Rakennus- ja ympäristölautakunta, kokous 9.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 21 Poikkeaminen (MRL 171 §) tila Mäntyniemi 922-438-0001-0050

VESDno-2021-88

Valmistelija

 • Tarja Kujanpää, palvelusihteeri, tarja.kujanpaa@vesilahti.fi

Perustelut

Hakija hakee poikkeamisella emätilalle 922-438-0001-0050 saunarakennuspaikkaa rantaosayleiskaavan M- alueelle. Poikkeamishakemuksen kohteena oleva tilaa ei ole huomioitu kantatilatarkastelussa, vaikka sillä on rantaviivaa n. 210m, koska talouskeskus ei sijaitse rantaosayleiskaavan 200 metrin syvyisellä rantavyöhykkeellä.

Hakija haluaa rakentaa RA-aluelle 1 kerroksisen 25k-m² saunamökin, 20m etäisyydelle rantaviivasta.

Kiinteistöllä ei ole tunnettuja kiinteitä muinaisjäännöksiä tai kulttuuri- tai rakennushistoriallisesti tai maisemallisesti arvokkaita kohteita.

Poikkeamista haetaan Pirkanmaan ympäristökeskuksen 24.10.2002 vahvistaman oikeusvaikutteisen rantaosayleiskaavan alueella. Erilisessä kantatilatakastelussa kiinteistöstä ei ole erotettu (RA) rakennuspaikkaa, eikä sille ole osoitettu yhtään rakennuspaikkaa rantaosayleiskaavassakaan. Puuttuvan saunarakennusoikeuden vuoksi asia ratkaistaan poikkeusmenettelyllä.

Poikkeamistoimivalta ja poikkeamisen edellytykset, MRL 171 §
Kunta voi erityisestä syystä hakemuksesta myöntää poikkeamisen tässä laissa säädetystä tai sen nojalla annetusta rakentamista tai muuta toimenpidettä koskevasta säännöksestä, määräyksestä, kiellosta tai muusta rajoituksesta.

Poikkeamista ei kuitenkaan saa myöntää, jos se:

 1. aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle;
 2. vaikeuttaa luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista;
 3. vaikeuttaa rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista; tai
 4. johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia

Sovellettavat oikeusohjeet MRL 171 §.

 

 

 

Ehdotus

Esittelijä

 • Veli Salmi, rakennustarkastaja, veli.salmi@vesilahti.fi

Vesilahden kunnan rakennus- ja ympäristölautakunta päättää erillisenä liitteenä olevan päätösesityksen (21-0032-POI) mukaisesti hyväksyä poikkeamishakemuksen ehdollisena, että rantasaunan rakennuspaikkaa ei saa lohkoa erilliseksi kiinteistöksi vaan sen tulee sijaita samalla kiinteistöllä maatilakeskuksen kanssa. 

Poikkeusluvan myöntämisen perusteet:

- kaavasta poikkeaminen ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteutumiselle tai alueiden muulle järjestämiselle.

- ei vaikeuta luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista, eikä johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen eikä sillä ole haitallisia ympäristövaikutuksia.

Koska kiinteistöllä on yli 200m rakentamatonta rantaviivaa, tulisi maanomistajien tasapuolisen kohtelun perusteella Mäntyniemen tilan talouskeskukselle myöntää hakemuksen mukainen 25 k-m2 suuruisen rantasaunan rakennusoikeus.

Tämä ehdollinen lupa on voimassa kaksi vuotta päätöksen antopäivästä lukien.
Tätä ehdollista lupaa vastaavaa rakennuslupaa on haettava voimassaoloajan kuluessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kokouskäsittely

Tehtiin tekninen korjaus lisättiin päätösehdotukseen sana ole, lauseeseen:

"ei vaikeuta luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista, eikä johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen eikä sillä ole haitallisia ympäristövaikutuksia."

Tiedoksi

-Hakija, lausunnon antaja, Pirkanmaan ELY-keskus

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa ja se, jonka valitusoikeudesta laissa erikseen säädetään. Viranomainen saa hakea muutosta valittamalla myös, jos valittaminen on tarpeen viranomaisen valvottavana olevan yleisen edun vuoksi.

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Päätöksen katsotaan tulleen viranomaisen tietoon kuitenkin kirjeen saapumispäivänä.

Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianomaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitusviranomainen, jolle valitus tehdään: 

Hämeenlinnan hallinto-oikeus  
Posti- ja käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna  
Sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi    
Puhelin: 029 564 2200
Faksi: 029 564 2269

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

 • päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
 • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
 • vaatimusten perustelut;
 • mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

 • valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
 • selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
 • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. 

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää:

Vesilahden kunnan kirjaamo
Posti- ja käyntiosoite: Lindinkuja 1, 37470 Vesilahti   
Sähköposti: vesilahdenkunta(a)vesilahti.fi
Puhelin: 03 5652 7500

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9 - 15.