Rakennus- ja ympäristölautakunta, kokous 9.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 81 Lausunto Kauppilan ranta-asemakaavan ehdotuksesta

VESDno-2020-277

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tarja Kujanpää, palvelusihteeri, tarja.kujanpaa@vesilahti.fi

Perustelut

Vesilahden kunnanhallitus on hyväksynyt  07.12.2020 § 266 asettaa Kauppilan ranta-asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville kuulemista varten. Kaavatyöhön on ryhdytty yksityisen maanomistajan aloitteesta. Tehtävänä on laatia ranta-asemakaava kiinteistölle 922-401-2-44 Vesilahden Kauppilaan Keihosten kylään. MRL:n mukaan ranta-asemakaava laaditaan pääosin loma-asutusta varten. Ranta-asemakaavan laatimisen tavoitteena on osoittaa kaksi omarantaista vakituisen asunnon rakennuspaikkaa ranta-alueelle siten, että rakentaminen sijoittuu pääosin kauemmaksi rannasta kuin mitä rantaosayleiskaavassa on osoitettu. Lisäksi tavoitteena on osoittaa rantasaunan paikka nykyisen saunan paikalle suunnittelualueen luoteisosaan ranta-alueelle sekä kolme muuta rakennuspaikkaa ranta-alueen ulkopuolelle.

 

Ehdotus

Esittelijä

Veli Salmi, rakennustarkastaja, veli.salmi@vesilahti.fi

Rakennus- ja ympäristölautakunta päättää antaa seuraavanlaisen lausunnon

 • Kiinteistön reunalla sijaitsee lähiasukkaiden yhteisessä käytössä oleva sauna, jolle myönnetystä rakennusluvasta ei ole löydetty tietoja. Saunan kunnosta ja todellisesta käytöstä ei ole esitetty selvitystä eikä saunalla ole pysyvän rakennuksen PRT tunnusta.
 • Vielä rakentamattomille Rantaosayleiskaavan mukaisille rantatonteille(erottamatta) voidaan antaa lisärakennusoikeutta, mikäli tonttien kokoa suurennetaan ja rakennusten etäisyyttä rannasta kasvatetaan ja mikäli vakituiselta asuinrakennukselta Vesilahdella edellytetyt vaatimukset täyttyvät.
 • Rantasaunan(toiveena 80 m2) etäisyys rannasta on oltava vähintään vastaavan kokoiselta lomarakennukselta vaadittava ja sen on sovelluttava ympäröivään maastoon. Rakennusoikeuteen voidaan ottaa kantaa vasta suunnitelmien ollessa luonnosvaiheessa.
 • Kolmea rakennuspaikkaa taustamaastoon kokonaan Rantaosayleiskaava-alueen ulkopuolelle voidaan suunnitella kokonaisuutena mikäli maaston muodot sen sallivat, tieyhteydet saadaan rakennettua ja vesi- ja viemärijärjestelmät vaatimusten mukaisiksi.
 • Ranta-asemakaavan vaikutuksia alueen luontoon tulee selvittää. Ilmoitetun mukaan kaava-alueella tai sen läheisyydessä on tehty lajihavaintoja palokärjestä, merikotkasta sekä kurjista. Luontoselvityksessä tulee myös muun ohella tarkastella, onko kaavan vaikutusalueella kosteikkoja, rantaluhtaa, ruoikkoa tms. sopivia lintujen pesimäpaikkoja sekä kaavan vaikutuksia niihin.
 • Maankäyttö-ja rakennuslain mukaan ranta-asemakaava laaditaan pääasiassa loma-asutuksen järjestämiseksi ranta-alueelle. Osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaan ranta-asemakaavan laatimisen tavoitteena on osoittaa kaksi omarantaista vakituisen asunnon rakennuspaikkaa ranta-alueelle, yksi rantasaunan paikka ranta-alueelle sekä kolme muuta rakennuspaikkaa ranta-alueen ulkopuolelle. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ei ilmene ovatko muutkin suunnitellut rakennuspaikat tarkoitus osoittaa vakituiseen asumiseen vai loma-asutukselle.
 • Ranta-asemakaavan laadinnan yhteydessä tulee selvittää, kuinka vesihuolto järjestetään alueelle osoitettavien rakennuspaikkojen osalta. Ensi sijassa tulee selvittää mahdollisuus liittää rakennuspaikat vesijohto- ja jätevesiviemäriverkoston piiriin, koska se tarjoaa kiinteistöille pitkällä aikavälillä laadukkaimman ja toimintavarmimman tavan järjestää vesihuolto. Kiinteistökohtaisiin vesihuoltojärjestelmiin liittyy epävarmuutta mm. talousveden riittävyyden (esim. pitkä kuivuusjakso) ja laadun osalta. Myös kiinteistökohtaisia jätevesijärjestelmiä on aika-ajoin tarve uudistaa, riippuen valitusta järjestelmästä sekä sen käytöstä ja huollosta. Koska alue ei ole Vesilahden kunnan vesi- ja viemärilaitoksen toiminta-aluetta, eikä taajama-aluetta, liittymisen mahdollistavan vesihuoltoverkoston rakentaminen tulee lähtökohtaisesti hankkeeseen ryhtyvän kustannettavaksi, ellei vesihuoltolaitoksen kanssa muusta sovita. 
 • Mikäli liittyminen vesijohto- ja jätevesiviemäriverkostoon ei ole mahdollista, tulee arvioida, pystytäänkö alueella varmistamaan talousveden riittävyys ja laatu sekä asianmukainen jätevesien käsittely kiinteistökohtaisesti niin, ettei kunnalle myöhemmin tule vesihuoltolain mukaista vesihuollon järjestämisvelvollisuutta. Jätevesien käsittelyssä tulee noudattaa ympäristönsuojelulainsäädännön ohella Vesilahden kunnan ympäristönsuojelumääräyksiä. Kiinteistökohtainen tai mahdollisesti kiinteistöjen yhteinen vesihuolto edellyttää rakennuspaikkojen koon ja sijoittelun suunnittelua, niin ympäristönsuojelumääräysten vähimmäissuojaetäisyydet on mahdollista saavuttaa ja myös talousvesikaivojen sekä mahdollisten lämpökaivojen keskinäinen minimisuojaetäisyys on mahdollista saavuttaa. 
 • Rakennuspaikkojen sijoittelussa kannattaa ottaa huomioon myös maaperän kallioisuus ja sen mahdollisesti tuomat haasteet vesihuollon järjestämisen kannalta (vesihuoltoverkoston rakentaminen tai kiinteistökohtaiset järjestelmät).

 

Päätös

Päätösehdotus otsikon muutoksella ja näillä lisäyksillä hyväksyttiin yksimielisesti.

Kokouskäsittely

Ympäristönsuojelu lausui kokouksessa rakennustarkastajan päätösesitykseen lisäykseksi viisi viimeistä luettelo merkkiä, jotka päätettiin lisätä päätösehdotukseen.

Samalla poistettiin alkuperäisestä ehdotuksesta kohta 

 • Alueen vesi- ja viemärijärjestelmien tulee olla KVV ammattilaisen kokonaisuutena suunnittelemia. Ilmeisesti liittyminen kunnan verkostoihin on mahdollista vain kokonaan hakijan omalla kustannuksella.

Valmistelija

 • Veli Salmi, rakennustarkastaja, veli.salmi@vesilahti.fi
 • Kati Skippari, ympäristöpäällikkö, kati.skippari@lempaala.fi

Perustelut

Kunnanhallitus on kokouksessaan 18.10.2021 § 197 päättänyt asettaa julkisesti nähtäville Kauppilan ranta-asemakaavan ehdotuksen. Ranta-asemakaavan ehdotus ja kaavan valmisteluaineistot pidetään nähtävillä 4.11.- 3.12.2021 välisen ajan. Kunnanhallitus on pyytänyt rakennus- ja ympäristölautakunnalta lausuntoa Kauppilan ranta-asemakaavan ehdotukseen 4.12.2021 mennessä.

Maanomistajan tavoitteena on:

 • Kaksi omarantaista rakennuspaikkaa ranta-alueelle siten, että rakentaminen sijoittuu kauemmaksi rannasta kuin mitä rantaosayleiskaavassa on osoitettu.
 • Rakennusoikeuksien nostaminen rakennusjärjestyksen mukaisiin rakennusoikeuksiin verrattuna, kun rakentaminen sijoitetaan etäämmälle rannasta kuin mitä rantaosayleiskaavassa on osoitettu, ja rakentamisen sijoittelua ja rakentamistapaa ohjataan yksityiskohtaisemmin ranta- asemakaavalla. Suunnittelualue kuuluu valtakunnallisesti arvokkaaseen maisema-alueeseen, joten rakentaminen on sopeutettava maiseman arvoihin. Ranta-asemakaava-alueelta on hienot maisemanäkymät Pyhäjärvelle. Maanomistajan tavoittelee alueelle korkeatasoista maiseman ominaispiirteet huomioivaa ja maisemanäkymiä hyödyntävää rakentamista

Ehdotus

Esittelijä

 • Veli Salmi, rakennustarkastaja, veli.salmi@vesilahti.fi

Rakennus- ja ympäristölautakunta päättää antaa seuraavanlaisen lausunnon:

 1. Vaikutukset kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuotoisuuteen ja luonnonvaroihin.
  • Alueelta rajattiin yksi arvokkaaksi elinympäristöksi luokiteltava kohde, jossa on runsaasti kuusilahopuuta (kartta, ehdotus 1:2000), joka on pyrittävä jättämään kokonaan rakentamisen ja hakkuiden ulkopuolelle.
 2. Vaikutukset maa- ja kallioperään, veteen, ilmaan ja ilmastoon.
  •  Rakennusten ja jätevesien käsittelyjärjestelmien rakentamisessa on pyrittävä hyödyntämään maaston muodot ja välttämään tarpeetonta kallion murskausta.
 3. Vaikutukset alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, yhdyskunta- ja energiatalouteen sekä liikenteeseen.
  • Rakentamisen ja tiestön tulisi tukeutua topografiaan, myötäillä maaston muotoja ja on pyrittävä käyttämään olemassa olevaa tiestöä.
 4. Vaikutukset maisemaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympäristöön.
  • Alue kuuluu valtakunnallisesti arvokkaaksi esitettyyn ja maakunnallisesti arvokkaaseen maisema-alueeseen, Vesilahden kulttuurimaisemaan. Maastonmuodot tulee ottaa huomioon selännealueille rakennettaessa siten, että korkeimmat kohdat ja avokalliot tulisi jättää rakentamisen ulkopuolelle.
  • Kun rakennukset sopeutetaan värityksen ja massoittelun avulla maisemaan etelään, länteen ja lounaaseen suuntautuvien selänteiden ja laaksonpohjien väliin jäävät alueet ovat pienilmastollisesti rakentamisen kannalta edullisimpia alueita.  
  • Koska kiinteistöllä on hakkuuaukeaa rannan läheisyydessä, on näkymä vastarannalta suunnittelualueelle otettava huomioon suunnittelussa samanarvoisesti kuin oma näkymäkin vastarannalle ja järvelle.
  • Alle 10 metrin etäisyydelle rantaviivasta ei saa rakentaa huvimajoja, grillikatoksia tai muita sellaisia rakennelmia, jotka muuttavat häiritsevästi rantamaisemaa. (Rakennusjärjestys 17 §)
 5. Vaikutukset ihmisten elinoloihin ja elinkeinon harjoittamiseen
  • Suunnittelualue on pääasiassa maa- ja metsätalousvaltaista aluetta (M), jonka alueella on 200 metrin syvyisellä rantavyöhykkeellä rakentaminen kielletty lukuun ottamatta maa- ja metsätalouden harjoittamiseen liittyviä talousrakennuksia ja maatilan talouskeskukseen liittyvää rantasaunaa. Suunnittelualueelle on osoitettu loma-asuntoaluetta ja sille kaksi uutta rakennuspaikkaa (2 RA). Suunnittelualue rajautuu venevalkamaan (LV). Rakennusjärjestyksen vaatimukset huomioitava.
 6. Muita huomioitavia asioita
  • Kaavan mukaiset rakennuspaikat eivät sijaitse vesihuoltolaitoksen vesijohto- ja jätevesiviemäriverkostojen läheisyydessä eivätkä vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella.
   Tästä johtuen kiinteistön omistajien vastuulla on huolehtia siitä, että kiinteistöillä on riittävästi laatuvaatimukset täyttävää talousvettä käytettävissä.
  • Kiinteistökohtaisen jätevesien käsittelyn osalta on noudatettava mitä ympäristönsuojelulaissa (527/2014), ns. hajajätevesiasetuksessa (157/2017) ja Vesilahden kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä määrätään mm. puhdistusvaatimuksista, suojaetäisyyksistä, suunnittelusta sekä käytöstä ja huollosta. 

Päätös

Päätösehdotus teknisellä korjauksella hyväksyttiin yksimielisesti.

Kokouskäsittely

Tehtiin tekninen korjaus kohtaan viisi, korjattiin kirjoitusvirhe otsikosta ja lisättiin kappaleen loppuun sana huomioitava ja poistettiin kysymysmerkki.

Tiedoksi

-Khal, kaavoittaja, kaavoituksen palvelusihteeri