Sivistyslautakunta, kokous 12.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 62 Esi- ja perusopetuksen seutuvertailu 2021

VESDno-2021-330

Valmistelija

  • Marko Lahtinen, sivistysjohtaja, marko.lahtinen@vesilahti.fi

Perustelut

Tampereen kaupunkiseudulla on laadittu nykymuotoista esi- ja perusopetuksen vertailua vuodesta 2014. Vertailujen tiedot on kerätty kunnista alkukesän ja -syksyn 2021 aikana. Seutuhallitus käsitteli vuoden 2019 seutuvertailuja 28.10.2020 ja päätti esittää seutuvertailun valmistelijoille, että kuntakohtaisia analyyseja kehitetään sisältämään myös toimenpidesuosituksia. Tämä päätös on otettu huomioon vuoden 2020 vertailuja laadittaessa. Kuntakohtaisia analyyseja ei siten enää laadita erilliselle liitteelle esi- ja perusopetuksen vertailun osalta.

Esi- ja perusopetuksen seutuvertailun 2020 seudullisena yhteenvetona voidaan todeta seuraavaa:

• Perusopetuksen oppilasmäärä on seudullisesti edelleen kasvanut.

• Keskimääräinen oppilaskohtainen kustannus on hieman laskenut edellisestä vuodesta.

• Seudun keskiarvo laskennallisessa ryhmäkoossa jatkoi laskuaan, mutta joissain kunnissa ryhmäkoko myös kasvoi. Saadut korona-avustukset ovat vaikuttaneet kehitykseen.

• TVT-laitteiden määrä on kasvanut kunnissa lukuvuoden aikana lähes 3000 laitteella eli noin 18 prosentilla. Kasvu johtuu kokonaan Chromebook-laitekannan lisääntymisestä kehyskunnissa. Windows-laitteiden määrä on toisaalta vähentynyt.

• Koulujen keskimääräinen koko on yhä kasvanut (mutta suuri osa kasvusta johtuu hallinnollisista ratkaisuista).

Vesilahden kunnan osalta voidaan vertailun tulosten perusteella yleisesti todeta, että toiminta on pääosin hyvin linjassa seudun muiden kuntien kanssa. Ilonaihe on opiskeluhuollon keskimääräistä parempi resurssointi, joka näkyy hyvin myös käytännössä, kun ammattitaitoinen koulukuraattori ja -psykologi pystyvät tukemaan oppilaita ja henkilöstöä opiskeluhuoltoon liittyvissä asioissa. Opiskeluhuollon palvelut tulevat siirtymään hyvinvointialueelle, joten Vesilahden kunnan tulee pyrkiä huolehtimaan palveluiden laadusta uudistuksessa. Vesilahden kunnan haasteena esi- ja perusopetuksen oppilaskohtaiset kustannukset, jotka ovat nousseet seudun korkeimmaksi. Oppilaskohtaisten kulujen jyrkkä kasvu on jatkunut jo kolme vuotta ja se johtuu oppilasmäärän laskusta rakenteiden ja kulurakenteen säilyessä ennallaan. Trendi jatkunee myös vuonna 2021 mutta kunnan tulee opetuksen järjestämisen rakenteita tarkastelemalla ja oppilasmäärän kehitystä ennakoimalla on mahdollista löytää mielekkäistä keinoja kehityskulun katkaisemiseksi.

Ehdotus

Esittelijä

  • Marko Lahtinen, sivistysjohtaja, marko.lahtinen@vesilahti.fi

Sivistyslautakunta päättää merkitä tiedoksi vuoden 2020 esi- ja perusopetuksen seutuvertailun.

Päätös

Sivistyslautakunta päättää merkitä tiedoksi vuoden 2020 esi- ja perusopetuksen seutuvertailun.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta.

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136§)
  • virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50§ 2 mom)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22§)