Sivistyslautakunta, kokous 12.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 65 Sivistyksen palveluverkkoa tarkastelevan työryhmän perustaminen

VESDno-2021-332

Valmistelija

  • Marko Lahtinen, sivistysjohtaja, marko.lahtinen@vesilahti.fi

Perustelut

Vesilahden kunnassa, kuten koko maassa, syntyvyys on laskee ja palveluverkon tulee sopeutua muuttuneeseen tilanteeseen. Samaan aikaan Vesilahden kunta asuinpaikkana kiinnostaa erityisesti lapsiperheitä. Työryhmän tehtävä on koota tietoa varhaiskasvatuksen lapsimääristä, koulujen oppilasmääristä, Tilastokeskuksen väestöennusteesta, paikkatietojärjestelmästä, kunnalta tonttien ostaneiden perheiden taustatiedoista suhteessa palveluverkkoon yhdenvertaisuuden, pedagogiikan, toiminnallisuuden (ml. koulumatkat) ja talouden näkökulmista. Sivistyslautakunnan jäsenistä koostuva työryhmä tuo tietoa ja esityksiä palveluverkon kehittämiseksi Vesilahden kunnan sivistyslautakunnalle ja muille toimielimille.

Ehdotus

Esittelijä

  • Marko Lahtinen, sivistysjohtaja, marko.lahtinen@vesilahti.fi

Sivistyslautakunta päättää edellä selostetun mukaisesti

  • perustaa määräajaksi 12.10.2021-31.5.2022 sivistyksen palveluverkkoa kehittävän työryhmän ja
  • nimetä työryhmän jäseniksi neljä lautakunnan jäsentä

Päätös

Sivistyslautakunta päättää edellä selostetun mukaisesti perustaa määräajaksi 12.10.2021-31.5.2022 sivistyksen palveluverkkoa kehittävän työryhmän ja nimetä työryhmän jäseniksi neljä lautakunnan jäsentä, jotka ovat Miia Rajala, Anneli Kesola, Jarkko Viljanen ja Tapani Pietilä. Työryhmän sihteerinä toimii vt. sivistysjohtaja Marko Lahtinen.

Tiedoksi

Nimetyt

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen

Oikaisuvaatimusaika ja päätöksen tiedoksisaanti

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. 

Omalla vastuulla oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä niin, että se ehtii perille viimeistään oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Viraston aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-15.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: 

Vesilahden sivistyslautakunta 
Posti- ja käyntiosoite: Lindinkuja 1, 37470 Vesilahti
Sähköpostiosoite: vesilahdenkunta(at)vesilahti.fi    

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Myös sähköposti on ilmoitettava, jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköpostitse.