Rakennus- ja ympäristölautakunta, kokous 9.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 22 Poikkeaminen (MRL 171 §) tilat Ellun-Moisio, 922-410-0005-0029 ja Moisio  922-410-0005-0068

VESDno-2021-89

Valmistelija

 • Tarja Kujanpää, palvelusihteeri, tarja.kujanpaa@vesilahti.fi

Perustelut

Hakija hakee poikkeamislupaa muuttaa Kaakilan kylässä kerrosalaltaan 94m²:n loma-asunto vakituiseen käyttöön rantaosayleiskaavan RA-merkityllä rakennuspaikalla. Hakija omistaa Pyhäjärven rannassa kaksi kiinteistöä Ellun-Moisio 922-410-0005-0029 ja Moisio 922-410-0005-0068 joiden yhteenlaskettu pinta-ala 2030m².  

Hakija perustelee hakemusta mm seuraavasti: 

 • vapaa-ajan asuntoa käytetään jo nyt ympärivuotisena kakkosasuntona ja sillä on edellytykset omakotitaloasumiseen.
 • lähistöllä on vakituista asutusta. 
 • kiinteistöllä on tutkitusti puhdasta vettä
 • kiinteistöllä on oma voimassalevien määräysten mukainen jätevesijärjestelmä
 • kiinteistölle menevä tie on jo valmiiksi vakituisten asukkaisen käytössä, joten sen kunto myös talvella on hyvä
 • käyttötarkoituksen muutoksesta ei aiheutuisi ympäristölle tai maisemalle haittaa

 

Lisäksi hakija perustelee kiinteistön koko ongelmaa seuraavasti:

 • rakennus- ja ympäristölautakunta on myöntänyt 11.2.2020 § 7 käyttötarkoituksen muutoksen kiinteistölle, jonka koko on ollut alle 4000m²
 • Nykyiset pinta-ala vaatimukset ovat vanhentuneita, sillä vesi- ja jätehuollon tarvitsema tila on vähentynyt kehittyneiden nykyaikaisten ratkaisujen jälkeen

 

Hakija on kuullut naapurit, joilla ei ole poikkeamiseen huomauttamista.

Hakijan toimittamassa energia todistuksesta on todettu, että rakennuksen olosuhteet eivät tällä hetkellä täytä omakotitalon käyttötarkoitusta. Hakija on kuitenkin valmis tekemään rakennukseen muutoksia, jotta energialuokka paranisi.

Poikkeamistoimivalta ja poikkeamisen edellytykset, MRL 171 §
Kunta voi erityisestä syystä hakemuksesta myöntää poikkeamisen tässä laissa säädetystä tai sen nojalla annetusta rakentamista tai muuta toimenpidettä koskevasta säännöksestä, määräyksestä, kiellosta tai muusta rajoituksesta.

 

Poikkeamista ei kuitenkaan saa myöntää, jos se:

 1. aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle;
 2. vaikeuttaa luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista;
 3. vaikeuttaa rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista; tai
 4. johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia

Sovellettavat oikeusohjeet MRL 171 §.

Ehdotus

Esittelijä

 • Veli Salmi, rakennustarkastaja, veli.salmi@vesilahti.fi

Vesilahden kunnan rakennus- ja ympäristölautakunta päättää erillisenä liitteenä olevan päätösesityksen (Kuntanet 20-0035-POI) mukaisesti hylätä poikkeamishakemuksen.

Perustelut hylkäämiselle:

 • vapaa-ajan asunnon käyttötarkoituksen muuttaminen vakituiseksi asunnoksi olisi vastoin rantaosayleiskaavassa osoitettua käyttötarkoitusta.
 • poikkeamislupa olisi maankäyttö- ja rakennuslain vastainen( MRL 43 § 2 mom; 171 § 2 mom; 125 § 5 mom; 117 g §).
 • rakennusjärjestyksen 16§ mukaisesti rantaosayleiskaavassa erillispientalojen (AO) alueella rakennuspaikan tulee olla vähintään 3000 m2 suuruinen.
 • poikkeamislupa heikentäisi rantaosayleiskaavan rantojen käyttöä ohjaavaa merkitystä, kaavan tavoitteiden toteutumista ja alueen muun käytön järjestämistä.
 • Ely- keskuksen kanta on ollut, että Kaakilanniemen loma-asuntojen käyttötarkoitus tulee ratkaista kaavoituksella, ei poikkeamisella. 

 

Vaikka lomarakennuksen käyttötarkoituksen muuttaminen vakituiseksi asuinrakennukseksi täyttäisi kaikki muut vaatimukset, maanomistajien yhdenvertaisen kohtelun vaatimus edellyttäisi pysyvän asutuksen sallimista myös Vesilahden muille vastaavassa asemassa oleville maanomistajille. Tämä johtaisi suunnittelemattoman ja haitallisen yhdyskuntarakenteen kehitykseen Vesilahden ranta-osaylekskaavan alueilla.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kokouskäsittely

Tehtiin tekninen korjaus: päätösehdotuksesta poistettiin ylimääräinen 125.5§. lauseesta:

"poikkeamislupa olisi maankäyttö- ja rakennuslain vastainen( MRL 43 § 2 mom; 171 § 2 mom; 125 § 5 mom; 117 g §; 125.5 §)."

Tiedoksi

-Hakija, lausunnontantaja, Pirkanmaan ELY-keskus

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa ja se, jonka valitusoikeudesta laissa erikseen säädetään. Viranomainen saa hakea muutosta valittamalla myös, jos valittaminen on tarpeen viranomaisen valvottavana olevan yleisen edun vuoksi.

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Päätöksen katsotaan tulleen viranomaisen tietoon kuitenkin kirjeen saapumispäivänä.

Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianomaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitusviranomainen, jolle valitus tehdään: 

Hämeenlinnan hallinto-oikeus  
Posti- ja käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna  
Sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi    
Puhelin: 029 564 2200
Faksi: 029 564 2269

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

 • päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
 • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
 • vaatimusten perustelut;
 • mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

 • valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
 • selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
 • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. 

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää:

Vesilahden kunnan kirjaamo
Posti- ja käyntiosoite: Lindinkuja 1, 37470 Vesilahti   
Sähköposti: vesilahdenkunta(a)vesilahti.fi
Puhelin: 03 5652 7500

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9 - 15.