Rakennus- ja ympäristölautakunta, kokous 9.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 78 Vesihuoltolain mukainen vapautushakemus, kiinteistö Karjainen 922-425-11-153

VESDno-2021-141

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Elina Laukkanen, ympäristötarkastaja, elina.laukkanen@lempaala.fi

Perustelut

Kiinteistöä Karjainen 922-425-11-153 koskien on haettu vesihuoltolain 11 §:n mukaista vapautusta Vesilahden kunnan vesi- ja viemärilaitoksen vesijohtoon liittämisvelvollisuudesta. Kiinteistö sijaitsee vesi- ja viemärilaitoksen vahvistetulla toiminta-alueella ja yhdyskuntarakenteen mukaisella taajama-alueella.

Lisätiedot ympäristötarkastaja, p. 040 133 7257

Ehdotus

Esittelijä

Veli Salmi, rakennustarkastaja, veli.salmi@vesilahti.fi

Rakennus- ja ympäristölautakunta päättää myöntää hakijalle määräaikaisen 31.7.2026 voimassa olevan vapautuksen vesihuoltolaitoksen vesijohtoon liittämisvelvollisuudesta. Vapautus koskee kiinteistöä Karjainen 922-425-11-153. Viimeistään määräajan päättymisen jälkeen kiinteistö tulee liittää vesijohtoverkostoon eli ottaa käyttöön Vesilahden kunnan vesi- ja viemärilaitoksen vesijohtovesi.

Kiinteistöllä, etenkin majoitustoiminnassa käytettävän talousveden laadun tarkkailusta on huolehdittava terveydensuojeluviranomaisen edellyttämällä tavalla. Mikäli veden laatu sitä vaatii, tulee kiinteistö varautua liittämään vesijohtoon jo ennen määräaikaa. Liittymisen vesijohtoon tulee olla ensisijainen vaihtoehto omiin vesihuoltoratkaisuihin (vedenkäsittelylaitteistoihin) tehtävien uusien investointien sijaan. Laskutuksesta sekä laskutettavan veden ja jäteveden määrän mittauksesta on sovittava tilanteen edellyttämällä tavalla Vesilahden vesihuoltolaitosta operoivan Lempäälän Vesi Oy:n kanssa.

Kiinteistön omistajan tai haltijan on ilmoitettava viipymättä Vesilahden kunnan ympäristönsuojeluun, mikäli olosuhteet kiinteistöllä muuttuvat hakemuksessa ilmoitetusta. Mikäli kiinteistön omistaja tai haltija vaihtuu, tieto vesihuoltolain mukaisesta liittämisvelvollisuudesta tulee välittää kiinteistön uudelle omistajalle tai haltijalle.

Päätös

Rakennustarkastaja teki keskustelun aikana uuden päätösehdotuksen pykälän palauttamisesta takaisin valmisteluun lisäselvitysten tekemistä varten.

Päätösehdotus pykälän palauttamisesta takaisin valmisteluun, hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

  • Elina Laukkanen, ympäristötarkastaja, elina.laukkanen@lempaala.fi

Perustelut

Asia palautettiin uudelleen valmisteluun, jonka jälkeen ympäristönsuojelu tarkasteli aiempia Rakennus- ja ympäristölautakunnan päätöksiä kiinteistöjen tasapuolisen kohtelun näkökulmasta. Lisäksi arvioitiin laskennallisesti kiinteistön vesimaksuja (käyttö- ja perusmaksut) ja saatiin tietoa terveydensuojeluviranomaisen edellyttämästä talousvesikaivon veden laadun tarkkailusta. Asiaa koskevia perusteluita on täydennetty päätösliitteeseen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Veli Salmi, rakennustarkastaja, veli.salmi@vesilahti.fi

Rakennus- ja ympäristölautakunta päättää myöntää hakijalle määräaikaisen 31.7.2026 voimassa olevan vapautuksen vesihuoltolaitoksen vesijohtoon liittämisvelvollisuudesta. Vapautus koskee kiinteistöä Karjainen 922-425-11-153. Viimeistään määräajan päättymisen jälkeen kiinteistö tulee liittää eli ottaa käyttöön Vesilahden kunnan vesi- ja viemärilaitoksen vesijohtovesi.

Kiinteistöllä, etenkin majoitustoiminnassa käytettävän talousveden laadun tarkkailusta on huolehdittava terveydensuojeluviranomaisen edellyttämällä tavalla. Mikäli veden laatu sitä vaatii, tulee kiinteistön varautua liittymään vesijohtoon jo ennen määräaikaa. Liittymisen vesijohtoon tulee olla ensisijainen vaihtoehto omiin vesihuoltoratkaisuihin (vedenkäsittelylaitteistoihin) tehtävien uusien investointien sijaan. Laskutuksesta sekä laskutettavan veden ja jäteveden määrän mittauksesta on sovittava tilanteen edellyttämällä tavalla Vesilahden vesihuoltolaitosta operoivan Lempäälän Vesi Oy:n kanssa.

Kiinteistön omistajan tai haltijan on ilmoitettava viipymättä Vesilahden kunnan ympäristönsuojeluun, mikäli olosuhteet kiinteistöllä muuttuvat hakemuksessa ilmoitetusta. Mikäli kiinteistön omistaja tai haltija vaihtuu, tieto vesihuoltolain mukaisesta liittämisvelvollisuudesta tulee välittää kiinteistön uudelle omistajalle tai haltijalle.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Ote ja päätösliite: Hakija, Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (kirjaamo.pirkanmaa@ely-keskus.fi), PIRTEVA (kirjaamo@pirkkala.fi), Vesilahden kunnan vesi- ja viemärilaitos (kunnaninsinööri), Lempäälän Vesi Oy (asiakaspalvelu@lempaalanvesi.fi)

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa ja se, jonka valitusoikeudesta laissa erikseen säädetään. Viranomainen saa hakea muutosta valittamalla myös, jos valittaminen on tarpeen viranomaisen valvottavana olevan yleisen edun vuoksi.

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Päätöksen katsotaan tulleen viranomaisen tietoon kuitenkin kirjeen saapumispäivänä.

Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianomaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitusviranomainen, jolle valitus tehdään: 

Hämeenlinnan hallinto-oikeus  
Posti- ja käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna  
Sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi    
Puhelin: 029 564 2200
Faksi: 029 564 2269

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
  • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
  • vaatimusten perustelut;
  • mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

  • valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
  • selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
  • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. 

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää:

Vesilahden kunnan kirjaamo
Posti- ja käyntiosoite: Lindinkuja 1, 37470 Vesilahti   
Sähköposti: vesilahdenkunta(a)vesilahti.fi
Puhelin: 03 5652 7500

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9 - 15.