Rakennus- ja ympäristölautakunta, kokous 8.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 51 Suunnittelutarveratkaisu / tila Tapulinmaa, 922-425-2-16

VESDno-2021-187

Valmistelija

 • Tarja Kujanpää, palvelusihteeri, tarja.kujanpaa@vesilahti.fi

Perustelut

Hakija hakee suunnittelutarveratkaisua rakentaa biokaasulaitos Narvan osayleiskaavan TY-1 alueelle. Biokaasulaitokselle suunniteltu kiinteistö Tapulinmaa, 922-425-2-16.

Suunnittelutarveratkaisua haetaan biokaasulaitokselle, jossa käsitellään eli mädätetään nurmimassoja, olkea ja naudan kuivalantaa. Nurmea käytetään vuositasolla n. 5000 tonnia, kuivalantaa n. 900 tonnia ja olkea n. 100 tonnia.

Hakemuksen liitteenä olevassa asemapiirroksessa on osoitettu rakennuksien
sijoittuminen. Rakennuspaikan pinta-ala on koko 9980m².

Alueelle hyväksytyssä Narvan osayleiskaavassa alue on merkitty TY-1 merkinnällä, eli se on ympäristöhäiriöitä aiheuttamattoman teollisuuden alue. Jonne ei saa sijoittaa laitosta, joka aiheuttaa ympäristöä häiritsevää melua, tärinää, ilman pilaantumista, raskasta liikennettä tai muuta häitiötä.

Rakennuspaikka sijaitsee MRL 16 §:n tarkoittamalla suunnittelutarvealueella.

Alueelle myönnettävän rakennusluvan erityisenä ehtona on MRL 137 §:n mukaan, että rakentaminen ei aiheuta haittaa kaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle, ei aiheuta haitallista yhdyskuntakehitystä, on sopivaa maisemalliselta kannalta eikä vaikeuta erityisten luonnon- tai kulttuuriympäristön arvojen säilyttämistä eikä virkistystarpeiden turvaamista.

Kaavoittaja puoltaa hakemusta edellytyksin, jotka ovat myönteisen päätöksen ehtoja. 

Biokaasulaitoksen toiminnan ympäristönsuojelulliset asiat käsitellään vireillä olevan ympäristöluvan käsittelyn yhteydessä.

Kiinteistöllä ei ole tunnettuja kiinteitä muinaisjäännöksiä tai kulttuuri- tai rakennushistoriallisesti tai maisemallisesti arvokkaita kohteita.

MRL 136 §:n mukaan rakennusluvan myöntämisen edellytyksenä asemakaava-alueen ulkopuolella on, että:

 1. rakennuspaikka täyttää 116 §:n vaatimukset
 2. rakentaminen täyttää sille 117 §:ssä säädetyt sekä muut tämän lain mukaiset tai sen nojalla asetetut vaatimukset
 3. rakentaminen täyttää 135 §:n 3–6 kohdassa asetetut vaatimukset
 4. teiden rakentaminen tai vedensaannin taikka viemäröinnin järjestäminen ei saa aiheuttaa kunnalle erityisiä kustannuksia
 5. maakuntakaavasta tai yleiskaavasta johtuvat 33 ja 43 §:n mukaiset mahdolliset rajoitukset otetaan huomioon

Sovellettavat oikeusohjeet MRL 16 §, 136 §, 137 §

Ehdotus

Esittelijä

 • Veli Salmi, rakennustarkastaja, veli.salmi@vesilahti.fi

Vesilahden kunnan rakennus- ja ympäristölautakunta päättää erillisenä liitteenä olevan päätöesityksen (21-0102-SUU) ehtojen mukaisesti myöntää haetun suunnittelutarveratkaisun.

Tämä ehdollinen lupa on voimassa kaksi vuotta päätöksen tultua lainvoimaiseksi. Tätä ehdollista lupaa vastaavaa rakennuslupaa on haettava luvan voimassaolo aikana.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti

Tiedoksi

-Hakija, lausuntojen antajat, Pirkanmaan ELY-keskus

Muutoksenhaku

Valitusosoitus
Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus
Valitusoikeus on:

 1. viereisen tai vastapäätä olevan alueen omistajalla ja haltijalla;
 2. sellaisen kiinteistön omistajalla ja haltijalla, jonka rakentamiseen tai muuhun käyttämiseen päätös voi olennaisesti vaikuttaa;
 3. sillä, jonka asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin hanke saattaa huomattavasti vaikuttaa;
 4. sillä, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen);
 5. kunnalla ja naapurikunnalla, jonka maankäytön suunnitteluun päätös vaikuttaa;
 6. toimialueellaan sellaisella rekisteröidyllä yhdistyksellä, jonka tarkoituksena on luonnon- tai ympäristönsuojelun tai kulttuuriarvojen suojelun edistäminen taikka elinympäristön laatuun muutoin vaikuttaminen; sekä
 7. viranomaisella toimialaansa kuuluvissa asioissa.

Valitusviranomainen
Valitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle:

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
faksi: 029 564 2269
sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusaika
Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen antamisesta. Päätöksen antamispäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 • valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
 • päätös, johon haetaan muutosta
 • miltä osin päätöksestä valitetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
 • perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituskirjelmän on valittajan tai valituskirjelmän muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjelmän, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Valituskirjelmään on liitettävä

 • päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
 • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
 • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja.

Valituskirjelmän toimittaminen
Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Valituskirjelmän tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Valituskirjelmän lähettäminen tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Oikeudenkäyntimaksu
Hallinto-oikeus perii valituksen käsittelystä oikeudenkäyntimaksua (tuomioistuinmaksulaki 1455/2015).