Rakennus- ja ympäristölautakunta, kokous 9.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 83 Rakennusvalvonnan taksa 2022

VESDno-2020-101

Valmistelija

 • Veli Salmi, rakennustarkastaja, veli.salmi@vesilahti.fi

Perustelut

Rakennusvalvonnan taksa on viimeksi päivitetty rakennus- ja ympäristölautakunnassa 8.9.2020 §50. Taksan tarkastelun päällimmäisenä syynä on §12-14, tekstiosuudet tarvitsevat tarkennusta ja päivitystä. Lisäksi yhä lisääntyvä rauenneiden lupien katselmointien hintaan tehtiin porrastusta sen mukaan kauanko raukeamisesta on kulunut.

Taksaan tehtävät päivitykset on merkitty taksamuutokset liitteeseen punaisella:

 1. Taksa tulee voimaan 1.1.2022.
 2. Muokattiin sana kokonaisala kerrosalaksi koko taksan osalta.
  • 12.4 kohdassa laskennassa käytetään nimenomaan kerrosalaa, eikä kokonaisalaa.
 3. 2.5 korjataan kirjoitusvirhe.
 4. §3 korjataan otsikosta kirjoitusvirhe.
 5. §6.1 vaihdetaan naapuri sana kuultavaksi kiinteistöksi.
  • naapuri sana on ymmärretty usein niin että hinta määräytyy kuultavien ihmisten mukaan, eikä kiinteistöjen.
 6. §6.11 porrastetaan katselmoinnin hintaa 2-5v välille.
  • hinnan korotus kannustaa asiakkaita hakemaan ennemmin rakennusluvalle jatkoaikaa, kuin tehdä ylimääräisiä katselmuksia raukeamisen jälkeen.
 7. §8 poistetaan taksasta paikan ja korkeusaseman merkitseminen.
  • Kunnalla ei ole erillistä mittaosastoa, joka suorittaisi merkitsemisiä, siksi näitä ei laskuteta eikä tehdä.
 8. §9 korjataan kirjoitusvirhe otsikosta.
 9. Poistetaan kokonaan taksassa oleva 12 §.
  • taksassa oleva 12§ arkisto- ja kopiointipalveluista sekä toimituskirjoistaista perittävät maksut eivät ole viranomaistoimintaa, eivätkä näin ollen kuulu taksaan.
  • palvelumaksuhinnasto on päivittymässä niin, että se koskee mm. koko arkistoa ja kopiointipalvelua. 
 10. Kun §12 poistuu, muuttuu entinen §13 -> §12.
  • numeroinnit menevät uusiksi myös pykälän sisällä.
 11. Lisätään neljänteen kappaleeseen määritys.
  •  "eikä rakentamista ole aloitettukaan".
  • poistetaan "riippuen viran-omaisen siihen mennessä suorittamasta tarkastustoimenpiteestä".
  • lisätään "Maksun palautusta on haettava kahden vuoden kuluessa luvan raukeamisesta".
 12. Vaihdetaan kolmannen ja neljännen kappaleen järjestystä.
 13. Lisätään viidenteen kappaleeseen rauenneiden lupien hyvittämisestä lause: "Maksun palautusta on haettava kahden vuoden kuluessa luvan raukeamisesta."
  • rakennusvalvonta ei seuraa aktiivisesti 3-5v sitten myönnettyjen lupien mahdollisia raukeamisia.
 14. Poistetaan kahdeksas kappale tarpeettomana.
 15. Korjataan kappaleiden 10 ja 11 hinnat toisin päin.
  • vanhemmat luvat tuottavat enemmän työtä kuin uudemmat.
  • lisätään molempiin huomioksi, että rakennusluvat käsitellään uusilla lansaadännön vaatimuksilla.
 16. 12.2 ja 12.3 korvataan sanat "näiden maksujen" sanalla taksan.
 17. Vaihdetaan pykälien 12.3 ja 12.4 järjestystä, jotta taksa olisi suoraviivaisempi ja helpommin luettavissa.
 18. 12.4 korjattiin sana kokonaisala kerrosalaksi ja m2 muotoon m².
 19. §13, muutetaan päivämäärät ja pykälänumerot vastaamaan uutta taksaa.

Ehdotus

Esittelijä

 • Veli Salmi, rakennustarkastaja, veli.salmi@vesilahti.fi

Rakennus- ja ympäristölautakunta hyväksyy liitteen mukaisen päivitetyn rakennusvalvonnan taksa 2022 ehdotuksen rakennusvalvonnan uudeksi taksaksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika ja päätöksen tiedoksisaanti

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. 

Omalla vastuulla oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä niin, että se ehtii perille viimeistään oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Viraston aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-15.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: 

Vesilahden rakennus- ja ympäristölautakunta 
Posti- ja käyntiosoite: Lindinkuja 1, 37470 Vesilahti
Sähköpostiosoite: vesilahdenkunta(at)vesilahti.fi    

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon haetaan oikaisua
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella oikaisua vaaditaan

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Myös sähköposti on ilmoitettava, jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköpostitse.