Rakennus- ja ympäristölautakunta, kokous 9.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 80 Ympäristölupahakemus biokaasulaitoksen toiminnalle Narvan biokaasulaitos / tila Tapulinmaa, 922-425-2-16

VESDno-2021-187

Valmistelija

 • Kati Skippari, ympäristöpäällikkö, kati.skippari@lempaala.fi

Perustelut

Narvan Biokaasu Oy hakee ympäristölupaa biokaasulaitoksen toiminnalle, jossa orgaanisen raaka-aineen käsittelykapasiteetti on 7 000 tonnia vuodessa. Hakija hakee myös ympäristösuojelulain 199 §:n mukaista lupaa aloittaa luvanvarainen toiminta mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Toimintapaikka sijaitsee Narvan kylässä Vesilahden kunnassa kiinteistöllä Tapulinmaa 922–425–2–16. Suunniteltu laitosalue on kooltaan 1,0 ha.
Ympäristölupapäätös on esityslistan liitteenä.

Ehdotus

Esittelijä

 • Veli Salmi, rakennustarkastaja, veli.salmi@vesilahti.fi

Rakennus- ja ympäristölautakunta päättää

 1. myöntää liitteenä olevan ympäristölupapäätöksen mukaisesti Narvan Biokaasu Oy:lle toistaiseksi voimassa olevan ympäristönsuojelulain 27 §:n mukaisen luvan biokaasulaitoksen toiminnalle kiinteistölle Tapulinmaa 922–425–2–16. Luvan saajan on noudatettava lupahakemuksessa ja lupahakemuksen täydennyksessä ilmoitettua, ellei lupamääräyksissä toisin määrätä.
 2. että ei myönnä lupaa aloittaa lupapäätöksen mukaista toimintaa muutoksenhausta huolimatta (YSL 199 § ja 201 §).
 3. määrätä, että Narvan Biokaasu Oy toimittaa Vesilahden kunnalle 6 000 euron vakuuden ennen toiminnan aloittamista. Vakuudeksi hyväksytään takaus, vakuutus tai pantattu talletus. Vakuuden antajan on oltava luotto-, vakuutus- tai muu ammattimainen rahoituslaitos, jolla on kotipaikka Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa.

Päätös

päätösehdotuksen kohdat 1-3  hyväksyttiin yksimielisesti, päätösliitteen teknisellä korjauksella.

Esteellisyys

 • Harri Penttilä osallisuusjäävi. Penttilä on hakijayrityksen osakas ja toimitusjohtaja.

Kokouskäsittely

Harri Penttilä jääväsi itsensä ja poistui kokouksesta pykälän käsittelyn ajaksi.

Tehtiin päätösliitteeseen tekninen korjaus, maatalouden lanta ja lietteet muutettiin kuivaksi lannaksi.

Tiedoksi

päätösliitteen mukaisesti.

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa ja se, jonka valitusoikeudesta laissa erikseen säädetään. Viranomainen saa hakea muutosta valittamalla myös, jos valittaminen on tarpeen viranomaisen valvottavana olevan yleisen edun vuoksi.

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Päätöksen katsotaan tulleen viranomaisen tietoon kuitenkin kirjeen saapumispäivänä.

Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianomaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitusviranomainen, jolle valitus tehdään: 

Vaasan hallinto-oikeus
Posti- ja käyntiosoite: Korsholmanpuistikko 43, PL 204, 65101 Vaasa
Sähköpostiosoite: vaasa.hao(at)oikeus.fi
Puhelinnumero: 029 56 42611
Faksinumero: 029 56 42760

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

 • päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
 • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
 • vaatimusten perustelut;
 • mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

 • valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
 • selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
 • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. 

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää:

Vesilahden kunnan kirjaamo
Posti- ja käyntiosoite: Lindinkuja 1, 37470 Vesilahti
Sähköposti: vesilahdenkunta(a)vesilahti.fi
Puhelin: 03 5652 7500

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9 - 15.