Sivistyslautakunta, kokous 12.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 66 Lausunto Hovinkulman asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

VESDno-2021-156

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Leena Lahtinen, aluearkkitehti, leena.lahtinen@urjala.fi

Perustelut

Asemakaavamuutoksen vireilletulosta on tehty päätös kunnanhallituksen kokouksessa 28.6.2021 § 111 ja julkaistu kuulutus kunnan ilmoitustaululla, internet-sivuilla sekä Lempäälän-Vesilahden Sanomissa 7.7.2021. Suunnittelualueella on voimassa Hovin asemakaava, joka on tullut voimaan 2.5.2003. Alue on osin yksityisessä omistuksessa ja osin kunnan omistuksessa. Asemakaavamuutos on tullut vireille yksityisen maanomistajan aloitteesta. Alueella sijaitsee Hovin ratsutila rakennuksineen ja rakennelmineen sekä metsää.

Asemakaavamuutos koskee Kirkonkylän korttelialuetta 187, joka on osoitettu maatilojen korttelialueeksi (AM-1/s) ja sen lounaispuolella olevaa maa- ja metsätalousaluetta (M-1) sekä yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien laitosten aluetta (ET). Kaavoitus koskee tiloja Kylä-Hovi, 922-413-1-61, sekä kunnan kiinteistöä 922-413-1-131. Asemakaavamuutoksen tavoitteena on muodostaa alueen eteläosaan maisemaan sopiva erillispientalojen alue.

Hovinkulman asemakaavan muutoksesta on valmistunut kaavan laatijan Helena Väisäsen, Arkkitehtitoimisto Helena Väisänen, toimesta 18.8.2021 päivätty osallistumis- ja arviointisuunnitelma, joka on toimitettu kunnanhallituksen käsiteltäväksi.

Ehdotus

Esittelijä

Tuomas Hirvonen, kunnanjohtaja, tuomas.hirvonen@vesilahti.fi

Kunnanhallitus hyväksyy 18.8.2021 päivätyn Hovinkulman asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja asettaa sen nähtäville osallisten kuulemiseksi (MRL 63§) suunnittelutyön ajaksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

  • Marko Lahtinen, sivistysjohtaja, marko.lahtinen@vesilahti.fi

Perustelut

Kunnanhallitus on kokouksessaan 28.6.2021 § 111 päättänyt Hovinkulman asemakaavan muutoksen vireilletulosta. Asemakaavoitettava alue on noin 4,9 hehtaaria ja muodostuu Kylä-Hovin (922-413-1-61) tilannomistajan omistamasta noin 4,7 hehtaarin alueesta ja kunnan omistamasta n. 2000 m2 alueesta.
Alueella on Hovin asemakaava, joka on tullut voimaan 2.5.2003, joten kyseessä on asemakaavan muutos.
Kaavoituksen tavoitteena on sijoittaa alueelle pientalokortteli. Sivistyslautakunnalta on pyydetty lausuntoa Hovinkulman asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan 18.10.2021 mennessä.

Hovinkulman asemakaavan muutoksella arvioidaan olevan Vesilahden kunnan sivistyspalveluiden näkökulmasta olevan neutraaleja tai myönteisiä vaikutuksia. Kunnan sivistyspalvelut (mm. varhaiskasvatus, perusopetus, kirjasto, monet liikuntapaikat ja nuorisotila) ovat Hovinkulmasta hyvin saavutettavissa turvallisia kevyen liikenteen reittejä pitkin. Palveluiden kapasiteetti riittää vastaamaan uusien kuntalaisten tarpeisiin ja tukee niiden kehittämistä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Marko Lahtinen, sivistysjohtaja, marko.lahtinen@vesilahti.fi

Sivistyslautakunta päättää lausua Hovinkulman osallistumis- ja arvinointisuunnitelmasta seuraavasti: 

Hovinkulman asemakaavan muutoksella arvioidaan olevan Vesilahden kunnan sivistyspalveluiden näkökulmasta olevan neutraaleja tai myönteisiä vaikutuksia. Kunnan sivistyspalvelut (mm. varhaiskasvatus, perusopetus, kirjasto, monet liikuntapaikat ja nuorisotila) ovat Hovinkulmasta hyvin saavutettavissa turvallisia kevyen liikenteen reittejä pitkin. Palveluiden kapasiteetti riittää vastaamaan uusien kuntalaisten tarpeisiin ja tukee niiden kehittämistä.

Päätös

Sivistyslautakunta päättää lausua Hovinkulman osallistumis- ja arvinointisuunnitelmasta seuraavasti: 

Hovinkulman asemakaavan muutoksella arvioidaan olevan Vesilahden kunnan sivistyspalveluiden näkökulmasta olevan neutraaleja tai myönteisiä vaikutuksia. Kunnan sivistyspalvelut (mm. varhaiskasvatus, perusopetus, kirjasto, monet liikuntapaikat ja nuorisotila) ovat Hovinkulmasta hyvin saavutettavissa turvallisia kevyen liikenteen reittejä pitkin. Palveluiden kapasiteetti riittää vastaamaan uusien kuntalaisten tarpeisiin ja tukee niiden kehittämistä.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta.

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136§)
  • virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50§ 2 mom)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22§)