Rakennus- ja ympäristölautakunta, kokous 9.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 23 Oikaisuvaatimus rakennuslupalaskusta 20-149-R

VESDno-2021-93

Valmistelija

 • Veli Salmi, rakennustarkastaja, veli.salmi@vesilahti.fi

Perustelut

Rautatieläisten kristillinen yhdistys ry:lle on myönnetty otsikossa mainittu rakennuslupa (20-0149-R) entisen navettarakennuksen 
käyttötarkoituksen muuttamiseen.Rakennusvalvonta on lähettänyt lupaan liittyvän laskun (päiväys 15.12.2020, laskunumero 73001996). Lasku on saapunut asiakkaalle 28.12.2020 ja laskun eräpäivä on 29.12.20202.

Rautatieläisten kristillinen yhdistys ry vaatii oikaisua laskuun ja Lupapisteen kirjaukseen hakemuksen jättöaikaan seuraavin perustein:

 1. laskun eräpäivä on kohtuuton laskun saapumispäivään nähden laskuperusteet ovat virheelliset ainakin seuraavissa kohdissa
  • laskuperuste perusmaksulle on uuden rakennuksen rakentamisen mukainen, vaikka kyseessä on käyttötarkoituksen muutos laskuperute kokonaisalalle on uuden rakennuksen rakentamisen mukainen, vaikka kyseessä on käyttötarkoituksen muutos
  • kokonaisalan mukainen yksikkömaksu on määrätty kokonaan samalla yksikkömaksulla, vaikka kokonaisala ylittää rakennusvalvontataksassa mainitun raja-arvon
  • lasku sisältää erikseen maksun toimenpideluvasta vaikka päätöksessä ei ole mainintaa erillisestä toimenpideluvasta
  • laskun peruste on nykyisin voimassa oleva taksa, vaikka rakennuslupahakemus on tosiasiallisesti jätetty kuntaan 7.6.2017
  • sama asia on virheellisesti kirjattu Lupapisteeseen rakennusluvan hakemuksen jättöajaksi, joten ko. jättöaika on korjattava
 2.  hakijalle on aiheutunut kohtuutonta haittaa rakennusluvan käsittelyn viivästymisestä yli kolmella vuodella ja hakija varaa mahdollisuuden vaatia korvausta asiasta.

Ehdotus

Esittelijä

 • Veli Salmi, rakennustarkastaja, veli.salmi@vesilahti.fi

Vesilahden rakennus- ja ympäristölautakunta toteaa seuraavaa:

 • laskun eräpäivä on korjaantunut, lasku odottaa ratkaisua Monetralla
 • rakennusvalvontamaksua määrättäessä voidaan 500 k-m² ylittävältä osalta (37 m²) alentaa maksua taksan mukaisesti
 • laskutusperuste perusmaksulle on rakennustarkastajan päätöksessä 125.1 § ”uudestaan rakentamiseen verrattava rakennuksen sisärakenteiden olennainen muuttaminen”
 • Hakemuksen jättämisen aikainen rakennustarkastaja oli vaatinut selvitystä välipohjarakenteiden paloteknisestä kestävyydestä, saamatta selvitystä. Tämä hakijasta riippuvainen asia oli viivästyttänyt hakemuksen käsittelyä rakennusvalvonnassa. Hakijan oltua uudestaan yhteydessä rakennusvalvontaan 2020, rakennuslupa otettiin käsittelyyn ilman aiemmin pyydettyjä selvityksiä ja siksi laskun perusteena on nykyinen taksa.
 •  päätöksessä maininta jätevesijärjestelmän toimenpideluvasta on kohdassa sovelletut oikeusohjeet päätöksen sivulla 3.
 • lupapäätöksen viivästymisestä yli kolmella vuodella ei myönnetä korvausta, koska hakija on tehnyt muutostyöt kiinteistöllä ilman voimassaolevaa lupaa ja rakennus on käyttöönotettu ilman viranomaiskatselmuksia. Luvattomasta rakentamisesta, taikka siitä että luvanhakija tai toimintaan velvollinen on laiminlyönyt hänelle kuuluvan tehtävän, voidaan MRL 145 § 2 momentin mukaan periä maksu korotettuna, ottaen huomioon suoritetuista toimista kunnalle aiheutuneet kulut.

Päätös

Kokouspäivänä asiakkaan toimittamien lisäselvitysten vuoksi  lautakunta palauttaa asian uudelleen valmisteluun.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta.

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee

 • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136§)
 • virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50§ 2 mom)
 • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22§)