarvittaessa erikseen

Talousarvioprosessi käynnistyy kunnassa siten, että toimialat suunnittelevat vuoden 2022 taloutta syyskuun aikana. Talousarvion lautakuntakäsittelyt on aikataulutettu lokakuun alkuun 2021. Kunnanhallitus käsittelee talousarviota 1.11.2021 kokouksessa.  Kunnanvaltuusto päättää talousarviosta 13.12.2021 kokouksessaan.

Vesilahden hallintosäännön mukaan kunnanhallitus hyväksyy talousarvion suunnitteluohjeen. 

Ehdotus

Kunnanhallitus hyväksyy talousarvion suunnitteluohjeen vuodelle 2022.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

 • Marko Lahtinen, sivistysjohtaja, marko.lahtinen@vesilahti.fi

Perustelut

Kunnanhallitus on kokouksessaan 13.9.2021 / §173 hyväksynyt talousarviokehyksen 2022. Kunnanhallituksen antamassa talousarviokehyksessä edellytettiin menokuria ja todettiin, että palveluiden ostoissa, aineissa, tarvikkeissa ja tavaroissa tai avustuksissa ei ole nostovaraa. Talousarviokehyksessä ennakoitiin palkkojen ja henkilöstösivukulujen kehitys sekä varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain muutos, joka alentaa päivähoitomaksujen tuottoja noin 26%. Talousarviokehyksen ohella talousarvioesityksen valmistelu pohjautuu Vesilahden kuntastrategiaan. Kuntastrategiasta on nostettu talousarvioon sivistyslautakuntaa koskettavat toimenpiteet ja mittarit (liite: Sivistyslautakunnan ta-lomakkeet).

Sivistyslautakunnan alaisuuteen kuuluu kaksi valtuustoon nähden sitovaa vastuualuetta, jotka ovat opetus- ja varhaiskasvatuspalvelut sekä vapaa-ajan palvelut.

Vapaa-ajan palveluissa pystytään ulkopuolisen hankerahoituksen turvin lisäämään väliaikaisesti toiminnan volyymia kunnan strategisten tavoitteiden edistämiseksi. Vapaa-ajan kasvanut toimintakate toimintakatteen 3,2% kasvu (n. 25 000€) selittyy varautumisella yleiskorotukseen ja sisäisten palveluiden kustannusten nousulla.

Opetus- ja varhaiskasvatuspalveluiden toimintatuotot laskevat varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain muutosten myötä -0,4%. Lakimuutoksen vaikutusta kompensoi varhaiskasvatuksen lapsimäärän kasvu ja avustusten nousu. Henkilöstökulut nousevat yleiskorotusten sekä varhaiskasvatuksen lapsimäärän kasvun ja henkilöstömitoitukseen liittyvän lainsäädäntömuutoksen vuoksi +4,7%. Myös palveluiden ostot kasvavat +4.8%, joka selittyy lastensuojelun toteuttamien sijoitusten vuoksi muilta kunnilta hankittavien palveluiden ja sisäisten kulujen nousulla. Kokonaisuutena opetuksen ja varhaiskasvatuksen toimintakatteen 4,6% kasvu (n. 400 000€) selittyy varautumisella yleiskorotukseen (n. 150 000€), muutoksilla lainsäädännössä ja varhaiskasvatuksen lapsimäärissä (n. 150 000€) sekä lakisääteisten ja sisäisten palveluiden kustannusten nousulla (n. 100 000€).

Talousarvion luvut ovat nähtävissä liitteessä Vesilahti_sivistyspalvelut_talousarvio 2022. Vuonna 2021 talousarviorakenteen muutoksen ja tiliöinnin pulmien (kulut ovat osin kirjautuneet eri kustannuspaikoille kuin ne ovat budjetoitu) vuoksi vertailua tehdessä kannattaa kiinnittää huomiota sivistyspalveluiden kokonaisuuteen.

Ehdotus

Esittelijä

 • Marko Lahtinen, sivistysjohtaja, marko.lahtinen@vesilahti.fi

Sivistyslautakunta päättää hyväksyä osaltaan sivistyslautakunnan alaisten vastuualueiden talousarvion ja toiminnalliset tavoitteet 2022 ja esittää ne edelleen kunnanhallitukselle ja valtuustolle hyväksyttäväksi.

Päätös

Sivistyslautakunta päättää hyväksyä osaltaan sivistyslautakunnan alaisten vastuualueiden talousarvion ja toiminnalliset tavoitteet 2022 ja esittää ne edelleen kunnanhallitukselle ja valtuustolle hyväksyttäväksi.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen

Oikaisuvaatimusaika ja päätöksen tiedoksisaanti

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. 

Omalla vastuulla oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä niin, että se ehtii perille viimeistään oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Viraston aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-15.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: 

Vesilahden sivistyslautakunta 
Posti- ja käyntiosoite: Lindinkuja 1, 37470 Vesilahti
Sähköpostiosoite: vesilahdenkunta(at)vesilahti.fi    

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon haetaan oikaisua
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella oikaisua vaaditaan

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Myös sähköposti on ilmoitettava, jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköpostitse.