Rakennus- ja ympäristölautakunta, kokous 9.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 18 Rakennusvalvonnan, yksityisteiden ja ympäristönsuojelun taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen 2020

VESDno-2021-58

Valmistelija

  • Harri Vierikka, kunnaninsinööri, harri.vierikka@vesilahti.fi
  • Veli Salmi, rakennustarkastaja, veli.salmi@vesilahti.fi

Perustelut

Osana kunnan tilinpäätöstä esitetään valtuuston asettamien taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen koskien vuotta 2020. Lautakuntien tulee käsitellä omien tehtäväalueidensa tavoitteiden toteutuminen. Rakennus- ja ympäristölautakunnan alaiset tehtäväalueet ovat rakennusvalvonta, yksityistiet ja ympäristönsuojelu. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Veli Salmi, rakennustarkastaja, veli.salmi@vesilahti.fi

Rakennus- ja ympäristölautakunta hyväksyy toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen ja antaa ne tiedoksi kunnanhallitukselle tilinpäätökseen liittämistä varten. Lisäksi rakennus- ja ympäristölautakunta antaa talousjohtajalle oikeudet tehdä tarvittaessa teknisiä korjauksia.

Päätös

Päätösehdotus hyväkyttiin yksimielisesti.

Kokouskäsittely

Myönnettiin kunnaninsinööri Harri Vierikalle läsnäolo- ja puheoikeus tämän pykälän ajaksi.

Tiedoksi

Kunnanhallitus

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta.

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136§)
  • virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50§ 2 mom)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22§)