Rakennus- ja ympäristölautakunta, kokous 9.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 77 Rakennus- ja ympäristölautakunnan osavuosiraportointi 1-9 / 2021

VESDno-2021-157

Valmistelija

  • Harri Vierikka, tekninen johtaja, harri.vierikka@vesilahti.fi
  • Veli Salmi, rakennustarkastaja, veli.salmi@vesilahti.fi

Perustelut

Vesilahden kunnan hallintosäännön 7. luvun 2 §:n mukaan toimielimet seuraavat talousarvion toteutumista säännöllisesti.

Vesilahden kunnanhallituksen 7.12.2020 §262 hyväksymien vuoden 2021 talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan aikaväliltä tammi-syyskuu raportoidaan toimielimen hyväksymän tulosyksikön käyttösuunnitelman euromääräinen ja toiminnallinen toteutuminen. Seurantaraporteissa on arvioitava toiminnallisten tavoitteiden ja määrärahojen toteutuminen raportointiajankohtaan mennessä sekä esitettävä arvio loppuvuoden osalta tavoitteiden saavuttamisesta, määrärahojen toteutumisesta ja mihin toimenpiteisiin on ryhdytty mahdollisten määrärahaylitysten estämiseksi. Osavuosiraportoinnissa esitetään myös investointien toteuma. Aikavälin toteuman ja muun käytettävissä olevan tiedon perusteella laaditaan ennakkoarvio koko vuoden toteumasta. Seurantaraportit tulee käsitellä myös lautakunnissa.

Rakennus- ja ympäristölautakunnan talous toteutuu arvioiden mukaan odotettua paremmin. Rakennusvalvonnan maksutuotot ovat ylittäneet talousarvion teossa arvioidut tuotot 11 984 eurolla. Loppuvuoden aikana on odotettavissa vielä rakennusvalvonnan maksutuottojen lisääntymistä, mikä nostaa maksutuottoja lisää. Vastaavasti rakennusvalvonnan kulut ovat kasvaneet ja tulevat ylittämään talousarviossa esitetyt. Palkat ja palkkion, palveluiden ostot ja aineet, tarvikkeet ja tavarat ylittyvät talousarvioon nähden. Henkilöstön määrän kasvu nostaa palkkoja ja aineita, tarvikkeita ja tavaroita, lisäksi kasvaneiden lupamäärien vuoksi palveluiden ostot kasvavat, ICT- palveluiden hinnoittelun rakenteen takia. Yksityisteissä perusparannusavustuksia on jäänyt jakamatta vuoden aikana, mikä vaikuttaa käyttötalouden menojen vähentymisenä. Ympäristönsuojelussa toimintatuottojen arvioidaan toteutuvan talousarvion kaltaisesti ja toimintakuluissa ei ole odotettavissa suuria ylityksiä.  Talousarvion 2021 mukaisesti valtuustoon nähden sitova taso on tuottojen ja kulujen erotus eli netto. Rakennus- ja ympäristölautakunnan osavuosiraportin 1-9 2021 toteuman ja arvioiden mukaan rakennus- ja ympäristölautakunnan alaiselle rakennusvalvonta, yksityistiet ja ympäristönsuojelu vastuualueelle ei ole tarvetta hakea lisämäärärahaa. 

 

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Veli Salmi, rakennustarkastaja, veli.salmi@vesilahti.fi

 

Rakennus- ja ympäristölautakunta merkitsee osavuosiraportin 1-9 / 2021 tietoon saatetuksi

Päätös

Merkitty tiedoksi.

Lautakunta toivoo tulevaisuudessa tarkempaa raportointia.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta.

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136§)
  • virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50§ 2 mom)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22§)